gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Sabiedriskā apspriešana par ilgstošo bezdarbnieku integrāciju darba tirgū

Eiropas Komisija no 2018.gada 2.maija līdz 31.jūlijam rīko sabiedrisko apspriešanu par ilgstošo bezdarbnieku integrāciju darba tirgū. Sabiedriskā apspriešana tiek rīkota, lai novērtētu Padomes ieteikuma par ilgstošo bezdarbnieku integrāciju darba tirgū ieviešanu, kā arī apzinātu nākotnes darbības ilgstošo bezdarbnieku atbalstam.

Sabiedriskajā apspriešanās aicināti piedalīties iedzīvotāji un valsts pārvaldes iestādes. Sīkāku informāciju par sabiedrisko apspriešanu un piedalīties tajā var šajā adresē: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-integration-long-term-unemployed-labour-market_en#how_to_submit

 

Sabiedriskā apspriešana par iespējamo ES darbību, risinot izaicinājumus saistībā ar pieeju sociālajai aizsardzībai

Eiropas Komisija no 2017.gada 20.novembra līdz 2018.gada 15.janvārim rīko sabiedrisko apspriešanu par iespējamo ES darbību, risinot izaicinājumus saistībā ar pieeju sociālajai aizsardzībai. Sabiedriskā apspriešana tiek tīkota kontekstā ar 2017.gada 26.aprīlī publicēto Eiropas Sociālo tiesību pīlāru.

Sabiedriskajā apspriešanās aicināti piedalīties iedzīvotāji, organizācijas ar interesi sociālās aizsardzības jautājumus, valdības u.c. Sīkāku informāciju par sabiedrisko apspriešanu un piedalīties tajā var šajā adresē: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=29&visib=0&furtherConsult=yes

 

Sabiedriskā apspriešana par Eiropas darba institūciju un Eiropas sociālās drošības numuru

Eiropas Komisija no 2017.gada 27.novembra līdz 2018.gada 7.janvārim rīko sabiedrisko apspriešanu par Eiropas darba institūciju, kas nodrošinātu Eiropas Savienības darbaspēka mobilitātes noteikumu taisnīgu, vienkāršu un efektīvu īstenošanu, kā arī Eiropas sociālās drošības numuru. Tiesību aktu priekšlikumu publicēšana plānota 2018.gada 2.certurksnī.

Sabiedriskajā apspriešanās aicināti piedalīties iedzīvotāji un dažādas organizācijas. Sīkāku informāciju par sabiedrisko apspriešanu un piedalīties tajā var šajā adresē: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=30&visib=0&furtherConsult=yes

 

Sabiedriskā apspriešana par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām

Labklājības ministrija kā Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (turpmāk – Fonds) vadošā iestāde informē, ka atbilstoši Fonda regulas Nr. 223/2014 17. pantam Eiropas Komisija (turpmāk – EK) veic un iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei Fonda vidusposma novērtējumu.

EK, lai uzzinātu 28 dalībvalstu viedokli par Fondu, organizē atklātu sabiedrisko apspriešanu, piedāvājot aizpildīt aptaujas anketu tiešsaistē.

Sabiedriskajā apspriešanā Latvijā Fonda vadošā iestāde aicina piedalīties visus iedzīvotājus un organizācijas, īpaši Fonda atbalsta saņēmējus un Fonda īstenošanā iesaistītās partnerorganizācijas, kā arī darbības programmas pārvaldībā iesaistītās iestādes un sadarbības partnerus.

Detalizēta informācija par atklātu sabiedrisko apspriešanu pieejama EK mājaslapā:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=lv&catId=699&consultId=27&visib=0&furtherConsult=yes

Saite uz aptauju, lai uzzinātu sabiedrības viedokli par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/b8906109-22e6-44e5-b3fd-b964ef714765?draftid=d0bde8a5-d8f2-4946-b9a5c222ce67a745&surveylanguage=LV

Aptaujas rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā.

Vienlaikus informējam, ka aptaujā varēs piedalīties līdz 2017. gada 5. maijam.

 
 
Sabiedriskā apspriešana par Eiropas sociālo tiesību pīlāru

Eiropas Komisija no 2016.gada 8.marta līdz 31.decembrim rīko sabiedrisko apspriešanu, lai apzinātu viedokļus par Eiropas Komisijas iecerētā Eiropas sociālo tiesību pīlāra lomu Ekonomikas un monetārās savienības stiprināšanā. Vienlaikus tiks izvērtēts esošo Eiropas Savienības tiesību kopums sociālajā jomā, apzinot, vai ir nepieciešams pilnveidot šo tiesību nodrošināšanas veidu. Sabiedriskās apspriešanās rezultāti tiks izmantoti, lai izvērtētu Eiropas sociālo tiesību pīlāra lomu, tvērumu un saturu.

Sabiedriskajā apspriešanās aicināti piedalīties iedzīvotāji, organizācijas un valsts pārvaldes iestādes. Sīkāku informāciju par sabiedrisko apspriešanu un piedalīties tajā var šajā adresē: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=699&consultId=22&visib=0&furtherConsult=yes
 
2016.gada 10.novembrī notika Labklājības ministrijas rīkotā publiskā diskusija par Eiropas Komisijas plānoto Eiropas Sociālo tiesību pīlāru. Diskusijā piedalījās eksperti no ministrijām, Latvijas Bankas, akadēmiskie mācībspēki, kā arī sociālo partneru un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji.

Diskusijas kopsavilkums pieejams šeit: Kopsavilkums_ESTP_diskusijapdf.gif - 641 B

Prezentācijas: R.Zilvere_soc-pilars_101116 pdf.gif - 641 B; U.Rutkaste_soc-pilars_101116 pdf.gif - 641 B