gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

  • Eiropas Komisijas publiskās apspriešanas Labklājības ministrijas kompetences jomās

Sabiedriskā apspriešana par stažēšanās kvalitātes ietvaru

2012.gada 18.aprīlī Eiropas Komisija (turpmāk - Komisija) publicēja paziņojumu „Virzoties uz ekonomikas atlabšanu ar daudzām jaunām darba vietām" un uzsāka sabiedrisko apspriešanos par stažēšanās kvalitātes ietvaru. Sabiedriskās apspriešanās mērķis ir izveidot vienotu izpratni par stažēšanās kvalitātes ietvaru un komentārus ir iespējams sniegt līdz 2012.gada 11.jūlijam.

Sabiedriskās apspriešanās kontekstā ar stažēšanos saprot darba praksi, kas ietver izglītojošu komponentu (var būt vai nebūt daļa no mācību programmas) un ir ierobežota laika ziņā. Šādas stažēšanās nolūks ir palīdzēt stažierim pāriet no izglītības uz darbu, nodrošinot praktisko pieredzi, zināšanas un prasmes, kas papildina stažiera teorētisko izglītību.

Sabiedriskās apspriešanās laikā Komisija lūdz sniegt atbildes uz šādiem jautājumiem:

1)      Vai Jūsuprāt ir nepieciešama rīcība Eiropas līmenī attiecībā uz stažēšanās kvalitāti?
2)      Kas būtu jāietver šajā iniciatīvā (iniciatīvas tvērums)?
3)      Kādai būtu jābūt šādas iniciatīvas ES līmenī formai?
4)      Vai Jūsuprāt Komisijas darba dokumentā ietvertie stažēšanās kvalitātes elementi ir atbilstoši?
5)      Kādus citus elementus Jūs varētu ieteikt apspriešanai?
6)      Vai Jums ir citi komentāri?

Sīkāku informāciju par sabiedrisko apspriešanu ir iespējams iegūt šajā adresē: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=10&visib=0&furtherConsult=yes


Sabiedriskā apspriešana par dzimumu nelīdzsvaroto pārstāvību uzņēmumu valdēs Eiropas Savienībā

Eiropas Komisija (turpmāk - Komisija) līdz 2012.gada 28.maijam rīko sabiedrisko apspriešanu par dzimumu nelīdzsvarotu pārstāvību uzņēmumu valdēs Eiropas Savienībā (turpmāk -ES). Sabiedriskās apspriešanas mērķis ir apzināt iespējamos ES mēroga pasākumus, lai veicinātu sieviešu līdzdalību ekonomisko lēmumu pieņemšanas procesos. Vienlaikus apspriešanās palīdzēs Komisijai izlemt, vai nākt klajā ar jaunu ES tiesību akta priekšlikumu.

Galvenā mērķa grupa sabiedriskajai apspriešanai ir ES dalībvalstis, uzņēmēju vai rūpniecības nozares organizācijas, atsevišķi uzņēmumi, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas seko dzimumu līdztiesības un/vai sociālajiem jautājumiem, arodbiedrības, līdztiesības veicināšanas iestādes un citas organizācijas vai personas.

Sīkāku informāciju par sabiedrisko apspriešanu ir iespējams iegūt šajā adresē: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/120528_en.htm

Latvijas sniegtās atbildes uz Eiropas Komisijas jautājumiem


Sabiedriskā apspriešana par Zaļo grāmatu par restrukturizāciju un pielāgošanos pārmaiņām: mācības no nesenās pieredzes

Eiropas Komisija (turpmāk - Komisija) no 2012.gada 17.janvāra līdz 30.martam rīko sabiedrisko apspriešanu par Zaļo grāmatu par uzņēmumu restrukturizāciju un pielāgošanos pārmaiņām. Sabiedriskās apspriešanas mērķis ir apzināt veiksmīgos restrukturizācijas un pielāgošanās piemērus un politikas, lai sekmētu nodarbinātību, izaugsmi un konkurētspēju kā daļu no „ES-2020" stratēģijas mērķiem.

Sabiedriskajā apspriešanā aicinātas piedalīties darba devēju organizācijas, arodbiedrības, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa pārvaldes institūcijas, NVO un citas iesaistītās organizācijas, kā arī ikviens iedzīvotājs. Komentārus un atbildes uz Komisijas jautājumiem ir iespējams sniegt šajā adresē: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=9&visib=0&furtherConsult=yes


Sabiedriskā apspriešana saistībā ar Eiropas Pieejamības aktu

Eiropas Komisija (turpmāk - Komisija) no 2011.gada 12.decembra līdz 2012.gada 29.februārim rīko sabiedrisko apspriešanu par pasākumiem, kas būtu jāveic, lai nodrošinātu pieeju precēm un pakalpojumiem visiem iedzīvotājiem, tostarp personām ar invaliditāti un vecāka gadagājuma cilvēkiem, tādejādi sekmējot arī iekšējā tirgus darbību.

Komentārus un atbildes uz Komisijas jautājumiem ir iespējams sniegt šajā adresē: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/opinion/111207_en.htm#


Sabiedriskā apspriešana par sociālo uzņēmējdarbību

Eiropas Komisija (turpmāk - Komisija) no 2011.gada 13.jūlija līdz 14.septembrim rīkoja sabiedrisko apspriešanu par sociālo uzņēmējdarbību un sociālajiem investīciju fondiem. Sabiedriskās apspriešanas mērķis bija apzināt viedokļus par iespējamajiem veidiem, lai veicinātu sociālās uzņēmējdarbības attīstību, izmantojot investīciju fondu sniegtās iespējas. Komisija uzsver, ka sociālā uzņēmējdarbība ir uzņēmējdarbības veids, kas par galveno uzdevumu uzskata sociālo, ētisko un vides mērķu sasniegšanu, nevis peļņas gūšanu.

Komentārus un atbildes uz Komisijas jautājumiem ir iespējams sniegt šajā adresē: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/social_investment_funds_en.htm


Sabiedriskā apspriešana par darbaspēka brīvu kustību

Eiropas Komisija (turpmāk - Komisija) no 2011.gada 17.jūnija līdz 12.augustam rīkoja sabiedrisko apspriešanu par darbaspēka brīvu kustību Eiropas Savienībā (turpmāk - ES), kuras mērķis bija izvērtēt, kā nodrošināt darbaspēka brīvu pārvietošanos ES un mazināt esošos šķēršļus.

Komisija uzsver, ka katram ES pilsonim ir tiesības brīvi pārvietoties, lai bez jebkādas diskriminācijas strādātu jebkurā ES dalībvalstī. Tomēr, neraugoties uz nostiprinātajiem principiem, joprojām praksē eksistē ierobežojumi. Tāpēc, Komisija aicina iedzīvotājus un organizācijas piedalīties publiskajā apspriešanā.

Komentārus un atbildes uz Komisijas jautājumiem ir iespējams sniegt šajā adresē: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=699&consultId=8&visib=0&furtherConsult=yes&langId=lv


Publiskā apspriešana par iespējamo nākamo instrumentu, kas aizstās ES nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmu „Progress" (2007-2013)

Eiropas Komisija ir uzsākusi ES finanšu instrumentu pārskatīšanu nākošajam daudzgadu finanšu ietvaram, kas sāksies pēc 2013.gada. Viens no šiem instrumentiem ir ES nodarbinātības un sociālās solidaritātes programma „Progress". Tāpēc Eiropas Komisija ir uzsākusi publisko apspriešanu par iespējamo instrumentu, kas aizstās programmu „Progress" 2014.-2020.gadā. Publiskās apspriešanas mērķis ir uzklausīt iesaistīto pušu (nacionālo, reģionālo un vietējo varas iestāžu, ekspertu, sociālo partneru, nodarbinātības dienestu, NVO u.c.) viedokļus un priekšlikumus attiecībā uz programmas „Progress" struktūru, finanšu instrumenta pievienoto vērtību, mērķiem, darbībām, budžetu un šī instrumenta turpmāko īstenošanas procesu, lai veidotu to atbilstoši esošajām un nākotnes vajadzībām.

Publiskā apspriešana notika no 2011.gada 4.aprīļa līdz 27.maijam šajā interneta vietnē: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=progress&lang=en