gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Labklājības ministrijas
Sociālās iekļaušanas politikas departamenta
un dzimumu līdztiesības un sieviešu sabiedrisko organizāciju ikmēneša tikšanās

PROTOKOLS Nr.8

Norises vieta un laiks: Labklājības ministrijas (LM) Portretu zāle, 08.04.2009. 15:30.

Vada: Sandra Baltiņa, LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore

Piedalās: 

 • Agnese Gaile, LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta (SIPD) direktores vietniece;
 • Laila Balga, Sieviešu tiesību institūts, „Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls";
 • Sandra Bērziņa, biedrība "Latvijas Sieviešu ar Universitātes Diplomiem Asociācija"
 • Inete Ielīte, biedrība „Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība", biedrība „Latvijas Bērnu forums";
 • Evita Kalmane, nodibinājums „Laulības fonds";
 • Iluta Lāce, biedrība „Resursu centrs sievietēm „Marta"";
 • Lilija Mārtinsone, nodibinājums „Laulības fonds";

Protokolē: Elīna Celmiņa, LM SIPD Dzimumu līdztiesības nodaļas vadītāja.

Darba kārtībā:

1) Vidusposma ziņojums par Programmas dzimumu līdztiesības īstenošanai 2007.-2010.gadam izpildi (SIPD pārstāvis)

2) Informācija par Ziemeļu Ministru padomes sadarbības pasākumu dzimumu līdztiesības jomā Latvijā 2009.gada II pusgadā (SIPD pārstāvis).

3) Informācija par Čehijas prezidentūras sagatavoto Padomes secinājumu projektu „Vienlīdzīgas iespējas sievietēm un vīriešiem, kuri ir vecumā virs 50 gadiem: aktīva dzīve un cienīga novecošana" (Dokumenta Nr. 7437/09)

4) Informācija par 6.martā notikušo Eiropas Parlamenta informācijas birojā Latvijā notikušo diskusiju par sieviešu līdzdalību politikā, galvenie secinājumi (biedrības "Marta" pārstāvis)

5) Informācija par Ņujorkā 2.-13.martā notikušo Sieviešu statusa komisijas 53.sesiju (LDzLA pārstāvis)

Vienojas:

Sanāksmes dalībnieki bez iebildumiem akceptē darba kārtību.

1) jautājums

 • LM informē, ka 26.03. ministrija Valsts kancelejā ir iesniegusi Vidusposma ziņojumu par Programmas dzimumu līdztiesības īstenošanai 2007.-2010.gadam izpildi 2007.-2008.gadā. Tuvākajā laikā ziņojums tiks publicēts Ministru kabineta mājas lapā un informācija par programmas izpildi un galvenie secinājumi par izpildes gaitu un problēmām būs publiski pieejama.

2) jautājums

 • LM informē par Ziemeļu Ministru padomes izteikto priekšlikumu rīkot kopīgu pasākumu par dzimumu līdztiesības tēmu 2009.gada rudenī. Pasākuma mērķis ir organizēt ideju un pieredzes apmaiņas forumu dažādu organizāciju pārstāvjiem pozitīvās pieredzes un labās prakses ekonomikas un dzimumu līdztiesības jomā izplatīšanai, īpaši pievēršot uzmanību partneru meklēšanai jau gatavām projektu idejām un kontaktu dibināšanai nākotnes projektu veidošanai.
  Tiklīdz LM vadība būs izvērtējusi ministrijas iespējas organizēt un uzņemties daļu ar pasākuma norisi saistītos izdevumus, SIPD informēs sabiedriskās organizācijas. Pozitīva lēmuma gadījumā SIPD aicinās sabiedriskās organizācijas piedalīties pasākuma satura veidošanā un norises plānošanā.

3) jautājums

 • Dalībnieki pieņem zināšanai SIPD sniegto informāciju par Čehijas prezidentūras sagatavoto Padomes secinājumu projektu „Vienlīdzīgas iespējas sievietēm un vīriešiem, kuri ir vecumā virs 50 gadiem: aktīva dzīve un cienīga novecošana". Secinājumu projektā atzīts, ka visā ES sievietes un vīrieši vecumā virs 50 gadiem, mēģinot dzīvot aktīvi un cienīgi novecot, sastopas ar nopietniem šķēršļiem, piemēram, augošu pieprasījumu pēc mobilāka un elastīgāka darba spēka (globālās konkurences, bet ne vienmēr pieejamas pārkvalifikācijas, kontekstā), dzimumu stereotipu pastāvēšanu, karjeras pārtraukumu ietekmi uz sieviešu pensiju apmēru, kas kopā ar pastāvošajām atšķirībām sieviešu un vīriešu darba samaksā vecumdienās pakļauj sievietes lielākam nabadzības riskam salīdzinājumā ar vīriešiem, kā arī vecāku cilvēku arvien lielāku nepieciešamību paļauties uz veselības aprūpes un ilgstošas aprūpes pakalpojumiem. SIPD ir sagatavojis pozīciju, kurā pausta Latvijas nostāja par secinājumu projektu.
 • LM pozīciju par secinājumu projektu nosūtīs saskaņošanai arī tām dzimumu līdztiesības jomas sabiedriskajām organizācijām, kuras iepriekš izteikušas vēlmi sadarboties ES jautājumos.

4) jautājums

 • Sanāksmes dalībnieki pieņem zināšanai I.Lāces sniegto informāciju par 6.martā Eiropas Parlamenta informācijas birojā Latvijā notikušo diskusiju par sieviešu līdzdalību politikā, kur tika prezentēti galvenie secinājumi no Eiropas Komisijas veiktā pētījuma „Women and European Parliamentary Elections".

Pētījuma kopsavilkums ievietots LM mājas lapā sadaļā Dzimumu līdztiesība => Aktualitātes

5) jautājums

 • Sanāksmes dalībnieki pieņem zināšanai I.Ielītes sniegto informāciju par Ņujorkā 2.-13.martā notikušo Sieviešu statusa komisijas 53.sesiju, kurā no Latvijas piedalījās Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienības valdes priekšsēdētāja E.Kalniņa un līdzpriekšsēdētāja I.Ielīte.

Sanāksmi beidz plkst. 17.00

S.Baltiņa

E.Celmiņa