gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Labklājības ministrijas
Sociālās iekļaušanas politikas departamenta
un dzimumu līdztiesības un sieviešu sabiedrisko organizāciju ikmēneša tikšanās 

PROTOKOLS Nr.11

Norises vieta un laiks: Labklājības ministrijas (LM) 6.stāva zāle, 2009.gada 9.decembrī, plkst. 10:30

Vada: Elīna Celmiņa, LM Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vadītājas vietniece

Piedalās: 

LM pārstāvji: 

Sabiedrisko organizāciju pārstāvji:

 • Dace Beināre, biedrība „Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls" (LSOST), biedrība „Skalbes";
 • Sandra Bērziņa, Latvijas sievietes zinātnē;
 • Pārsla Eglīte, biedrība „Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība";
 • Gunta Kelle, LSOST;
 • Ilze Laine, Latvijas sieviešu invalīdu asociācija „Aspazija";
 • Inta Poudžiunas, Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs;
 • Annele Tetere, biedrība „Resursu centrs sievietēm „Marta"";
 • Oksana Veselova, Sieviešu Tiesību institūts;
 • Marija Zeltiņa, biedrība „Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība" 

Protokolē: Gundega Rupenheite, LM Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākā referente

Darba kārtībā:

1) Konference par pasākumiem un stratēģijām vīriešu vardarbības pret sievietēm novēršanai (Expert conference on measures and strategies to combat men's violence against women), Stokholmā, 9. novembrī. K. Petermanis.

2) Dzimumu līdztiesības padomes nākotne. Ministru kabineta noteikumu projekts „Par Ministru kabineta 2002.gada 19.februāra noteikumu Nr.79 "Dzimumu līdztiesības padomes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem" (VSS -1298), Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļa (VIPN).

3) Ziņojums par ANO Eiropas Ekonomiskās komisijas reģionālo sanāksmi Ženēvā New challenges and opportunities for gender equality in the ECE region: key issues and policy responses,  2 - 3novembris, E.Kalniņa, LSOST.

4) Eiropas Komisijas Vienlīdzīgu iespēju Padomdevēju komitejas (Advisory Committee on Equal Opportunities for Women and Men)  - aktuālie jautājumi/ viedokļu dokumenti pēc 20.11.2009. sanāksmes - E.Kalniņa, LSOST.

5) Dzimumu līdztiesības Ekspertu foruma sanāksme 1.- 2. decembris. Informē Institūta eksperte I.Ielīte, LSOST.

6) Vienlīdzības Samits - Sadarbība Vienlīdzībai, Stokholmā 2009. gada 15.-17.novembrī. L.Balga, Sieviešu tiesību institūts, LSOST.

7) Eiropas Nabadzības apkarošanas gada programmas projekta izskatīšana. I. Ielīte.

8) Foruma "Finansiālās krīzes ietekme uz sievietēm un vīriešiem" (3.-4. decembris) rezultātu izvērtēšana un tālāko plānu apspriešana, VIPN.

9) VIPN un NVO sadarbības efektivitātes izvērtēšana (diskutēto tēmu pārskats un produktivitāte). 2010.gada aktuālās tēmas. Visi.

10) Citi jautājumi. 

Vienojas:

Ņemot vērā to, ka K.Petermanis no LM Bērnu politikas nodaļas, L.Balga no STI un E.Kalniņa no Dzimumu līdztiesības apvienības nav varējuši ierasties, darba kārtības 1), 3), 4), un 6) punktu izskatīt nākošajā tikšanās reizē.

2) jautājums

Dalībnieki pieņem zināšanai informāciju par Dzimumu līdztiesības padomes likvidāciju. E.Celmiņa informē, ka pēc elektroniskās saskaņošanas atkārtoti iebildumi netika saņemti un šobrīd Ministru kabineta noteikumu projekts, kas paredz atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 19.februāra noteikumus nr.79 „Dzimumu līdztiesības padomes nolikums" nosūtīts izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Nākošā gada sākumā ir plānots izveidot jaunu formējumu (komiteju) ar LM rīkojumu, bijušās DZLP vietā, kas nozīmē - mērķu un uzdevumu formulēšana, dalībnieku uzaicināšana u.c. 

5) jautājums

Dalībnieki pieņem zināšanai I.Ielītes sniegto informāciju par 1.-2.decembrī Viļņa notikušo Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta pirmo ekspertu foruma sanāksmi. Forumā vairākumā piedalījušies eksperti no valstiskajām institūcijām. Pirmajā sanāksmē runāts par galvenajiem institūta darbības virzieniem, proti, - četriem - komunikācija, pētījumi, metožu izstrāde, sadarbība ar iesaistītajām pusēm jeb stakeholders. Kā prioritārās jomas tika izceltas dzimumu līdztiesības indekss un vardarbība, kas balstīta uz dzimumu.

Institūts oficiāli tiks atklāts š.g. 16. decembrī.

S.Bērziņa ierosina nākamajā sēdē pastāstīt par  projektu „Zinātne skolā".

7) Sanāksmes dalībnieki iepazīstas ar I.Ielītes prezentāciju par plānu Eiropas Nabadzības apkarošanas īstenošanai. I.Ielīte uzsver nepieciešamību savest kopā visas mērķa grupas šī gada aktivitāšu īstenošanā - bērnus, jauniešus, pensionārus, invalīdus. Viens no mērķiem, sadarbībā ar pašvaldību institūcijām (bibliotēkas, skolas u.c.)  ir dot cilvēkiem informāciju - kur vērsties krīzes situācijās (resursu kartes izveide u.c.).

Tāpat dalībnieki pieņem zināšanai, ka šī gada publicitātes aktivitātes Eiropas Komisija ir uzticējusi reklāmas aģentūrai Portell Novelli. 

8) jautājums

E.Celmiņa informē par Baltijas - Ziemeļu valstu Foruma "Finansiālās krīzes ietekme uz sievietēm un vīriešiem" (3.-4. decembris, Rīga) veiksmīgo norisi. Foruma pirmajā dienā notika darbs deviņās grupās un tika diskutēti tādi ar finanšu un ekonomisko krīzi un dzimumu līdztiesību saistīti jautājumi kā klimata izmaiņas, darba tirgus, demogrāfija, cilvēku tirdzniecība, pienākumu sadale u.c. Savukārt Foruma otrā diena bija ar praktisku ievirzi - dalībnieki darba grupu ietvaros varēja meklēt sadarbības partnerus konkrētiem projektiem. Arī ekspertu prezentācijas bija par konkrētām pārrobežu sadarbības programmām, to iespējamo finansējumu, noteikumiem, tēmām, sadarbības partneriem u.c.

9) jautājums

E.Celmiņa informē par 2009.g. sanāksmēs apskatītajām tēmām.  Pārsvarā sanāksmes bijušas informējoša rakstura, proti, - gan no LM puses, piemēram, - informācija par ES Padomes secinājumiem u.c. Tāpat pozitīvi vērtējams, ka dažu jautājumu izskatīšanai bijusi nozīme ietekmējot kādu normatīvā akta virzību (MK noteikumi par rehabilitāciju no vardarbības cietušiem bērniem) vai NVO dalība  „100 latnieku programmas" izstrādē.

Plānots, ka nākamajā gadā Dzimumu līdztiesības padomes vietā LM izveidos Komiteju. Nākošajā sanāksmē klātesošie tiks lūgti sniegt priekšlikumus šīs komitejas mērķu un uzdevumu noteikšanā, dalībnieku pārstāvniecībai.

Nolemj:

2010.gadā sanāksmes rīkot otrdienās, plkst.: 10:30. Nākamā sanāksme - 26.janvārī. 

Sanāksmi beidz plkst. 12:00. 

E.Celmiņa

G.Rupenheite