gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Labklājības ministrijas
Sociālās iekļaušanas politikas departamenta
un dzimumu līdztiesības un sieviešu sabiedrisko organizāciju ikmēneša tikšanās

PROTOKOLS Nr.6

Norises vieta un laiks: Labklājības ministrijas (LM) Portretu zāle, 10.12.2008. 14:00.

Vada: Sandra Baltiņa, LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta (SIPD) direktore.

Piedalās: 

 • Agnese Gaile, LM Sociālās iekļaušanas departamenta direktores vietniece;
 • Ina Elksne, LM Eiropas un juridisko lietu departamenta Eiropas lietu nodaļas vadītāja;
 • Ariadna Ābeltiņa, Latvijas brīvo arodbiedrību savienība;
 • Laila Balga, Sieviešu tiesību institūts;
 • Inete Ielīte, biedrība „Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība", biedrība „Latvijas Bērnu forums";
 • Gunta Kelle, Jaunatnes organizāciju apvienība „IMKA Latvija", biedrība „Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls";
 • Lilija Mārtinsone, biedrība „Laulības fonds";
 • Linda Ūzuliņa, Jaunatnes organizāciju apvienība „IMKA Latvija".

Protokolē: Elīna Celmiņa, LM SIPD Dzimumu līdztiesības nodaļas vadītāja.

Darba kārtībā:

1)   Par Dzimumu līdztiesības padomes darbības atjaunošanu (SIPD pārstāvis).

2)   Informācija par Eiropas Padomes Sieviešu un vīriešu līdztiesības komitejas 26.-28.novembra sanāksmi (SIPD pārstāvis).

3)   NVO iesaiste nacionālo pozīciju par Eiropas Savienības jautājumiem izstrādē (EJLD pārstāvis).

4)   Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2008.gada 16.-17.decembra sanāksmē izskatāmie ar dzimumu līdztiesību saistītie dokumenti (SIPD pārstāvis):

 • Padomes secinājumu projekts „Pārskats par to, kā dalībvalstis un ES iestādes īsteno Pekinas Rīcības platformu: darba un ģimenes dzīves saskaņošana"
 • Padomes secinājumu projekts „Pārskats par to, kā dalībvalstis un ES iestādes īsteno Pekinas Rīcības platformu - Rādītāji saistībā ar sievietēm un bruņotiem konfliktiem"

5)   Citi jautājumi:

Vienojas:

1) jautājums

 • LM informē, ka MK Noteikumu projekta „Dzimumu līdztiesības padomes nolikums" virzība Ministru kabinetā 07.11.2008 ir atsaukta, ņemot vērā to, ka starp sabiedriskajām organizācijām nav panākta vienošanās par jautājumiem, kas saistīti ar padomes darbības atsākšanu, kā arī ņemot vērā jaunu biedrību nodibināšanu Padomes darbības jomā.
 • 2009.gada sākumā tiks uzsākts jauns process, lai atjaunotu Dzimumu līdztiesības padomes darbu, īpašu uzmanību veltot jautājumam par sabiedrisko organizāciju iesaistīšanu padomes darbā. Sabiedriskās organizācijas tiks informētas par iespējām piedalīties turpmākajās aktivitātēs, kas saistītas ar padomes darbības atjaunošanu.

2) jautājums

 • SIPD informēs Eiropas Padomes Sieviešu un vīriešu līdztiesības komitejas sekretariātu, ka Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienības pārstāves E.Kalniņa un I.Ielīte gatavojas piedalīties ANO Ģenerālās Asamblejas Sieviešu statusa komitejas 53.sesijā Ņujorkā 2009.gada martā.

3) jautājums

 • SIPD izsūtīs organizācijām e-pastu ar lūgumu īpaši pieteikties tās organizācijas, kuras vēlas un ir gatavas līdzdarboties nacionālo pozīciju par Eiropas Savienības jautājumiem izstrādē. Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība jau sanāksmes laikā apstiprina sadarbības turpinājumu.

4) jautājums

 • Sanāksmes dalībnieki pieņem zināšanai sniegto informāciju par Eiropadomes secinājumiem attiecībā uz izstrādātajiem indikatoriem Pekinas rīcības platformas jomā.

5) jautājums

 • Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība informē, ka tā iesniegusi projektu par dzimumu līdztiesības klastera izveidi Ārlietu ministrijai iekļaušanai Baltijas jūras Stratēģijas Rīcības plānā, un aicina LM atbalstīt tā virzību MK. Tāpat LDzLA informē, ka organizācija strādā ar projektu par budžeta plānošanu (ņemot vērā dzimuma aspektu), par ko varētu sniegt informāciju nākamajā SIPD un NVO sanāksmē, par ko varētu sniegt informāciju nākamajā SIPD un NVO sanāksmē.
 • I.Ielīte ierosina, ka nākamajā LM SIPD un sabiedrisko organizāciju sanāksmē Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls informētu par aktivitātēm saistībā ar gatavošanos gaidāmajām pašvaldību un Eiropas parlamenta vēlēšanām.
 • LBAS vērš uzmanību, ka Latvijas joprojām nav parakstījusi Starptautiskās darba organizācijas Maternitātes aizsardzības konvenciju.

Sanāksmi beidz plkst. 15.30

S.Baltiņa

E.Celmiņa