gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Labklājības ministrijas
Sociālās iekļaušanas politikas departamenta
un dzimumu līdztiesības un sieviešu sabiedrisko organizāciju ikmēneša tikšanās 

PROTOKOLS Nr.12

Norises vieta un laiks: Labklājības ministrijas (LM) 3.stāva zāle, 2010.gada 26.janvārī, plkst. 10:30

Vada: Elīna Celmiņa, LM Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vadītājas vietniece

Piedalās: 

LM pārstāvji:

Inese Ruža, LM Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departaments, Sociālo pakalpojumu organizācijas nodaļa;

Līvija Liepiņa, LM Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktore.

Sabiedrisko organizāciju pārstāvji:

 • Laila Balga, Sieviešu tiesību institūts, „Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls" (LSOST);
 • Sandra Bērziņa, Latvijas sievietes zinātnē;
 • Juris Dilba, biedrība „Resursu centrs sievietēm „Marta"";
 • Pārsla Eglīte, biedrība „Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība";
 • Lilija Mārtinsone, Nodibinājums „Laulības fonds";
 • Edīte Kalniņa, Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība;
 • Izita Kļaviņa, biedrība „Resursu centrs sievietēm „Marta"";
 • Inta Poudžiunas, Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs;
 • Didzis Stāvausis, Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā;
 • Annele Tetere, biedrība „Resursu centrs sievietēm „Marta"";
 • Oksana Veselova, Sieviešu Tiesību institūts;
 • Vaira Vucāne, Latvijas Bērnu fonds.

Protokolē: Gundega Rupenheite, LM Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākā referente

Darba kārtībā:

1) Par Bērnu tiesību inspekcijas iepirkumu par "Psiholoģiskās palīdzības sniegšana adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, bērniem un ģimenēm krīzes situācijā", pakalpojuma sniegšanas vietu  pamatojums.  I.Poudžiunas ierosinājums. Informē L. Liepiņa, Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktore.

2) Valsts programma par cilvēku tirdzniecības upuru rehabilitāciju. I.Poudžiunas ierosinājums. Informē  I.Ruža (SPSPD).

3) No prettiesiskām darbībām cietušo bērnu rehabilitācijas programma, tās administrēšana, pakalpojumu sniegšana 2010.g. , I.Poudžiunas ierosinājums. Informē Latvijas Bērnu fonda viceprezidente V.Vucāne.

4) Prezentācija "Zinātne skolā". S. Bērziņa, Latvijas sievietes zinātnē.

5) Vienlīdzības Samits - Sadarbība Vienlīdzībai, Stokholmā 2009. gada 15.-17.novembrī. Informē L.Balga, Sieviešu tiesību institūts, LSOST.

6) Ziņojums par ANO Eiropas Ekonomiskās komisijas reģionālo sanāksmi Ženēvā New challenges and opportunities for gender equality in the ECE region: key issues and policy responses,  2009.g. 2. - 3. novembris, E.Kalniņa, LSOST.

7) Eiropas Komisijas Vienlīdzīgu iespēju Padomdevēju komitejas (Advisory Committee on Equal Opportunities for Women and Men)  - aktuālie jautājumi un viedokļu dokumenti pēc 2009.g. 20.novembra sanāksmes - E.Kalniņa, LSOST.

8) Citi jautājumi

Vienojas:

Ņemot vērā to, ka K.Petermanis no LM Ģimenes un bērnu politikas departamenta nav varējis ierasties, jautājumus par „Konference par pasākumiem un stratēģijām vīriešu vardarbības pret sievietēm novēršanai" (Expert conference on measures and strategies to combat men's violence against women), Stokholmā, 9. novembrī un termina „ģimenes vardarbība" vai „vardarbība ģimenē" formulējumu, ko ierosināja I.Poudžiunas, izskatīt nākamajā sanāksmē.

1) jautājums

Dalībnieki pieņem zināšanai L.Liepiņas sniegto  informāciju par "Psiholoģiskās palīdzības sniegšana adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, bērniem un ģimenēm krīzes situācijā", pakalpojuma sniegšanas vietu  pamatojumu, proti, - ka pakalpojumu vietas nav izvēlētas, ņemot vērā attālumu vienai no otras, bet gan vadoties pēc audžuģimeņu skaita konkrētajā vietā. Šis pakalpojums sākotnēji bija paredzēts specifiski - audžuģimenēm, un, ja paliek neizmantoti resursi - arī pārējām ģimenēm, kurām nepieciešama palīdzība krīzes situācijā.

2) jautājums

I.Ruža klātesošajiem sniedz informāciju  par Valsts programmu par cilvēku tirdzniecības upuru rehabilitāciju norisi 2010.gadā. 2009.gadā sociālās rehabilitācijas pakalpojumu cilvēku tirdzniecības upuriem sniedza Biedrība „Patvērums „Droša māja"". 2009.gada 30.decembrī tika izsludināts iepirkuma konkurss par tiesībām sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēku tirdzniecības upuriem laika periodā no 2010.gada līdz 2011.gadam.  Šobrīd tiek izvērtēti iesniegtie piedāvājumi un tuvākajā laikā tiks paziņoti konkursa rezultāti.

I.Poudžiunas norāda uz faktu, ka realitātē cilvēku tirdzniecības upuru skaits, kuriem nepieciešama rehabilitācija ir daudz lielāks, nekā paredzēts šajā programmā (7 upuri - 2010.g.), turklāt upuriem nepieciešama individuāla pieeja, un, iespējams, - atkārtota jeb otrreizēja rehabilitācija pēc tiesas procesa.

I.Kļaviņa norāda uz nepieciešamību reizē ar māti, paredzēt finansējumu arī bērnu uzturēšanai krīžu centrā, jo rehabilitācijas procesā, šķirt mazu bērnu no mātes nebūtu ieteicams.

(Papildus informācija un precizējums no LM SPSPD. „Programmas cilvēku tirdzniecības novēršanai 2009.-2013.gadam (apstiprināta ar MK 27.08.2009. rīkojumu Nr.590) 5.nodaļas „Galvenie uzdevumi programmas rezultātu sasniegšanai" 7.punktā noteikts, ka jāveic grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, nosakot tiesības uz sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem ES pilsoņiem, kā arī šo pilsoņu (t.sk. Latvijas) pavadībā esošiem nepilngadīgiem bērniem. 2009.gada 1.decembrī stājās spēkā grozījumi iepriekš minētā likuma 3.panta 4.daļā, nosakot, ka tiesības saņemt sociālo rehabilitāciju ir cilvēku tirdzniecības upurim, kas ir ES pilsonis, un viņa pavadībā esošam nepilngadīgam bērnam. Vienlaikus noteikts, ka cilvēku tirdzniecības upurim, kas nav ES pilsonis, un viņa pavadībā esošam nepilngadīgam bērnam ir tiesības saņemt sociālo rehabilitāciju likumā "Par cilvēku tirdzniecības upura uzturēšanos Latvijas Republikā" paredzētajos gadījumos.

Neskatoties uz to, ka samazināts nozares budžets, 2010.gadā plānots turpināt sociālo rehabilitāciju tām 5 personām, kurām pakalpojumu sniegšana jau ir uzsākta, kā arī vēl 7 cilvēku tirdzniecības upuriem, tādējādi, pakalpojumu apjoms tiks saglabāts 2009.gada līmenī. Saskaņā ar samazināto finansējumu, šobrīd nav iespējams iekļaut atkārtotu vai otrreizēju rehabilitāciju klientam pēc tiesas procesa, bet pakalpojuma grozā, kas jānodrošina pakalpojuma sniedzējam, tiek paredzētas 5 bezmaksas konsultācijas klientam pēc sociālo pakalpojuma kursa beigšanas.)

3) jautājums

Latvijas Bērnu fonda viceprezidente V.Vucāne informē, ka no prettiesiskām darbībām cietušo bērnu rehabilitācijas programma ir uzsākta un sākta īstenot pēc jaunā reģionālā plānojuma (118 novadi). Līdz ar to finansējums sadalīts proporcionāli novados dzīvojošam iedzīvotāju  skaitam. Drīzumā notiks psihologu pakalpojumu kritēriju izstrāde. Tāpat nepieciešams apzināt un publicēt sertificēto psihologu sarakstu (piemēram, LM mājas lapā).

Nolemj: 

-V.Vucānei paziņot SPSPD un VIPN, par kritēriju izstrādes uzsākšanu, lai savlaicīgi šo ziņu varētu izsūtīt šīs sanāksmes grupas listei, tādējādi nodrošinot sabiedrisko organizāciju līdzdalību kritēriju izstrādē.

4) jautājums

Sanāksmes dalībnieki iepazīstas ar S.Bērziņas prezentāciju par projektu „Zinātne skolā". Sīkāk par eksakto zinību veicināšanu skolā ir pieejams interneta vietnē http://www.stella-science.eu , savukārt Eiropas katalogs zinātnes iniciatīvām  http://www.eun.org

5) jautājums

L.Balga informē klātesošos par Vienlīdzības Samitu - Sadarbība Vienlīdzībai, kas notika Stokholmā 2009. gada 15.-17.novembrī, un pauž viedokli, ka turpmāk būtu nepieciešams rūpīgāk plānot delegācijas sastāvu no Latvijas uz šāda augsta līmeņa pasākumiem.

E. Celmiņa atbild, ka Latvijā diskriminācijas jautājumi ir sadalīti dažādu ministriju kompetenču jomās un nav vienas atbildīgās ministrijas par visiem diskriminācijas pamatiem, turklāt šobrīd ir ierobežoti finansiālie un cilvēkresursi, kā dēļ, piemēram, LM pārstāvis nepiedalījās šajā Samitā.

6) jautājums

E.Kalniņa informējot  par ANO Eiropas Ekonomiskās komisijas reģionālo sanāksmi Ženēvā New challenges and opportunities for gender equality in the ECE region: key issues and policy responses,  2. - 3. novembrī, uzsver, ka ministrijām vairāk jāizmanto vēstnieku, atašeju resursi, jo šobrīd viņiem nav nekādu instruktāžu no ministrijām, piemēram, uz sanāksmēm  Ženēvā.. Sanāksmē E.Kalniņa bija vienīgā Latvijas pārstāve. Sanāksmes dalībnieki ir bijuši ieinteresēti par ekonomisko situāciju Latvijā.

7) jautājums

E.Kalniņa informē par Eiropas Komisijas Vienlīdzīgu iespēju Padomdevēju komitejas (Advisory Committee on Equal Opportunities for Women and Men)  - sanāksmi, kas notika  20.11.2009. Latvija šajā sanāksmē pieteikusies uz trīs viedokļu sagatavošanu - 1) sievietes un masu mediji, 2) dzimumu dimensija darba tirgū, 3) vardarbība (politikas dalībvalstīs). Kalniņa aicina klātesošos iesaistīties šo viedokļu izstrādē (sniegt komentārus, ieteikumus u.c.)

8) Citi jautājumi

E.Celmiņa informē, ka drīzumā būs pieejams jaunā Ceļveža vīriešu un sieviešu līdztiesībai projekts, kā arī paredzama marta beigās Spānijas prezidentūras organizētā konference par Lisabonas stratēģiju Valensijā, bet  maijā - mediju ekspertu sanāksme Madridē.

Vienlaicīgi E.Celmiņa lūdz NVO pārstāvjus pieņemt zināšanai, ka LM pārstāvjus uz dažādām konferencēm vai sanāksmēm izvēlas, izvērtējot pasākuma saturu un attiecīgi NVO darbības jomas. Tomēr, viena vai otra NVO pastāvīgi paliek neapmierināta, līdz ar to, ja kāda no sabiedriskajām organizācijām LM līdzšinējo praksi uzskata par nepiemērotu, lūdzam NVO nākt klajā ar rakstiskiem kritērijiem.

Nolemj:

Nākamā sanāksme martā, viens no sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem būs par Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību  aktivitātēm.

 

Sanāksmi beidz plkst. 12:00.

E.Celmiņa

G.Rupenheite