gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Labklājības ministrijas
Sociālās iekļaušanas politikas departamenta
un dzimumu līdztiesības un sieviešu sabiedrisko organizāciju ikmēneša tikšanās 

PROTOKOLS Nr.7

Norises vieta un laiks: Labklājības ministrijas (LM) Portretu zāle, 28.01.2009. 14:00. 

Vada: Agnese Gaile, LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta (SIPD) direktores vietniece. 

Piedalās: 

 • Inga Krīkegere, LM Eiropas savienības struktūrfondu departamenta Struktūrfondu politikas nodaļas vecākā eksperte;
 • Liene Zvereva, KM Komunikācijas nodaļas speciāliste
 • Laila Balga, Sieviešu tiesību institūts, „Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls";
 • Lauma Bite, biedrība „Resursu centrs sievietēm „Marta"";
 • Inete Ielīte, biedrība „Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība", biedrība „Latvijas Bērnu forums";
 • Gunta Lakša, nodibinājums „Laulības fonds";
 • Dita Lāce, biedrība „Resursu centrs sievietēm „Marta"";
 • Lilija Mārtinsone, nodibinājums „Laulības fonds";
 • Aiga Mārtinsone, nodibinājums „Laulības fonds"; 

Protokolē: Elīna Celmiņa, LM SIPD Dzimumu līdztiesības nodaļas vadītāja. 

Darba kārtībā:

1) Par Dzimumu līdztiesības padomes darbības atjaunošanu (SIPD pārstāvis).

2) Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienības projekts par budžeta plānošanu (ņemot vērā dzimumu līdztiesības aspektu) (LDzLA pārstāvis).

3) Aktivitātes saistībā ar gaidāmajām pašvaldību un Eiropas parlamenta vēlēšanām (LSOST pārstāvis)

4) Informācija par Sieviešu tiesību institūta un LSOST iesniegtajiem projektiem saistībā ar dzimumu līdztiesības veicināšanu pašvaldībās un NVO un pašvaldību mijiedarbību. (L.Balga, Sieviešu tiesību institūts)

5) Informācija par biedrības „Marta" aktivitātēm vardarbības pret sievietēm novēršanā (biedrības „Marta" pārstāvis)

Vienojas:

1) jautājums

 • LM informē, ka ministrijas iekšienē tiek analizēta MK konsultatīvās Dzimumu līdztiesības padomes darba atjaunošanas iespēja un arī nepieciešamība un iespējamais ieguvums. Jautājums par Dzimumu līdztiesības padomes atjaunošanu tiks nodots atkārtotai lēmuma pieņemšanai ministrijas vadībai.
 • NVO, kuri vēlas ministrijai paust savu viedokli šajā jautājumā, aicināti to izdarīt līdz 4.februārim rakstveidā.
 • Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība lūdz izmantot 2007.gada nogalē sniegto viedokli, kurš paliek nemainīgs.

2) jautājums

 • Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība informē, ka projekts par budžeta plānošanu, ņemot vērā dzimumu līdztiesības perspektīvu ir noslēdzies, pašlaik tiek gatavotas rekomendācijas, kas būs pieejamas 2009.gada martā.

3) jautājums

 • Sakarā M.Dzērvītes (LSOST vēlēšanu aktivitāšu koordinatore) prombūtni, jautājums atlikts izskatīšanai nākamajā sanāksmē.
 • 2009.gada 6.februārī notiks kopīgs NVO un Centrālās vēlēšanu komisijas seminārs, kas veltīts jautājumam par sieviešu līdzdalību pašvaldību un Eiroparlamenta vēlēšanās.

4) jautājums

 • Sanāksmes dalībnieki pieņem zināšanai Sieviešu tiesību institūta sniegto informāciju par institūta projektu idejām

5) jautājums

 • Biedrība „Marta" informē, ka Sabiedrības integrācijas fondā ir apstiprināts biedrības projekts, kura ietvaros tiks turpināts sniegt bezmaksas juridisko un psiholoģisko palīdzību no vardarbības ģimenē cietušām sievietēm.

6) jautājums

 • LM atsaucoties uz iepriekšējā sanāksmē izskanējušo norādi, ka Latvija arvien nav ratificējusi Starptautiskās darba organizācijas Maternitātes aizsardzības konvenciju, informē, ka no Ārlietu ministrijas saņemta informācija, ka pašlaik tiek gatavota deklarācija, kura jāpievieno konvencijas ratifikācijas dokumentam. Līdz janvāra beigām plānots deklarāciju parakstīt un kopā ar ratifikācijas dokumentu nosūtīt Starptautiskā darba biroja Ģenerāldirektoram.
 • Izskatot no Latvijas Jaunatnes padomes saņemto priekšlikumu pārcelt sanāksmes uz vēlāku laiku pēcpusdienā, dalībnieki nolemj pagaidām sanāksmju laiku nemainīt un informēt Latvijas Jaunatnes padomi, ka sanāksmes dienas vidū notiek ar nolūku, lai tajās varētu piedalīties organizāciju pārstāvji no reģioniem, kuriem jārēķinās ar sabiedriskā transporta kustības sarakstu.

 

Sanāksmi beidz plkst. 16.00

A.Gaile

E.Celmiņa