gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Labklājības ministrijas
Sociālās iekļaušanas politikas departamenta
un dzimumu līdztiesības un sieviešu sabiedrisko organizāciju ikmēneša tikšanās

PROTOKOLS Nr.10

Norises vieta un laiks: Labklājības ministrijas (LM) Portretu zāle, 2009.gada 28.oktobrī, plkst. 10:30

Vada: Elīna Celmiņa, LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta (SIPD) direktores vietnieces p.i..

Piedalās: 

LM pārstāvji:

 • Ina Elskne, LM Eiropas un juridisko lietu departamenta (EJLD) Eiropas nodaļas vecākā eksperte;
 • Inese Ruža, LM Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta (SPSPD) Sociālo pakalpojumu organizācijas nodaļas vecākā referente;
 • Kristaps Petermanis, LM Bērnu un ģimenes politikas nodaļas vadītājs

Sabiedrisko organizāciju pārstāvji:

 • Laila Balga, Sieviešu tiesību institūts, biedrība „Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls" (LSOST);
 • Dace Beināre, biedrība LSOST, biedrība „Skalbes";
 • Sandra Bērziņa, Latvijas sievietes zinātnē;
 • Jolanta Daugule, biedrība Latvijas Lauku Sieviešu apvienība;
 • Pārsla Eglīte, biedrība „Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība";
 • Ilze Laine, Latvijas sieviešu invalīdu asociācija „Aspazija";
 • Gunta Lakša, nodibinājums Laulības fonds;
 • Lilija Mārtinsone, nodibinājums Laulības fonds;
 • Daina Mežecka, Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā;
 • Inta Poudžiunas, Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs;
 • Oksana Veselova, Sieviešu Tiesību institūts.

Protokolē: Gundega Rupenheite, LM SIPD Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas un dzimumu līdztiesības nodaļas vecākā referente

Darba kārtībā:

1) Pašvaldības dienas krīžu centru darbība (K.Petermanis, LM Bērnu un ģimenes politikas nodaļa).

2) Ministru kabineta noteikumu „Kārtība, kādā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām, sniedz nepieciešamo palīdzību" projekta izstrādes tālāka virzība (I.Ruža, SPSPD), I.Poudžiunas ierosinājums, Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs.

3) Informācija par Zviedrijas prezidentūras sagatavotiem secinājumiem (SIPD un EJLD).:

 • „Pekina + 15" par Pekinas Rīcības platformas īstenošanas progresu dalībvalstīs un Eiropas Savienības institūcijās"".
 • „Dzimumu līdztiesība izaugsmes un nodarbinātības stiprināšanai. Galvenie vēstījumi dzimumu līdztiesības jomā".
 • "Veselīga un cienīga novecošana".
 • „Par iekļaujoša darba tirgus veicināšanu".

4) Citi jautājumi.

Vienojas:

Sanāksmes dalībnieki bez iebildumiem akceptē darba kārtību, vienojoties darba kārtības pirmo punktu samainīt vietām ar otro punktu.

1) jautājums

Dalībnieki pieņem zināšanai I.Ružas  informāciju, ka Ministru kabineta noteikumu „Kārtība, kādā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām, sniedz nepieciešamo palīdzību" projekts ir izstrādāts un tiks izsludināts 29.oktobra Valsts sekretāru sanāksmē. Saskaņā ar MK kārtības rulli, nevalstiskajām organizācijām un pārējiem būs iespēja divu nedēļu laikā sniegt priekšlikumus un iebildumus.

2) jautājums

K.Petermanis informē par:

a) pašvaldību ģimenes atbalsta un krīžu centriem, kas atbalstīti Valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai ietvaros. Atbalstu saņēma 22 krīžu centri visā Latvijas teritorijā. Tā kā valsts programmas finansējums kopš 2007.gada ir sarucis par vairāk kā 2/3, šajā un nākamajā gadā šādu aktivitāti nav plānots īstenot. Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem pašvaldībām ir jānodrošina centru darbība vismaz 5 gadus pēc līguma slēgšanas.

b) 2010.gadā LM plānojusi sludināt iepirkuma konkursu par psihologu pakalpojumu sniegšanu. Lai uzzinātu par konkursa izsludināšanu, jāseko līdzi informācijai LM mājas lapā un Iepirkumu uzraudzības birojs mājas lapā.

 • I.Podžiuanas uzsver, ka šobrīd vietas, kur pieejams psihologa konsultācijas ir daudz par maz, piemēram, Vidzemē tā tikai ir Valmiera, līdz ar to nav iespējams pakalpojumu saņēmējiem izbraukāt un vienlaicīgi jautā vai pakalpojumu sniegšanas vietas paliks nemainīgas?
 • K.Petermanis atbild, ka šobrīd nav iespējams atbildēt vai reģionālais pārklājums būs tāds pats.
 • D.Beināre jautā vai iespējams būs dabūt atbalstu pieaugušo krīžu telefona līnijai.
 • K.Petermanis atbild kā šī brīža ekonomiskajā situācijā jaunas iniciatīvas visticamāk netiks finansiāli atbalstītas.

3) jautājums

Dalībnieki pieņem zināšanai I.Elsknes (EJLD) sniegto informāciju par Padomes secinājumu būtību un mērķi, kā arī juridisko nozīmību un  E.Celmiņas sniegto informāciju par Zviedrijas prezidentūras sagatavotiem secinājumiem:

 • Pekinas Rīcības platformas īstenošanas progresu dalībvalstīs „Pekina + 15" un Eiropas Savienības institūcijās"", secinājumos uzsvērts, ka neskatoties uz zināmu progresu dzimumu līdztiesības jomā, vēl joprojām sievietes atrodas nelabvēlīgākā situācijā kā vīrieši daudzās Platformas jomās, kā arī to, ka efektīvāk jāizmanto dzimumu līdztiesības integrētā pieeja gan nacionālajā, gan Eiropas līmenī. Secinājumos uzsvērta arī Dzimumu līdztiesības institūta būtiskā loma ticamu un salīdzināmu datu apkopošanā, analīzē un izplatīšanā nākotnē. Kā pielikums secinājumiem ir Prezidentūras izstrādātais ziņojums par situāciju ES dalībvalstīs visās Pekinas rīcības jomās, saskaņā ar izstrādātiem indikatoriem.
 • Secinājumos „Dzimumu līdztiesība izaugsmes un nodarbinātības stiprināšanai. Galvenie vēstījumi dzimumu līdztiesības jomā" dalībvalstis tiek aicinātas nodrošināt, lai uz krīzes novēršanu vērsto politikas pasākumu veidošanā tiek ņemta vērā ekonomiskās un finanšu krīzes atšķirīgā ietekme uz sievietēm un vīriešiem, kā arī nepieciešamību stiprināt dzimuma dimensiju Lisabonas stratēģijā pēc 2010.gada u.c.
 • Secinājumos "Veselīga un cienīga novecošana" tiek atzīts, ka dzīves ilguma palielināšanās ir ekonomiskā, sociālā, veselības un medicīniskā progresa pozitīvais rezultāts, taču novecošanās paaugstina fiziskās vai garīgās saslimstības riskus, kas savukārt rada vecāka gadagājuma cilvēku atkarību no ģimenes locekļiem, draugiem un profesionāļiem. Tāpat secinājumos uzsvērts, ka ir nepieciešams uzlabot sadarbību starp veselības un sociālo nozari, indivīda vajadzības nostādot pirmajā vietā, kā arī nodrošinot atbalstu neformāliem aprūpētājiem jeb ģimenes locekļiem, kuri aprūpē savus tuviniekus.
 • Secinājumos „Par iekļaujoša darba tirgus veicināšanu" dalībvalstis aicinātas īstenot motivējošos un atbalsta pasākumus, jo līdzdalība darba tirgū ir labklājības priekšnosacījums, tādēļ aktīvai sociālajai politikai ir jānodrošina ne tikai sociālo drošību, bet arī darbaspēka līdzdalību. Tāpat ir jāizvairās no darbaspējīgo iedzīvotāju pastāvīgas izslēgšanas no darba tirgus un cilvēkresursu zudumiem. Dalībvalstis aicinātas arī ieviest tādas pretkrīzes stratēģijas, kas veicina augstāku darbaspēka līdzdalību (specifiskās, pagaidu un tādas stratēģijas, kas piedāvā labākus nosacījumus nodarbinātības saglabāšanai)

Nolemj: SIPD izsūtīs sanāksmes dalībniekiem Zviedrijas prezidentūras izstrādāto Pekinas +15 izvērtēšanas ziņojumu , tiklīdz tas būs pieejams.

Citi jautājumi.

 • I.Podžiunas jautā kurš pārstāvēs Latviju Zviedrijas prezidentūras 9.novembra konferencē par vardarbību un vai nav iespējams segt ceļa izdevumus pārstāvim no NVO?

E.Celmiņa informē, ka tie būs pārstāvji no LM un TM, kuri arī šobrīd piedalās tiesiskā regulējuma par vardarbību ģimenē izstrādē. NVO pārstāvjiem ir iespēja piedalīties konferencē, pašiem sedzot ceļa izdevumus. Ielūgumā skaidri norādīti nosacījumi par ceļa un uzturēšanās segšanu.

Vienojas, ka turpmāk SIPD varētu nosūtīs nākamās Prezidentūras pasākumu sarakstu, lai NVO pārstāvji varētu savlaicīgi ieplānot finanses.

 • E.Celmiņa informē klātesošos par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta vakantajām vietām, proti, - uz referenta amata vietu dzimumu līdztiesības jautājumos ir pieteikušies 162 pretendenti (tai skaitā 15 - no Latvijas), uz institūta direktora vietnieka vietu - 16 cilvēki.
 • E.Celmiņa informē, ka 2-3 decembrī sadarbībā ar Ziemeļu Ministru padomi viesnīcā „Konventa sēta" norisināsies Dzimumu līdztiesības forums par krīzes ietekmi uz vīriešiem un sievietēm. No Latvijas plānoti apmēram 20 dalībnieki (kopā - 80 dalībnieki no visām Baltijas un Skandināvijas valstīm), drīzumā tiks izsūtīti ielūgumi.

Nolemj:

 • Nākamo SIPD un dzimumu līdztiesības un sieviešu sabiedrisko organizāciju sanāksmi rīkot š.g. 9.decembrī, plkst.10:30.

Sanāksmi beidz plkst. 12:00

E.Celmiņa

G.Rupenheite