gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Labklājības ministrijas valsts sekretāra tikšanās ar nevalstisko organizāciju, kuras pārstāv personu ar invaliditāti intereses sanāksmes

Protokols Nr. 4 

Sanāksme notiek Labklājības ministrijā 23.aprīlī plkst. 11.00

Piedalās:

R.Beinarovičs Valsts sekretārs;

S. Baltiņa  Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore;

J.Strebkovs SIPD Invalīdu vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vadītāja vietnieks;

M. Dzelzskalns ILNP sekretārs.

L. Laube Latvijas invalīdu biedrības priekšsēdētaja;

E. Zariņš   Latvijas Neredzīgo biedrības priekšsēdētājs;

G.Mačukāns Rīgas invalīdu biedrības "Možums" priekšsēdētājs;

I.Šatkovska Fonda "Jūnijs"cilvēkiem ar kustību traucējumiem priekšsēdētāja;

I.Balodis Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons" prezidents;

I. Šķestere Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija "Sustento";

E.Vorslovs Latvijas Nedzirdīgo savienības viceprezidents;

Diskutējamais jautājums:  Invaliditātes likuma projekts. 

R.Beinarovičs Informē par valdības sēdē nolemto: ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām parakstīšanas atlikšanu līdz precīzāku aprēķinu iegūšanai par tās ieviešanas izmaksām 2009.gadam. Informē par invaliditātes likuma projekta virzības gaitu, apspriešanu Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā, kā arī par NVO iesniegtajiem priekšlikumiem, kas iestrādāti likuma projektā. 

S.Baltiņa informē, ka pēc I.Baloža ierosinājuma šodien izskatāmajā likumprojektā iekļauti galvenie principi saistībā ar ANO konvenciju, paplašināts likuma mērķis, iekļauts surdotulka pakalpojums un iespējamā Ekspertīzes pārvaldes kontroles funkcija. Vienlaicīgi S.Baltiņa ierosina klātesošos izteikt savus viedokļus par nepieciešamajiem precizējumiem likumprojektā un to virzību uz Saeimu. 

I.Šatkovska norāda, ka likuma projektā nav iekļauti Fonda „Jūnijs" priekšlikumi.

S.Baltiņa norāda, ka LM I.Šatkovskas priekšlikumus ir izskatījusi un nevar piekrist asistenta pabalstam. Valdība ir akceptējusi likumprojektu, kurā asistents ir pakalpojums nevis valsts pabalsts. tamdēļ viņa minētos priekšlikumus var iesniegt Saeimā līdz 2. jūnijam. 

I.Balodis pauž bažas vai ģimenes ārsti spēs pildīt tiem ar šo likumu paredzētās funkcijas.

S.Baltiņa norāda, ka problēmu ar ģimenes ārstu kapacitāti un pieejamību jārisina Veselības ministrijai. Nevar noraidīt likumprojektā uzliktos pienākumus ģimenes ārstiem un sociāliem darbiniekiem tikai tamdēļ, ka daudzi no šiem speciālistiem šobrīd nav pietiekami kompetenti. VDEĀVK ir piešķirts ESF finansējums ne tikai jaunas invaliditātes noteikšanas sistēmas izveidei un kritēriju izstrādei, ārstu ekspertu apmācībai pielietot jaunos kritērijus, bet arī sadarbības partneru - ģimenes ārstu, sociālo darbinieku u.c. iesaistīto speciālistu apmācībai, rokasgrāmatu izstrādei visām speciālistu grupām. 

R.Beinarovičs informē, ka ir notikusi labklājības ministres un veselības ministra tikšanās, kuras laikā veselības ministrs atzinīgi novērtēja Invaliditātes likumprojektu, sevišķi sadaļu par prognozējamo invaliditāti. Ministri vienojās, ka jātiekas abu ministriju departamentu direktoriem un līdz 1.07. jāiesniedz ministriem informācija par problēmām abās nozarēs, to mijiedarbību un risinājuma iespējām, tai skaitā jāizrunā arī jautājums par ģimenes ārstiem. R.Beinarovičs aicina sanāksmē piedalīties arī I.Baloža kungu.

S.Baltiņa informē, ka departamentā tiek strādāts pie Ministru kabineta noteikumu izstrādes saistībā ar asistentu pakalpojuma saņemšanas un piešķiršanas kārtību. Piedāvā organizēt darba grupas sēdi 8. maijā 10.00. Sagatavotais noteikumu projekts tiks izsūtīts visiem darba grupas locekļiem. 

Sanāksmes dalībnieki atbalsta minēto priekšlikumu.

I.Šatkovska pauž bažas, ka personas nebūs spējīgas iesaistīties likumā paredzēto individuālo rehabilitācijas plānu īstenošanā objektīvu apstākļu dēļ, ka nepietiks līdzekļu transportam līdz procedūru vietai vai nozīmēto terapiju zālēm u.c. pasākumiem, saistībā ar ko iestāsies atbildība par plāna neizpildi. Norāda, ka finanšu aprēķinos anotācijā ir paredzētas ļoti mazas izmaksas asistenta pakalpojuma ieviešanai un viņu atalgojumam. Nedrīkst diskriminēt invalīdus pēc viņu dzīves aktivitātes, paredzot piešķirt lielāku asistenta pakalpojuma stundu skaitu aktīvākām personām. Jāparedz grozījumi MK noteikumos par trūcīgas personas statusa noteikšanu. Nekavējoties - par īpašas kopšanas pabalsta neieskaitīšanu personas ienākumos, bet pēc Invaliditātes likuma pieņemšanas arī par  asistentu pakalpojuma samaksas kārtībā piešķirto atalgojumu.

R.Beinarovičs lūdz iesniegt Fonda „Jūnijs" priekšlikumus grozījumiem MK noteikumos par trūcīgas personas statusa piešķiršanu elektroniski M.Dzelzskalnam.

S.Baltiņa informē par trim asistentu pakalpojuma atalgojuma piešķiršanas finansējuma aprēķiniem. Līdz 2011.gadam paredzēts asistenta pakalpojumu piešķirt personām ar redzes invaliditāti un personām, kuras saņem īpašas kopšanas pabalstu. No 2011. gada paredzēts šo pakalpojumu nodrošināt visiem, kam šis pakalpojums ir nepieciešams. Surdotulka pakalpojuma aprēķini tiks precizēti, papildinot ar  pakalpojumu profesionālajās izglītības iestādēs. Lūdz  E.Vorslovu tikties ar IVIPN vadītāju I.Vanovsku, lai precizētu indikatīvi, cik vidēji gadā mācās  profesionālās izglītības  iestādēs. Lūdz klātesošajiem sūtīt komentārus par minētajiem aprēķiniem.

Sanāksmes dalībnieki atbalsta Invaliditātes likuma projekta tālāku virzību, papildinot to ar terminu skaidrojošu 1.pantu un 11.pantā un Pārejas noteikumos minētajiem precizējumiem saistībā ar asistenta un surdotulka pakalpojumiem.

Sanāksmi vadīja:                                                     R.Beinarovičs

Protokolēja:                                                            M.Dzelzskalns