gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

 

Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamenta

tikšanās ar personu ar invaliditāti intereses pārstāvošo biedrību pārstāvjiem

Protokols Nr.5

Vieta: Rīgā, Skolas ielā 28, Labklājības ministrijas (turpmāk - LM) telpās

Laiks: 2008.gada 27.jūnijā plkst. 14.00

Dalībnieki:

S.Baltiņa - LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore
A.Dūdiņš
- LM Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu departamenta direktora vietnieks.
J.Strebkovs
- LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta Invalīdu vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vadītāja vietnieks
L.Kauliņa-Bandere
- LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta Invalīdu vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākā referente
L.Mankovs
- valsts aģentūras „Tehnisko palīglīdzekļu centrs" direktora vietnieks
E. Zariņš
   - Latvijas Neredzīgo biedrība
A.Pavlins
- Latvijas Nedzirdīgo savienība
I.Šķestere
- Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija „Sustento"
I.Leimane-Veldmeijere
- resursu centrs cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem „Zelda" direktore

 

Darba kārtība:

1.     Eiropas Kopienas iniciatīvas (EQUAL) projektu ietvaros izstrādāto priekšlikumu personu ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanai un integrācijas veicināšanai īstenošana - ziņo L.Kauliņa-Bandere.

2.     Par valsts vienoto politiku personu ar invaliditāti interešu aizsardzībai - ziņo S.Baltiņa.

3.     Grozījumi Invalīdu lietu nacionālās padomes nolikumā - ziņo S.Baltiņa.

4.     Personu ar redzes invaliditāti nodrošināšana ar tehniskajiem palīglīdzekļiem - ziņo L.Mankovs.

5.     Par pabalsta personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama kopšana iekļaušana kopējos personas ar invaliditāti ienākumos - ziņo A.Dūdiņš.

6.     Citi jautājumi/diskusijas.

 

S.Baltiņa: Iepazīstina sanāksmes dalībniekus ar darba kārtības jautājumiem, ierosina mainīt izskatāmo jautājumu secību, uzsākot diskusiju par personu ar redzes invaliditāti nodrošināšanu ar tehniskajiem palīglīdzekļiem. 

L.Mankovs: Informē par to, kādus tehniskos palīglīdzekļus pašreiz personas ar redzes invaliditāti var saņemt Tehnisko palīglīdzekļu centrā (turpmāk - TPC). Informē, ka diemžēl personu ar redzes invalīdu pieprasījumu nevar nodrošināt. TPC nav iepircis visus tehniskos palīglīdzekļus, kas būtu nepieciešami personām ar redzes invaliditāti. Ir sagatavoti dokumenti iepirkuma procedūras uzsākšanai, ja tiks noslēgts līgums ar piegādātājiem, tad līdz 2008.gada beigām būs iespējams personas ar redzes invaliditāti būs iespējams nodrošināt ar pieprasītajiem palīglīdzekļiem. Pašreiz TPC nespēj nodrošināt ar palielināmajiem stikliem, arī ar orientācijas spieķiem u.c.palīglīdzekļiem. TPC liels skaits ir balsta spieķu.

E.Zariņš: Latvijas Neredzīgo biedrība katru gadu TPC iesniedz sarakstu, kurā tiek norādīts personām ar redzes invaliditāti nepieciešamais. Nav saprotams, kāpēc TPC nespēj nodrošināt personas ar redzes invaliditāti ar magnetolām, jo tās ir ļoti svarīgas, lai persona varētu iegūt jaunu informāciju, lai varētu izglītoties. 

L.Menkovs: Problēmas rodas, jo iepirkuma konkurss tiek izsludināts par visu iepirkuma bloku, piemēram, par komunikāciju līdzekļiem tiek izsludināts viens konkurss.

E.Zariņš: Uzskata, ka personām ar redzes invaliditāti nepieciešamie palīglīdzekļi ir specifiski, tāpēc TPC ir problēmas ar tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanu. Šo funkciju varētu veikt Latvijas Neredzīgo biedrība. Norāda, ka jau 2007.gadā netika iepirkti nepieciešamie palīglīdzekļi, kam bija paredzēts attiecīgais finansējums no valsts budžeta līdzekļiem, izsaka bažas, ka arī 2008.gadā varētu rasties analoģiska situācija. Tādejādi personas ar redzes invaliditāti varētu palikt bez tehnisko palīglīdzekļu nodrošinājuma. 

A.Dūdiņš: Iesaka TPC vadībai organizēt tikšanos ar Latvijas Neredzīgo biedrību, lai apspriestu problēmjautājumus un rastu tiem risinājumu.

Informē, ka tiek TPC tiks veidota Konsultatīvā padome, kuras mērķis būs konsultēt par katras mērķgrupas specifiku un vajadzībām. 

E.Zariņš: Informē, ka personām ar redzes invaliditāti nepieciešami krāsu noteicēji, datorprogrammas ar runas sintēzi u.c. mūsdienām pielāgota tehnika.

A.Dūdiņš: Informē, ka Valsts sekretāru sanāksmē ir izsludināts Ministru kabineta noteikumu projekts par tehnisko palīglīdzekļu sarakstu un to saņemšanas kārtību. Informē par to, ka biedrībām, kas pārstāv personu ar invaliditāti intereses, ir iespēja izteikt priekšlikumu/iebildumus attiecībā uz minēto projektu. Informē, ka tām personām, kuras tika iekļautas darba grupas sastāvā, noteikumu projekts tika izsūtīts elektroniski, turklāt arī Ministru kabineta mājas lapā var iepazīties ar šo projektu. 

A.Pavlins: Izsaka neapmierinātību ar to, ka, pārreģistrējoties TPC, personai ar invaliditāti ir nepieciešams maksāt Ls 5. Uzskata, kā šāda summa ir pārāk liela mērķgrupai. Bieži vien maksa par palīglīdzekļa saņemšanu ir lielāka nekā palīglīdzeklis. Turklāt valsts apņēmusies bez maksas nodrošināt personas ar invaliditāti ar palīglīdzekļiem. Izsaka piebildi, ka TPC vadītāja ir enerģiska un TPC darbībā vērojams progress.

E.Zariņš: Piekrīt, ka summa ir nesamērīga. Uzskata, ka būtu pietiekami, ja summa par palīglīdzekļa saņemšanu tiktu noteikta 0,50 Ls apmērā.

A.Dūdiņš: Informē, ka ir bijusi diskusija par to, ka iemaksu varētu diferencēt atkarībā no preces vērtības, taču šāds priekšlikums nav guvis atbalstu.

I.Šķestere:  Nepiekrīt šādam viedokli, jo uzskata, ka persona, kurai nepieciešams dārgāks palīglīdzeklis, nevar tikt pakļauta sliktākiem nosacījumiem. 

S.Baltiņa: Aicina tikšanās dalībniekus izmantot savas tiesības un izteikt priekšlikumus/iebildumus Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātajam noteikumu projektam. Aicina biedrību pārstāvjus aktīvāk izmantot savas tiesības priekšlikumu sniegšanā, regulāri, izmantojot Ministru kabineta mājas lapas iespējas iegūt informāciju par visu nozaru ministriju izsludinātajiem normatīvo aktu projektiem, kas varētu skart personu ar invaliditāti intereses. Uzskata, ka šis jautājums ir jāapspriež arī Invalīdu lietu nacionālajā padomē.

A.Dūdiņš: Ziņo par dienas kārtības 5.jautājumu - par pabalsta personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama kopšana, iekļaušanu kopējos personas ar invaliditāti ienākumos. Informē, ka pašvaldību sociālie dienesti personas ienākumus summē, ienākumos tiek iekļauts invalīda kopšanas pabalsts, tādejādi personas ienākumi pārsniedz robežu, līdz kurai persona var tikt atzīt apar trūcīgu.

Lai sakārtotu jautājumus saistībā ar garantēto minimālo ienākumu, SPSPD izstrādāja Koncepcijas projektu „Par iespējām palielināt garantētā minimālā ienākuma pabalstu". Šajā dokumenta projektā tika noteikts, ka invalīda kopšanas pabalsts, rēķinot personas ienākumus, netiek ņemts vērā. Taču 2008.gada 16.jūnijā Ministru kabineta sēdē tika nolemts šo jautājumu tālākai apspriešanai nevirzīt. SPSPD sagatavoja un nosūtīja Latvijas Pašvaldību savienībai un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai vēstuli, kurā tika izteikts lūgums, aprēķinot personas ienākumus, izvērtēt individuāli katru gadījumu un invalīda kopšanas un citus valsts pabalstus ienākumu kopsummā neiekļaut.

Informē, ka SPSPD pašreiz sagatavo grozījumu projektu Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem. Nr.97 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu". Paredzēts šos noteikumus papildināt, nosakot, ka invalīda kopšanas pabalsts netiek skaitīts pie personas kopējiem ienākumiem, no kuriem tiek aprēķināts garantētais minimālais ienākums. 

J.Strebkovs: Izsaka viedokli, ka katra pašvaldība var saistošajos noteikumos noteikt, ka invalīda kopšanas pabalsts, izvērtējot personas ar invaliditāti ienākumus, nav ņemams vērā.

S.Baltiņa: Lūdz informēt L.Kauliņu-Banderi par darba kārtības 1. jautājumu - par Eiropas Kopienas iniciatīvas (EQUAL) projektu ietvaros izstrādāto priekšlikumu personu ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanai un integrācijas veicināšanai īstenošanu. 

L.Kauliņa-Bandere: Informē, ka EQUAL programmas projekta „Personu ar garīgiem traucējumiem un psihiskām slimībām integrācija darba tirgū" ietvaros izstrādāts produkts „Konceptuālie risinājumi „Personu ar garīgiem traucējumiem un psihiskām slimībām nodarbinātības iespēju sekmēšana Latvijā"" un EQUAL programmas projekta „Klusās rokas" ietvaros tika izstrādātas 4 koncepcijas.

Dara zināmu, ka projektu ietvaros izstrādātās rekomendācijas tika apkopotas un tika sagatavotas un nosūtītas vēstules nozaru ministrijām un citām kompetentajām institūcijām ar lūgumu sniegt informāciju par projektu ietvaros izstrādāto rekomendāciju ieviešanas gaitu.

Informē, ka Labklājības ministrijas pārraudzības iestādes bijušas aktīvākas rekomendāciju ieviešanā. Informē par iestāžu realizētajiem priekšlikumiem.

I.Leimane-Veldmeijere: Akcentē problēmas ar personas rīcībspējas atjaunošanu, ar daļēju rīcībspēju. Šīs problēmas liedz personām virkni iespēju. Informē par Strasbūras tiesas spriedumu Štukaturova lietā. Informē par to, ka arī Latvijas tiesu instancē tiek skatīts rīcībspējas atjaunošanas jautājums, tiesas sēdē tiesnesis paudis viedokli, ka attiecībā uz rīcībspējas jautājumu, ir nepieciešams pilnveidot normatīvos aktus. Tiesas spriedums varētu tikt pasludināts septembrī. Problēmas arī jautājumos attiecībā uz grupu mājām.   

S.Baltiņa: Uzdod L.Kauliņa-Banderei EQUAL programmas ietvaros izstrādāto rekomendāciju apkopojumu un kompetento iestāžu sniegtās informācijas apkopojumu nosūtīt biedrību pārstāvjiem elektroniski.

Informē, ka 26.06.2008. notika Eiropas Reģionālās attīstības fonda Nacionālās programmas „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana" vadības komitejas sanāksme, kurā piedalījās arī Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja A.Barča, kura informējusi, ka kopā ar atbildīgo ministriju pārstāvjiem apmeklēs pašvaldības, lai identificētu konkrētas problēmas, t.sk., tiks apmeklētas arī grupu mājas.

Lūdz L.Kauliņu-Banderi sanāksmes protokolu nosūtīt elektroniski biedrību pārstāvjiem.

L.Kauliņa-Bandere: Ziņo, ka saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras sniegto informāciju, 2008.gadā plānots izveidot 163 subsidētās darba vietas. 

S.Baltiņa:  Uzsver, ka jāvērtē nevis subsidēto darba vietu skaits, bet gan kvalitāte un pēctecība.

A.Pavlins: Uzskata, ka subsidētās darba vietas nav efektīvas. Ļoti lieli finanšu līdzekļi ir ieguldīti, lai izveidotu subsidēto darba vietu modeli, bet rezultāta šādam modelim nav.

Izsaka priekšlikumu, ka jautājumu par EQUAL projektu ietvaros izstrādāto rekomendāciju ieviešanu, būtu nepieciešams skatīt Invalīdu lietu nacionālās padomes sēdē (turpmāk- ILNP), pretējā gadījumā projektu ietvaros izstrādātie priekšlikumi netiek realizēti.

Iesaka turpmāk darba kārtībā iekļaut vienu konkrētu tēmu, lai varētu panākt problēmas efektīvu risinājumu. 

E.Zariņš: Uzskata, ka efektīvāka būtu pirmā līmeņa kvotu sistēma (valsts un pašvaldību uzņēmumos tiek nodarbinātas personas ar invaliditāti). Izsakās negatīvi par sociālajiem uzņēmumiem, informē, ka Anglijā šādi uzņēmumi strādā ar zaudējumiem un bankrotē.

I.Leimane-Veldmeijere: Jautā, vai plānotas nodokļu atlaides uzņēmējiem, kas nodarbina personas ar invaliditāti? Informē, ka Itālijā sociālie uzņēmumi darbojas veiksmīgi. 

J.Strebkovs: Dara zināmu, ka Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks informējis, ka plānota tikšanās ar Valsts ieņēmuma dienesta pārstāvjiem, lai apspriestu personu ar invaliditāti nodarbinātības jautājumu, kā viens no problēmu risinājumiem varēto būt sociālā ienākuma nodokļa apjoma samazināšana, tas varētu veicināt darba devēju ieinteresētību darba tiesiskās attiecības noslēgt ar personu ar invaliditāti.

S.Baltiņa: Aicina biedrību pārstāvjus tikties ar nozaru ministriju un valsts institūciju pārstāvjiem un sniegt savus priekšlikumus personu ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Attiecībā uz darba kārtības 2.jautājumu - par valsts vienotu politiku personu ar invaliditāti interešu aizsardzībai - informē, ka Latvijas Republikas Saeima 2008.gada 29.maijā pieņēma lēmumu, ar kuru uzdeva Ministru kabinetam līdz 2008.gada 1.septembrim nodrošināt Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas „Par personu ar invaliditāti tiesībām" (turpmāk - Konvencija) parakstīšanu. Izsaka pateicību biedrībai „Sustento" par akcijas Konvencijas parakstīšanai organizēšanu.

Informē, ka Ministru kabinetam uzdots līdz 2009.gada 1.maijam ir nepieciešams izstrādāt rīcības plānu Konvencijas ratifikācijas procesa sagatavošanai un līdz 2009.gada 1.decembrim jāsagatavo un jāiesniedz Saeimā likumprojekts „Par ANO Konvenciju „Par personu ar invaliditāti tiesībām"". Labklājības ministrija veido darba grupu, kuras uzdevums būs detalizēti izvērtēt Latvijas Republikas normatīvo aktu atbilstību Konvencijai un tās īstenošanai nepieciešamos finanšu līdzekļus. Informē, ka kompetentajām nozaru ministrijām, valsts institūcijām, Latvijas plānošanas reģioniem un biedrībām ir nosūtīta vēstule ar lūgumu deleģēt pārstāvi dalībai minētajā darba grupā.

Informē, ka plānots Invalīdu lietu nacionālās padomes nolikumā veikt grozījumus. Informē, ka resursu centrs cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem „Zelda" ir iesniedzis motivācijas vēstuli, izsakot lūgumu iekļaut biedrību padomes sastāvā. Uzskata, ka nepieciešams efektivizēt padomes darbību.

Dara zināmu, ka par koncepcijas „Vienādas iespējas visiem" īstenošanu  turpmāk atbildīga būs LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta Invalīdu vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļa.

Informē, ka Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja A.Barča sniegusi informāciju, ka 2008.gada 19. vai 20.augustā tiek rīkota starptautiska konference saistībā ar Invaliditātes likumprojektu (asistentu pakalpojums, surdotulki).

Piekrīt, ka nākamajā tikšanās reizē varētu apspriest nodarbinātības jautājumu, pieaicinot NVA un Darba departamenta pārstāvjus. Atgādina, ka rīcības plānās „Rīcības plāns invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādņu īstenošanai 2005.-2015.gadam" paredzēts izstrādāt Invalīdu nodarbinātības likumu.

Pateicas biedrību pārstāvjiem par dalību.

Sanāksmē nolemts:

  • ILNP sēdē identificēt EQUAL projektu rezultātā izstrādātās rekomendācijas;
  • ILNP sēdē apspriest jautājumus saistītus ar tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas problēmām.
  • Nākamajā sanāksmes dienas kārtībā iekļaut nodarbinātības jautājumus, pieaicinot pārstāvjus no LM Darba departamenta un NVA;
  • Nākamo tikšanos organizēt augusta pēdējā piektdienā plkst.10.00. 

Sanāksmi vadīja:                                                          S.Baltiņa

Protokolēja:                                                                  L.Kauliņa-Bandere