gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamenta
tikšanās ar personu ar invaliditāti intereses pārstāvošo biedrību pārstāvjiem

Protokols Nr.13

Vieta: Rīgā, Skolas ielā 28, Labklājības ministrijas (turpmāk - LM) telpās

Laiks: 2009.gada 27.novembrī plkst. 10.00

Dalībnieki:

S.Baltiņa - LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta (turpmāk - SIPD) direktore
I.Lipskis
- LM Darba departamenta (turpmāk - DD) direktors
I.Zvidriņa
- LM DD Darba tirgus politikas nodaļas vadītāja
I.Vilcāne
- LM SIPD Invalīdu vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākā referente
V.Vilcāne
- LM DD Darba tirgus monitoringa nodaļas vecākā referente
J.Strebkovs
- LM SIPD Invalīdu vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākais referents
E.Zariņš
- Latvijas Neredzīgo biedrības (turpmāk - LNB) priekšsēdētājs
I.Šatkovska
- invalīdu biedrības „Jūnijs" valdes priekšsēdētāja
A.Bolis
- Invalīdu un viņu draugu apvienības "APEIRONS" pārstāvis
I.Neimane
- Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO pārstāve

Darba kārtība:

Nr.

Tēma

 

Ziņotājs

1.

Informācija par plānotajām izmaiņām darba tirgus pasākumu, kas vērsti uz personu ar invaliditāti atbalstu, normatīvajā regulējumā

I.Zvīdriņa

Darba departamenta Darba tirgus politikas nodaļas vadītāja

2.

Informācija par Veselības un darbspēju ekspertīzes komisiju atrašanās vietas maiņu

 

J.Strebkovs

Sociālās iekļaušanas politikas departamenta Invalīdu vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākais referents

3.

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi"

 

I.Vilcāne

Sociālās iekļaušanas politikas departamenta Invalīdu vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākā referente

4.

Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi  Ministru kabineta noteikumos Nr.959 "Labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un izmantošanai sacensībās, darbā vai atrakcijās" virzība  (suņi pavadoņi un suņi asistenti)

I.Vilcāne

Sociālās iekļaušanas politikas departamenta Invalīdu vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākā referente

5.

Citi jautājumi

 

S.Baltiņa: Iepazīstina sanāksmes dalībniekus ar sanāksmes darba kārtību.

Atgādina, ka 2009.gada 25.septembra sanāksmē bija panākta vienošanās, ka LM nepieciešams risināt jautājumu par iespējamajiem pasākumiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (SIVA). Minētajā sēdē vienojās, ka nevalstiskās organizācijas (NVO) iesniegs rakstveidā priekšlikumus. Pa elektronisko pastu šodien saņemta Invalīdu un viņu draugu apvienības "APEIRONS" prezidenta I.Baloža pretenzija par to, ka jautājums netika iekļauts sēdes darba kārtībā. Informē, ka, tā kā priekšlikumi no NVO netika saņemti, jautājums šodienas sēdes darba kārtībā iekļauts netika.

Vienojas: NVO līdz decembra beigām nosūtīt savus priekšlikumus SIPD. Jautājumu izskatīt izbraukuma sēdē SIVA 2010.gada janvāra beigās.

Informācija par plānotajām izmaiņām darba tirgus pasākumu, kas vērsti uz personu ar invaliditāti atbalstu, normatīvajā regulējumā

I.Zvīdriņa informē:

1. Par LM plānotajiem pasākumiem ESF ietvaros personu ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanā. Norāda, ka LM DD ir izstrādājis programmu kompleksajiem atbalsta pasākumiem. Programmas ietvaros ir izstrādāta un saskaņota ar pašvaldībām instrukcija, kas nosaka kārtību, kādā  bezdarbnieki, kuri vairs nesaņem bezdarbnieka pabalstu, varēs pašvaldībās veikt sabiedrībai derīgus darbus no jauna izveidojamajās darba praktizēšanas vietās sociālās aprūpes jomā, katru mēnesi saņemot 100 latu lielu stipendiju.

2. Par grozījumiem 2008.gada 10.marta noteikumos nr.166 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem", lai nodrošinātu izdevumu segšanu par asistentu un citu speciālistu sniegtajiem pakalpojumiem un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām no algas subsidētās daļas, ko līdzfinansē Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

3. Par subsidēto nodarbinātību. Darba likumā paliek spēkā norma par darba līguma slēgšanu uz diviem gadiem. Pēc tam var būt noslēgts jauns līgums vēl uz gadu.

4. Par gadījumiem, ka pašvaldībās tiek likvidētas darba vietas, bet atlaisto darbinieku darbu piedāvā pildīt bezdarbniekiem par 100 latiem mēnesī. Plānots paredzēt, ka darba vietai jābūt likvidētai ne mazāk, kā 4 mēneši pirms sabiedrībai vajadzīgā darba pieprasīšanas.

5. Par asistentu apmācību - tas būs pakalpojuma sniedzēja pienākums. Sadarbībā ar SIPD ir sagatavots apmācības programmas projekts.  

Notika diskusija par projekta nodrošināšanu visas valsts teritorijā. I.Šatkovska izteica priekšlikumu ieviest kvotas kā invalīdiem, tā arī asistentiem. I.Lipskis atbildēja uz jautājumiem par bezdarbniekiem ar invaliditāti paredzētajiem atbalsta pasākumos.

Vienojas:

1. NVO savus priekšlikumus par subsidēto nodarbinātības pasākumu pilnveidošanu un asistentu pakalpojumu nodrošināšanu nosūtīt DD.

2. DD apkopot informāciju par subsidētam darba vietām, cik personas ar invaliditāti iesaistītas pasākumā u.c.

3. DD organizēt tikšanos ar NVO, lai izskatītu iesniegtos priekšlikumus un apkopoto informāciju.

Informācija par Veselības un darbspēju ekspertīzes komisiju atrašanās vietas maiņu

J.Strebkovs informē:

1. Saistībā ar pārcelšanos uz jaunām telpām īslaicīgi nebūs pieejama pilna invaliditātes ekspertīze Rīgas pilsētas 3.Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijā (VDEAK) un Rīgas rajona starprajonu VDEAK. Rīgas pilsētas 3.VDEAK no 30.novembra līdz 14.decembrim nebūs pieejama pilna ekspertīze, bet no 14.decembra tā būs pieejama jaunajā VDEAK atrašanās vietā Ventspils ielā 53.

Savukārt Rīgas rajona starprajonu VDEAK pilnu invaliditātes ekspertīzi nevarēs veikt no 28.decembra. No 2010.gada 4.janvāra tā tiks veikta Ventspils ielā 53.

2. Paredzēts, ka visas Rīgas pilsētas vispārējā profila komisijas pēc telpu rekonstrukcijas pārbrauks uz Ventspils ielu 53.

I.Šatkovska izteica priekšlikumu atstāt vismaz vienu komisiju otrā Daugavas krastā.

S.Baltiņa paskaidroja, ka tas nav iespējams sakarā ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas (VDEĀVK) darbības finansējuma samazinājumu, kādēļ tiek veikta VDEĀVK darbības optimizācija.

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi"

I.Vilcāne informē, ka pēc grozījumiem Ceļu satiksmes noteikumu 270.punkta pirmais teikums izteikts šādā redakcijā: „Automobiļiem, kurus vada invalīdi ar pārvietošanās traucējumiem (invalīdi, kuriem ir tiesības uz valsts sociālo pabalstu - pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās), un automobiļiem, kuru pasažieri ir invalīdi ar pārvietošanās traucējumiem vai 1.grupas redzes invalīdi, automobiļa salonā pie priekšējā stikla atļauts novietot invalīdu stāvvietu izmantošanas karti, kuru izsniedz Ceļu satiksmes drošības direkcija, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas sniegto informāciju".

Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) saņēma no VDEĀVK informāciju par pirmās grupas redzes invalīdiem. Domstarpību gadījumā CSDD sazināsies ar VDEĀVK.

E.Zariņš pateicas, ka LM ņēma vērā LNB lūgumu un ir veikti grozījumi  Ceļu satiksmes noteikumos un 1.grups redzes invalīdiem ir dota iespēja izmantot invalīdu autostāvvietas..

S.Baltiņa vērš uzmanību, ka minētās tiesības nav noteiktas bērniem invalīdiem ar smagiem redzes traucējumiem un lūdz izteikt viedokli šajā jautājumā. 

I.Neimane norāda, ka tādā gadījumā šādas tiesības būtu jānosaka arī citiem bērniem, kuriem noteiktas medicīniskās indikācijas bērna invalīda īpašas kopšanas nepieciešamībai, ja viņu veselības stāvoklis atbilst I grupas invaliditātes noteikšanas kritērijiem.

A.Bolis norāda, ka tādā gadījumā būs jāpalielina invalīdu autostāvvietu skaits, īpaši Rīgas pilsētā un nav zināms, kāda būs situācija ar minētājām autostāvvietām pēc pēdējiem grozījumiem.

Vienojas: jautājumu par invalīdu autostāvvietu izmantotāju loka paplašināšanu pagaidām neskatīt, nākamā gada 1.pusgadā veikt autostāvvietu pieejamības monitoringu. .

Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi  Ministru kabineta noteikumos Nr.959 "Labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un izmantošanai sacensībās, darbā vai atrakcijās" virzība  (suņi pavadoņi un suņi asistenti)

Labklājības ministrijas izstrādātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos „Labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un izmantošanai sacensībās, darbā vai atrakcijās" 29.oktobrī tika izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. Saņemti atzinumi no visām ministrijām, notiek projekta saskaņošana ar citām ministrijām.

Atbilstoši projektam suni varēs izmantot darbā kā pavadoni cilvēkiem ar redzes traucējumiem vai kā asistentu cilvēkiem ar dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumiem, ja suns būs speciāli apmācīts un izsniegta apliecība par atbilstību veicamajam darbam. Tāpat paredzēts, ka cilvēki ar suņiem pavadoņiem un suņiem asistentiem varēs iekļūt publiskās ēkās, būvēs, telpās un pasākumos. Savukārt visa veida sabiedriskajā transportā suņus varēs pārvadāt bez maksas.

Citi jautājumi

I.Šatkovska  informē, ka saņemtas sūdzības par to, ka TPC pusaudžiem izsniedz pārāk lielus riteņkrēslus, lai tos bieži nemainītu. 

Vienojas: invalīdu biedrības „Jūnijs" pārstāvji vērsīsies pie Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta direktora V.Gūtmaņa ar konkrētiem faktiem,  lai apspriestu radušos problēmu. 

 

Sanāksmi vadīja:                                                                    S.Baltiņa

Protokolēja:                                                                             J.Strebkovs