Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
No 1.oktobra palielināsies GMI apmērs pilngadīgām personām un bērniem | 30.09.2009.


Lai minimāli nodrošinātu iedzīvotājus ar iztikas līdzekļiem krīzes situācijā, no rītdienas, 1.oktobra,  noteikts atšķirīgs garantētais minimālo ienākumu (GMI) līmenis dažādām sociālajām grupām. Pilngadīgām personām tie būs 40 lati mēnesī, bet bērniem - 45 lati mēnesī.

Savukārt maksimālais GMI līmenis, ko pašvaldības var noteikt pensionāriem un cilvēkiem ar invaliditāti, 2009.gadā ir 90 lati cilvēkam mēnesī.

Šādas izmaiņas paredz Ministru kabineta 2009.gada 22.septembrī pieņemtie noteikumi Nr.1070 Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni. Ar tiem var iepazīties LM mājas lapā sadaļā Nozaru informācija - Sociālā aizsardzība - Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība - Attīstības plānošanas dokumenti un tiesību akti http://www.lm.gov.lv/text/193.

Atgādinām, GMI līmeņa palielināšana ir viens no Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumiem, kas izstrādāta sadarbībā ar Pasaules Bankas un Starptautiskā Valūtas fonda ekspertiem. 

Persona tiek atzīta par trūcīgu, ja tās ienākumi nepārsniedz 50% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas. No 2009.gada 1.janvāra minimālā alga ir 180 lati mēnesī. GMI pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp Ministru kabineta vai pašvaldības noteikto GMI līmeni katram ģimenes loceklim un trūcīgas mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.

Labklājības ministrija šobrīd strādā pie Ministru kabineta noteikumu projekta, kas paredzēs valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas nosacījumus pašvaldībām GMI un dzīvokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai. Lai pašvaldības varētu nodrošināt pieaugošās iedzīvotāju vajadzības pēc GMI un dzīvokļa pabalsta, Sociālās drošības tīkla stratēģijā paredzēts valsts budžeta līdzfinansējums 50% apmērā no pašvaldības izmaksātajiem līdzekļiem GMI pabalstam un 20% apmērā no izmaksātajiem līdzekļiem dzīvokļa pabalstam.

Šogad GMI pabalstam nepieciešami 1,09 milj. latu un dzīvokļa pabalstam 0,72 milj. latu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Laika periodam no 2010. līdz 2011.gadam katru gadu GMI pabalstam nepieciešami 4,7 milj. lati un dzīvokļa pabalstam 2,8 milj. latu no valsts pamatbudžeta līdzekļiem.

Iespējamie nosacījumi pašvaldībām valsts budžeta līdzekļu saņemšanai no 2010.gada 1.janvāra varētu būt sociālajai palīdzībai pašvaldības budžetā paredzēto līdzekļu īpatsvars, GMI un dzīvokļa pabalstam izlietoto līdzekļu īpatsvars no sociālajai palīdzībai kopā izlietotajiem līdzekļiem, u.c.

Pēc Labklājības ministrijas prognozēm 2009.gadā trūcīgo cilvēku skaits varētu sasniegt 144,3 tūkst. cilvēkus jeb 6,4% no iedzīvotāju skaita. GMI pabalsta saņēmēju skaits šogad - 57,7 tūkst. cilvēku jeb 2,5% no iedzīvotāju skaita. Savukārt 2010.gadā atbilstību trūcīgas personas statusam varētu noteikt aptuveni 200 tūkst. cilvēku jeb 8,8% no iedzīvotāju skaita. Iespējamais GMI pabalsta saņēmēju skaits varētu sasniegt 100 tūkst. cilvēku (4,4% no iedzīvotāju skaita).

Lai saņemtu GMI pabalstu, darbspējīgam pabalsta pieprasītājam ir jāslēdz vienošanās par sadarbību ar pašvaldības sociālo dienestu. Vienošanās mērķis ir veicināt darbspējīgo iedzīvotāju motivāciju meklēt iespēju iesaistīties darba tirgū un iespēju robežās atrast izdevību nopelnīt minimālos iztikas līdzekļus pašiem (piemēram, iesaistoties pašvaldības organizētajos darba prakses pasākumos ar 100 latu stipendiju), tādējādi izkļūstot no GMI pabalsta saņēmēju loka.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv,

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.