darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām Latvijā stāsies spēkā 31.martā | 03.02.2010.


ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām Latvijā stāsies spēkā 2010.gada 31.martā, informē Labklājības ministrija (LM).

2010.gada 1.martā Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Ģenerālsekretariātā tika iesniegts (deponēts) dokuments, ar ko Latvija uzņemas saistības (ratificē) īstenot ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām. Tas nozīmē, ka saskaņā ar procedūru ANO Konvencija stājas spēkā 30. dienā pēc deponēšanas jeb 31.martā.

„Esam gandarīti, ka Latvija pievienojas tām demokrātijas valstīm, kuras Konvenciju  ir ratificējušas. Ratificējot to, valsts vistiešākajā veidā apņemas, lai personas varētu pilnībā un vienlīdzīgi izmantot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības bez jebkādas diskriminācijas invaliditātes dēļ," uzsver labklājības ministrs Uldis Augulis.

Saskaņā ar konvenciju, katrai dalībvalstij ir jānosaka pasākumi, kas pakāpeniski īstenotu personu ar invaliditāti ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības, šim mērķim maksimāli izmantojot pieejamo resursu iespējas.

Latvijā šim nolūkam ir izstrādāts Pasākumu plāns Konvencijas īstenošanai 2010.-2012.gadam. Tas aptver aktivitātes, kas galvenokārt neprasa papildus līdzekļus no valsts un pašvaldību budžetiem. Tāpat LM ir uzsākusi darbu pie Pamatnostādņu Konvencijas īstenošanai 2013.-2019.gadam projekta izstrādes. Paredzēts, ka pamatnostādnes būs programmdokuments, uz kura pamata būs iespējams patiešām konstruktīvi risināt personu ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanas jautājumus.

LM izveidotas vairākas darba grupas konvencijas īstenošanas veicināšanai - darba grupa Civillikuma ģimenes tiesību daļas aktualizācijas nepieciešamības izvērtēšanai, darba grupa diskriminācijas novēršanas likuma izstrādes nepieciešamības izvērtēšanai, Invalīdu lietu nacionālās padomes (ILNP) ietvaros izveidota darba grupa vides pieejamības problēmjautājumu risināšanai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Darba grupās iesaistītas ministrijas, sociālie partneri, personas ar invaliditāti pārstāvošās nevalstiskās organizācijas un Tiesībsarga birojs. Konvencijas īstenošanas jautājumus regulāri skata ILNP sanāksmēs un LM ikmēneša tikšanās reizēs ar NVO pārstāvjiem.

Saskaņā likumu „Par Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām", kas ir spēkā no 2010. gada 17.februāra, konvencijas ieviešanu koordinē LM, bet tās īstenošanu pārrauga Tiesībsarga birojs. Konvencija paredz arī pilsoniskās sabiedrības un jo īpaši personu ar invaliditāti un to pārstāvošo organizāciju iesaistīšanos un piedalīšanos konvencijas īstenošanas pārraudzības procesā.

No 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm konvenciju jau ir ratificējušas 13 valstis (48%) - Austrija, Beļģija, Čehija, Dānija, Vācija, Ungārija, Itālija, Portugāle, Slovēnija, Spānija, Zviedrija, Apvienotā Karaliste un Latvija.

Atgādinām, ka 2010.gada 22.janvārī ANO Ģenerālās asamblejas galvenajā mītnē Ņujorkā Latvijas Republikas vārdā tika parakstīts arī Konvencijas „Par personu ar invaliditāti tiesībām" Fakultatīvais protokols, kas sniedz iespēju personām ar invaliditāti, kuras uzskata, ka Konvencijas dalībvalsts pārkāpj tiesības, kas noteiktas Konvencijā, iesniegt paziņojumus ANO Personu ar invaliditāti tiesību komitejai. Likumprojekts „Par Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām Fakultatīvo protokolu" ir iesniegts izskatīšanai Saeimā.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv,

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.