Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Nodarbinātības atbalsta pasākumus varēs saņemt plašāks cilvēku loks | 17.02.2010.

Lai nodarbinātības atbalsta pasākumus varētu saņemt tie bezdarbnieki, kuriem tas visvairāk ir nepieciešams, valdība apstiprinājusi Labklājības ministrijas (LM) sagatavotās izmaiņas Noteikumos par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem.

Pārskatot aktīvo nodarbinātības pasākumu Kompleksie atbalsta pasākumi saturu, tie papildināti ar jauniešu darba praksi, kas dod iespēju jaunietim iegūt pirmās darba iemaņas. Iesaistīties pasākumā varēs bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kuri ir ieguvuši pamata, vidējo vai augstāko izglītību, bet pēc izglītības pabeigšanas nav nodibinājuši darba tiesiskās attiecības vai arī tās līdz dalībai pasākumā ir bijušas nodibinātas līdz sešiem mēnešiem. Pasākumā varēs piedalīties no 6 līdz 12 mēnešiem. Par dalību pasākumā jaunietim paredzēta stipendija 120 latu apmērā.

Tāpat, ja bezdarbnieks, kura apgādībā ir pirmsskolas vecuma bērns, iesaistīsies kādā no Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) piedāvātajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem, viņam pasākuma laikā (līdz sešiem mēnešiem) nodrošinās bērna pieskatīšanu. Lai saņemtu šo atbalstu, bezdarbniekam jāatbilst vienam no šādiem kritērijiem - viņam ir noteikta invaliditāte, ir viena vecāka ģimene, kurai ir viens vai vairāki apgādājamie, ir divi vai vairāki apgādājamie, bezdarbnieks ir atzīts par trūcīgu.

Savukārt, piedaloties pieaugušo izglītības programmās bezdarba riskam pakļautām personām, apmācību kuponu pilnā vērtībā (ne vairāk kā 250 lati gadā) saņems cilvēki, kuriem ir noteikta invaliditāte, viena vecāka ģimene ar vienu vai vairākiem apgādājamiem, ģimene, kurā ir divi vai vairāki apgādājamie, trūcīga persona. 90% no apmācību kupona pilnās vērtības varēs saņemt pārējie bezdarbnieki, piemaksājot 10% no saviem līdzekļiem.

Grozījumi noteikumos paredz no 6 līdz 3 mēnešiem samazināt termiņu, kura laikā darba devējam ir pienākums nodibināt darba tiesiskās attiecības ar bezdarbnieku, kurš apmācīts pēc konkrētā darba devēja pieprasījuma. Ja darba devējs šo pienākumu bez attaisnojoša iemesla nepildīs, viņam būs jāatmaksā NVA apmācībai izlietotie izdevumi.

Tāpat izmaiņas noteikumos paredz stingrāku atbildību bezdarbniekiem un darba meklētājiem. Tas nozīmē, ja bezdarbnieks vai darba meklētājs paša vainas dēļ bez attaisnojoša iemesla nevarēs nokārtot gala eksāmenus pasākumā Profesionālā apmācība, pārkvalifikācija, kvalifikācijas paaugstināšana un neformālās izglītības ieguve, tas būs jādara par saviem līdzekļiem. Ja bezdarbnieks vai darba meklētājs to neveiks, izglītības iestāde atskaitīs viņu no izglītojamo skaita. Savukārt NVA vērtēs personas turpmākās tiesības atrasties bezdarbnieka statusā.

Vienlaikus noteikts, ka darba devējs pasākumiem, kas paredz darba līguma slēgšanu, var pieteikt tikai no jauna izveidotas darba vietas. Tas nozīmē, ka darba vietā vismaz četrus mēnešus pirms bezdarbnieks uzsāk dalību pasākumā nav bijis nodarbināts neviens cits cilvēks. Savukārt attiecīgais bezdarbnieks nav bijis nodarbināts pie attiecīgā darba devēja vismaz 12 mēnešus pirms iesaistes pasākumā.

Vienlaikus, veicot bezdarbnieka praktisko apmācību pasākuma Apmācība pie darba devēja ietvaros, vajadzīgā speciālista sagatavošanai paredzētā ikmēneša stipendija tiek palielināta no 90 (50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas) līdz 120 latiem. Pasākumā var iesaistīties no trīs līdz sešiem mēnešiem.

Bezdarbniekiem, kuriem noteikta invaliditāte, no 24 mēnešiem līdz 36 mēnešiem pagarināts maksimālais atbalsta ilgums Pasākumā noteiktām personu grupām. Tādējādi šie cilvēki ilgāku laika periodu varēs saņemt NVA atbalstu - ikmēneša darba algas dotāciju valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas jeb180 latu apmērā.

Grozījumi noteikumos paredz atvieglojumus tiem darba devējiem - biedrībām vai nodibinājumiem, kuru darbības mērķis ir saistīts ar atbalsta sniegšanu cilvēkiem ar invaliditāti un, kuri vēlas NVA pieteikt darba vietas šo cilvēku nodarbināšanai. Tie paredz, ka NVA segs valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no bezdarbnieka algas dotācijas daļas, ko līdzfinansē NVA. Tas nepieciešams, jo šīs biedrības un nodibinājumi tiek nodibināti, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, kam nav pelņas gūšanas rakstura (atšķirībā citiem darba devējiem). To mērķis ir sniegt labumu sabiedrībai - šajā gadījumā personām ar invaliditāti, kas ir viena no sociāli atstumtākajām mērķa grupām.

Savukārt, lai pilnveidotu apmācību īstenošanas sistēmu, apmācību jomu un profesiju noteikšanai izveidoto komisiju pārcels no NVA uz LM. Tās sastāvā iekļaus pārstāvjus no LM, Ekonomikas, Izglītības un zinātnes ministrijām, NVA, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, kā arī nepieciešamības gadījumā citu kompetento valsts, pašvaldību, augstākās izglītības un zinātnes institūciju vai biedrību un nodibinājumu pārstāvjus un ekspertus.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.