Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Valdība apstiprina izmaiņas vairākos ar bāriņtiesu uzraudzību un metodisko palīdzību saistītajos noteikumos | 23.02.2010.

Turpinot tiesību aktu saskaņošanu, kas saistīti ar bāriņtiesu uzraudzības un metodiskās palīdzības funkciju nodošanu Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai (VBTAI), Labklājības ministrija (LM) sagatavojusi izmaiņas vairākos noteikumos.

Tās paredz, ka bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa, kuri pilnveido zināšanas, mācību programmas paraugu izstrādās VBTAI. Programmas pēc saskaņošanas ar Labklājības ministriju (LM) un Tieslietu ministriju (TM) apstiprinās VBTAI priekšnieks.

Savukārt izglītības iestāde mācību programmu un pasniedzēju sarakstu saskaņos ar VBTAI.

To mācību programmu paraugi, kurus ir apstiprinājis bērnu un ģimenes lietu ministrs, ir spēkā līdz VBTAI priekšnieks apstiprina jaunus mācību programmu paraugus. Tas nozīmē, ka izglītības iestādēm ir tiesības turpināt īstenot mācību programmas, kuras tās ir saskaņojušas ar Bērnu un ģimenes lietu ministriju.

Tāpat izmaiņas paredz, ka bāriņtiesu pārskati turpmāk līdz kārtējā gada 1.februārim ir jāiesniedz VBTAI, nevis, kā līdz šim, LM. Aizpildītā veidlapa VBTAI bāriņtiesas pārstāvim jāiesniedz personiski, jānosūta pa pastu vai elektroniski, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vienlaikus par bāriņtiesas izveidošanu, tās atrašanās vietām un apmeklētāju pieņemšanas laikiem vai izmaiņām minētajā informācijā pašvaldības domei divu nedēļu laikā pēc attiecīgās iestādes izveidošanas elektroniski vai rakstveidā jāpaziņo VBTAI un TM. Līdz šim par to bija jāinformē LM un TM.

Saskaņā ar grozījumiem ar bāriņtiesas lietvedībā esošajiem lietas materiāliem turpmāk varēs iepazīties prokurors un VBTAI inspektors. Iepriekš to varēja arī LM norīkots ierēdnis (darbinieks).

Savukārt bāriņtiesas sēdē varēs piedalīties administratīvā procesa dalībnieki, lietā pieaicināts tulks, psihologs vai cits speciālists, institūcijas pārstāvis, lai atbilstoši kompetencei dotu atzinumu lietā un VBTAI inspektors. Līdz šim bāriņtiesas sēdē varēja piedalīties arī LM norīkots ierēdnis (darbinieks).

Tāpat izmaiņas precizē bāriņtiesas lietu veidošanas kārtību. Turpmāk lietai indeksu piešķirs saskaņā ar bāriņtiesas lietu sarakstu, kuru veidos, ņemot vērā VBTAI priekšnieka apstiprināto Bāriņtiesas lietu paraugsarakstu. Attiecīgajai lietai numuru piešķirs pēc attiecīga lietas indeksa, tam pievienojot numuru pēc kārtas lietvedības gada ietvaros, un gada skaitli.

Vienlaikus grozījumi precizē bāriņtiesas un VBTAI pienākumu sadalījumu attiecībā uz bērna tiesību aizsardzību bērnu aprūpes iestādē. Tie paredz, ka attiecīgās bāriņtiesas priekšsēdētājam vai bāriņtiesas locekļiem ne retāk kā reizi gadā jāpārbauda aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas dzīves apstākļi, par to sagatavojot pārbaudes aktu. Līdz šim bāriņtiesu pārstāvjiem bija jāpārbauda arī ārpusģimenes aprūpes iestādē esošās personas dzīves apstākļi.

Ņemot vērā to, ka VBTAI ir tiesības pārbaudīt jebkuru iestādi, t.sk. arī bērnu aprūpes iestādi, turpmāk bērnu dzīves apstākļus bērnu aprūpes iestādēs pārbaudīs VBTAI, nevis, kā iepriekš VBTAI un bāriņtiesa. Ja VBTAI bērnu aprūpes iestādē konstatēs kādus bērnu tiesību pārkāpumus, tā šo informāciju jebkurā gadījumā nodos bāriņtiesai, kura iesaistīsies problēmas risināšanā.

LM uzsver, ka bāriņtiesām saglabāsies pienākums vismaz reizi gadā pārbaudīt ārpusģimenes aprūpes iestādē ievietota bērna aprūpi, kas ietver daudz plašāku jautājumu loku nekā dzīves apstākļu pārbaude. Savukārt, lai vienkāršotu informācijas apriti, kas nepieciešama valsts sociālo pabalstu piešķiršanai, bāriņtiesām ir pienākums nosūtīt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ar to piešķiršanu saistīto informāciju.

To paredz valdībā apstiprinātie grozījumi Noteikumos par bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa mācību programmas saturu un apmācības kārtību, Noteikumos par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību, Bāriņtiesas darbības noteikumos.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv,

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.