Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Spekulācijas par un ap E 101 sertifikāta izsniegšanu | 25.02.2010.


Pēdējā laikā publiskajā telpā ir izteikti vairāki viedokļi par to, ka Latvijas valsts, pārlieku ievērojot Eiropas Savienības tiesību normas. Proti, tā neļauj maksāt mūsu uzņēmējiem valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas Latvijā par darba ņēmējiem, kuri strādā citās Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs (turpmāk - ES/EEZ). Neļauj, jo Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) neizsniedz E 101 sertifikātu. Lai nepieļautu spekulācijas šajā jomā un tiesību normu nekorektu interpretāciju, Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta pārstāve Dace Zabiņako skaidro, kuras ES normas regulē E 101 sertifikāta izsniegšanu, kādi nosacījumi ir jāizpilda uzņēmumam, lai varētu saņemt šo sertifikātu.

Sociālās drošības shēmu koordinācija

Latvija kopš iestāšanās ES sociālās drošības jomā ieviesa jaunu jēdzienu sociālās drošības shēmu koordinācija. To īsteno saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr.1408/71 par sociālās drošības shēmu piemērošanu darba ņēmējiem, pašnodarbinātajiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri pārvietojas Kopienā (turpmāk - Regula Nr.1408/71). Regulas Nr.1408/71 mērķis ir nodrošināt, lai darba ņēmēji turpinātu saglabāt uzkrātās sociālās apdrošināšanas tiesības, pārvietojoties ES/EEZ teritorijā, t.i., mainot dzīvesvietu vai strādājot. Respektīvi sociālo tiesību saglabāšana ir tādu principu ievērošana, kā vienas dalībvalsts tiesību aktu piemērošana, apdrošināšanas periodu summēšana, lai noteiktu tiesības uz pakalpojumu, pensiju un pabalstu eksports.

Regulas Nr.1408/71 pamatprincipi

Regulas Nr.1408/71 galvenais pamatprincips ir vienas dalībvalsts tiesību aktu piemērošana. Tas nozīmē, ka iemaksas par darba ņēmēju vienlaicīgi var veikt tikai vienā ES/EEZ dalībvalstī. Respektīvi tajā dalībvalstī, kurā darba ņēmējs ir nodarbināts jeb praktiski strādā. Darbinieku nosūtīšana ir izņēmums, un to piemēro tikai gadījumos, kad uzņēmums, kas savu saimniecisko darbību veic Latvijā, vēlas nosūtīt darba ņēmēju uz īslaicīgu darbu citā ES/EEZ dalībvalstī. Šajā gadījumā jēdzienam saimnieciskā darbība ir jāpievērš vislielākā uzmanība, jo tieši tā pieprasīšana ir izraisījusi virkni iebildumu no uzņēmējiem. Šie iebildumi tiek adresēti VSAA, kas ir atbildīgā institūcija par E 101 sertifikāta izsniegšanu. E 101 sertifikāts ir dokumentāls apliecinājums tam, ka uzņēmums turpina veikt sociālās apdrošināšanas iemaksas savas saimnieciskās darbības valstī darba ņēmēja nosūtīšanas periodā.  

Saimnieciskā darbība

Lai sniegtu skaidrāku interpretāciju par kritērijiem, kas jāizpilda uzņēmējam, lai nosūtītu darba ņēmējus, Eiropas Komisijas Administratīvā Komisija 2000.gada 13.decembrī pieņēma lēmumu Nr.181, kur noteikti skaidri kritēriji, kas jāizpilda uzņēmējam. Šie ir vienīgie kritēriji, kuru izpildi no uzņēmējiem pieprasa VSAA:

  • uzņēmumam Latvijā ir jāveic nozīmīga saimnieciskā darbība gan pirms darba ņēmēja nosūtīšanas, gan arī pēc;
  • visu nosūtījuma periodu darba ņēmējam ar uzņēmumu ir jāsaglabā tiešas darba attiecības (Latvijas uzņēmums ir atbildīgs par pieņemšanu darbā, darba pienākumu noteikšanu, atbrīvošanu no darba u.c.);
  • nosūtījuma periods nevar pārsniegt 12 mēnešus un darba ņēmēju nevar nosūtīt, lai nomainītu citu darba ņēmēju, kura nosūtījuma laiks ir beidzies. Kad beidzas pirmie 12 mēneši, uzņēmumam ir iespēja pagarināt nosūtījumu vēl uz 12 mēnešiem;
  • nosūtāmā darba ņēmēja darba vietai pirms nosūtīšanas ir jābūt Latvijas uzņēmumā un darba ņēmējam ir jābūt reģistrētam Latvijas sociālās apdrošināšanas iemaksu sistēmā un ir jābūt veiktām sociālās apdrošināšanas iemaksām.

Lai gan iepriekšminētais izklausās sarežģīti, teorētiski visi uzņēmumi, kuri Latvijā patiesi darbojas un sniedz šeit pakalpojumus, atbilst minētajiem kritērijiem. To liecina arī VSAA statistikas dati - 2009.gadā VSAA saņēma 3231 pieprasījumus izsniegt E 101 sertifikātus - tikai 5,8% gadījumos pieņemti lēmumi par atteikumu izsniegt sertifikātu. Atteikuma iemesli bija divi - uzņēmums neveica nozīmīgu saimniecisko darbību Latvijā vai uzņēmuma un attiecīgā darbinieka starpā nebija noslēgtas darba tiesiskās attiecības. Tādējādi pret VSAA vai Latviju vērstā kritika par E 101 sertifikātu neizdošanu, ir nepatiesa un nekorekta.

E 101 sertifikāta  izsniegšana

Uzņēmumiem, kas dibināti ar mērķi tikai nosūtīt darbiniekus uz citām ES/EEZ dalībvalstīm, E 101 sertifikāti nevar tikt izsniegti, jo šāda rīcība ir prettiesiska. Vēlme pelnīt uz zemākas sociālās iemaksu likmes rēķina ir pretrunā ar ES vienlīdzīgas konkurences principiem un iepriekšminētie kritēriji šādas situācijas novērš. Piemēram, sociālās apdrošināšanas iemaksu likme Vācijā ir 39.42%, Itālijā 40.86%, Austrijā 42.2%.

Ja uzņēmums Latvijā nodarbojas ar būvniecību (strādā objektos Latvijā), tad nebūs nekādu šķēršļu E 101 sertifikāta izsniegšanai, lai daļa no uzņēmuma darba ņēmējiem piedalītos būvniecības projektos citās ES/EEZ dalībvalstīs. Ja uzņēmumam tikai statūtos ir rakstīts, ka tas nodarbojas ar būvniecību, bet praktiski Latvijā netiek veikti nekādi būvniecības projekti, un VSAA tiek saņemts pieteikums par 20 darbinieku (no 21) nosūtīšanu, tad E 101 sertifikāts netiks izsniegts. Dažkārt šādi pieteikumi tiek saņemti, jo citu dalībvalstu sadarbības partneri izsaka gatavību sadarboties ar Latvijas uzņēmējiem tikai gadījumā, ja darba ņēmējiem būs E 101 sertifikāti - tā vēloties ietaupīt uz sociālās apdrošināšanas likmju rēķina. Tomēr tā vairāk nav nosūtīšana ES normu izpratnē, bet gan standarta nodarbinātība citā dalībvalstī, un sociālās apdrošināšanas iemaksas ir jāmaksā konkrētajā dalībvalstī.

ES/EEZ dalībvalstīs veiktās sociālās iemaksas nepazūd

Visas sociālās apdrošināšanas iemaksas, kas veiktas kādā no ES/EEZ dalībvalstīm, nekur nepazūd, un darba ņēmējs var būt pilnīgi drošs, ka rezultātā viņš saņems pakalpojumus. Piemēram, ja darba ņēmējs Latvijā ir nostrādājis 7 gadus, Vācijā 3 gadus un Apvienotajā Karalistē 5 gadus, tad katra no šīm valstīm, personai, sasniedzot pensijas vecumu, izmaksās pensiju. Lai noteiktu tiesības uz pensiju visas dalībvalstis summēs visus apdrošināšanas periodus (7+3+5), un pēc tam katra valsts piešķirs pensiju, kuru pārskaitīs uz personas bankas kontu. Lai nokārtotu pensijas piešķiršanu, persona varēs iesniegt iesniegumu jebkurā ES/EEZ dalībvalsts kompetentajā institūcijā, kura sazināsies ar visām pārējām. Latvijas kompetentā institūcija sociālās drošības koordinācijas jautājumos ir VSAA.

Sociālās drošības shēmu koordinācija ir ļoti nozīmīgs instruments un tam ir ļoti daudz priekšrocību. Tomēr, lai arī kāda būtu vēlme sekmēt Latvijas uzņēmējdarbību, E 101 sertifikāta izsniegšana, pārkāpjot Eiropas Savienības normas, nav risinājums.