Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām Latvijā stāsies spēkā 31.martā | 03.02.2010.

ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām Latvijā ir stājusies spēkā 2010.gada 31.martā, informē Labklājības ministrija (LM).

2010.gada 1.martā Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Ģenerālsekretariātā tika iesniegts (deponēts) dokuments, ar ko Latvija uzņemas saistības (ratificē) īstenot ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām. Saskaņā ar procedūru ANO Konvencija stājās Latvijā spēkā 30. dienā pēc deponēšanas jeb 31.martā.

„Esam gandarīti, ka Latvija pievienojas tām demokrātijas valstīm, kuras Konvenciju  ir ratificējušas. Ratificējot to, valsts vistiešākajā veidā apņemas, lai personas varētu pilnībā un vienlīdzīgi izmantot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības bez jebkādas diskriminācijas invaliditātes dēļ," uzsver labklājības ministrs Uldis Augulis.

Saskaņā ar konvenciju, katrai dalībvalstij ir jānosaka pasākumi, kas pakāpeniski īstenotu personu ar invaliditāti ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības, šim mērķim maksimāli izmantojot pieejamo resursu iespējas.

Latvijā šim nolūkam ir izstrādāts Pasākumu plāns Konvencijas īstenošanai 2010.-2012.gadam. Tas aptver aktivitātes, kas galvenokārt neprasa papildus līdzekļus no valsts un pašvaldību budžetiem. Tāpat LM ir uzsākusi darbu pie Pamatnostādņu Konvencijas īstenošanai 2013.-2019.gadam projekta izstrādes. Paredzēts, ka pamatnostādnes būs programmdokuments, uz kura pamata būs iespējams patiešām konstruktīvi risināt personu ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanas jautājumus.

LM izveidotas vairākas darba grupas konvencijas īstenošanas veicināšanai - darba grupa Civillikuma ģimenes tiesību daļas aktualizācijas nepieciešamības izvērtēšanai, darba grupa Diskriminācijas novēršanas likuma izstrādes nepieciešamības izvērtēšanai, darba grupa Pamatnostādņu Konvencijas īstenošanai 2013.-2019.gadam projekta izstrādei, Invalīdu lietu nacionālās padomes (ILNP) ietvaros izveidota darba grupa vides pieejamības problēmjautājumu risināšanai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Darba grupās iesaistītas ministrijas, sociālie partneri, personas ar invaliditāti pārstāvošās nevalstiskās organizācijas un Tiesībsarga birojs. Konvencijas īstenošanas jautājumus regulāri skata ILNP sanāksmēs un LM tikšanās reizēs ar NVO pārstāvjiem.

Saskaņā ar likumu „Par Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām", kas ir spēkā no 2010. gada 17.februāra, konvencijas ieviešanu koordinē LM, bet tās īstenošanu pārrauga Tiesībsarga birojs. Konvencija paredz arī pilsoniskās sabiedrības un jo īpaši personu ar invaliditāti un to pārstāvošo organizāciju iesaistīšanos un piedalīšanos konvencijas īstenošanas pārraudzības procesā.

Konvencijas ratifikācija nenozīmē vien formālu starptautiska līguma slēgšanu. Konvencijas  dalībvalstīm regulāri jāgatavo konvencijas īstenošanas progresa ziņojumi, kas jāiesniedz ANO  Personu ar invaliditāti tiesību komitejai. Tāpat par veiktajiem pasākumiem regulāri jāatskaitās arī Eiropas Komisijai. Savukārt par Latvijas valdības pieņemto konvencijas īstenošanas plānošanas dokumentu izpildi Labklājības ministrijai būs jāgatavo un jāiesniedz ziņojumi arī Ministru Kabinetam. Līdz ar to Konvencijas īstenošanas pārraudzībai nepieciešams aktīvs  sabiedrības un nevalstisko organizāciju atbalsts. Līdzās finansiāli ietilpīgiem pasākumiem nepieciešama plaša konvencijas mērķu un personu ar invaliditāti tiesību skaidrošana. Tas ir neatliekams darbs, kas, ar nevalstisko organizāciju atbalstu, kopīgiem spēkiem uzsākams jau šobrīd. Visupirms ir jāpanāk stereotipu maiņa sabiedrībā, jāveicina izpratnes veidošana gan pieaugušajiem, gan bērniem, kas nodrošinātu personu ar invaliditāti tiesību un cieņas ievērošanu un pašapziņas celšanu. Tas ir darbs mums visiem - gan politikas izstrādātājiem un lēmējiem, gan izpildītājiem visos valsts un pašvaldību līmeņos, gan nevalstiskajām organizācijām, gan sabiedrībai kopumā. Līdz ar to arī personu ar invaliditāti intereses pārstāvošajām organizācijām būtu maksimāli jākoncentrē spēki un resursi, lai dotu arī savu pienesumu konvencijas īstenošanas mērķa sasniegšanā.

No 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm konvenciju jau ir ratificējušas 16 valstis (59%) - Austrija, Beļģija, Čehija, Dānija, Francija, Vācija, Ungārija, Itālija, Latvija, Lietuva, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Zviedrija, un Apvienotā Karaliste.