darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM aicina iedzīvotājus izteikt viedokli par Ģimenes politikas veidošanu | 28.06.2010.

Lai sekmētu atbalsta sniegšanu ģimenēm un veicinātu ģimeni atbalstošas vides attīstību, Labklājības ministrija (LM) izstrādā Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011.-2017.gadam un aicina arī sabiedrību līdzdarboties šī dokumenta sagatavošanas procesā.

Iedzīvotāji un nevalstiskās organizācijas var līdzdarboties, piedaloties publiskajā apspriešanā no 2010.gada 28.jūnija līdz 28.jūlijam, sniedzot savu viedokli, priekšlikumus un iebildumus aizpildot anketu, kas pieejama LM mājas lapā http://www.lm.gov.lv.

Atbildīgā amatpersona par sabiedrisko apspriešanu ir LM Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktora vietniece Līga Āboliņa, e pasts Liga.Abolina@lm.gov.lv , tālr.67021632.

Pamatnostādņu izstrādes mērķis ir veicināt valsts atbalstu ģimenēm, sekmējot to rašanos, noturīgumu un labklājību, kā arī sniegt palīdzību esošajām un topošajām ģimenēm krīzes situācijās.

Dokumenta saturs veidots, balstoties uz tā saucamo ģimenes dzīves cikla pieeju jeb atsevišķiem ģimenes dzīves posmiem, proti, laulību un ģimenes nodibināšanu, ģimenes plānošanu, bērna piedzimšanu, bērna audzināšanu, aprūpi un, visbeidzot, brieduma sasniegšanu - patstāvīgas dzīves sākumu.

Vienlaikus gan norādīts, ka ne vienmēr ģimenes dzīves cikls dažādu faktoru vai lēmumu dēļ norit minētajā veidā. Tādēļ pamatnostādnēs tiks ietverti tādi pamatuzdevumi, kas paveicami, lai sniegtu atbalstu ģimenes saglabāšanā un vardarbības ģimenē mazināšanā.

Lai nodrošinātu pamatnostādņu ieviešanu un sekmētu tajās noteikto problēmu risināšanu, tuvāko gadu laikā paredzēts īstenot virkni pasākumu un uzdevumu. Tā, piemēram, plānots sekmēt preču un pakalpojumu pieejamību, nodrošinot vides pieejamību ģimenēm, kurās ir cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem. Tāpat paredzēts attīstīt ģimenei draudzīga komersanta kustību, mudinot uzņēmumus un institūcijas rūpēties par saviem darbiniekiem un viņu ģimenēm, kā arī ģimenei draudzīgu atpūtas vietu veidošanos.

Dokumentā paredzēti arī pasākumi vecāku nodarbinātības sekmēšanai, piemēram, plānots attīstīt darba un ģimenes dzīves savienošanai nepieciešamos pakalpojumus, proti, aukļu dienestus, bērnu dienas aprūpes centrus, pirmsskolas izglītības iestādes, dienas centrus sākumskolas vecuma bērniem, nodarbinātības pasākumus vasarā u.c.

Bez minētajiem pamatnostādnes paredz arī virkni citu pasākumu ieviešanu ārpusģimenes aprūpes attīstīšanai, vardarbības mazināšanai ģimenē, demogrāfiskās situācijas stabilizēšanai, kā arī ģimenes un laulības popularizēšanai sabiedrībā. Tāpat dokuments paredz dažāda veida atbalsta sniegšanu vecākiem un bērniem, piemēram, atbalstu vecākiem bērna audzināšanā, atbalstu jaunajām ģimenēm mājokļa meklēšanā, finansiāla valsts atbalsta stabilizēšanu u.c.
Pamatnostādnēs iekļautas arī aktivitātes ārpusģimenes aprūpes sistēmas pilnveidošanai, proti, nodrošināt katram ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam savu ģimeni, veicinot adopciju, vai tādu ārpusģimenes aprūpi, kura nodrošina ģimenisku vidi.

Pamatnostādnes ir izstrādātas sadarbībā ar nozaru ministrijām, valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī nevalstiskajām organizācijām.

Informāciju sagatavoja:
Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv;
Liene Zvereva, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26519920, liene.zvereva@lm.gov.lv