Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM aicina izteikt viedokļus par ANO Konvencijas īstenošanas problēmām | 11.10.2010.

Lai maksimāli apzinātu problēmas, kas skar personas ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļus, ikviens interesents līdz 25.oktobrim aicināts elektroniski izteikt savu viedokli, priekšlikumus un iebildumus par Labklājības ministrijas (LM) sagatavoto apkopojumu Problēmas, kuru risinājums iekļaujams ANO konvencijas "Par personu ar invaliditāti tiesībām" īstenošanas pamatnostādnēs 2013.-2019. gadam.

Problēmjautājumi ir apkopoti LM mājas lapā www.lm.gov.lv vietnē Diskusijas - Kas Jūsuprāt vēl būtu iekļaujams apkopojumā, kur identificētas ANO konvencijas Par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanu kavējošas problēmas? http://www.lm.gov.lv/news/id/2115

Līdz šim neatrisinātie vai nepilnīgi atrisinātie Konvencijas īstenošanas jautājumi identificēti LM izveidotajā starpinstitūciju darba grupā, kurā piedalās ministriju, sociālo partneru, nevalstisko organizāciju un Tiesībsarga biroja pārstāvji.

Atgādinām, ka saskaņā ar Konvenciju, katrai dalībvalstij ir jāveic pasākumi, kas pakāpeniski īstenotu personu ar invaliditāti ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības, šim mērķim maksimāli izmantojot pieejamo finanšu un cilvēkresursu iespējas. Latvijā šim nolūkam ir izstrādāts un pērn oktobrī valdībā apstiprināts „Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas plāns 2010.-2012.gadam".

Plāna mērķis - uzsākt Konvencijas īstenošanu ar pašreiz pieejamajiem resursiem, veicot uzlabojumus un pilnveidojumus 2010.-2012.gadā, kas veicinātu Konvencijā noteikto mērķu sasniegšanu. Atbilstoši plānotajiem pasākumiem, LM sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām līdz 2012.gada 31.oktobrim ir jāiesniedz Ministru kabinetā minētās Konvencijas īstenošanas pamatnostādņu 2013.-2019.gadam projekts.

Ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju, Konvencijas īstenošanas pasākumu plāns 2010.-2012.gadam aptver aktivitātes, kuras neprasa papildus līdzekļus no valsts un pašvaldību budžetiem un vērstas galvenokārt uz tiesību normu sakārtošanu. Tajā pat laikā, līdz ar pakāpenisku valsts ekonomikas atveseļošanos, paredzēts, ka Konvencijas īstenošanas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam būs programmdokuments, uz kura pamata tiks konstruktīvi risināti personu ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanas jautājumi.

Latvija ir ratificējusi ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām 2010.gada 28.janvārī un tā ir spēkā no 2010.gada 31.marta. Ratificējot Konvenciju, Latvija, līdzīgi kā pārējās šīs Konvencijas dalībvalstis, apņemas nodrošināt un veicināt to, lai visas personas ar invaliditāti varētu pilnībā īstenot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības bez jebkāda veida diskriminācijas invaliditātes dēļ.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv,

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.