Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Apstiprinātas darba aizsardzības pamatnostādnes 2008.-2013.gadam | 15.04.2008.

Lai uzlabotu situāciju darba aizsardzības jomā, Labklājības ministrija (LM) ir izstrādājusi Darba aizsardzības jomas attīstības pamatnostādnes 2008.-2013.gadam. Tās šodien, 15.aprīlī apstiprinātas Ministru kabineta sēdē.

 „Pamatnostādņu pieņemšana būs pamats konkrētu veicamo pasākumu plānošanai turpmākajos piecos gados, kas vērsti uz darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanu valstī un nodarbināto darba drošības un veselības aizsardzības uzlabošanu Latvijas uzņēmumos," atzīst LM speciālisti.

LM norāda, ka galvenās darba aizsardzības jomā pastāvošās problēmas ir informācijas un kapacitātes trūkums darba aizsardzības politikas attīstībai, zemais normatīvo aktu ievērošanas līmenis uzņēmumos un sabiedrības neinformētība par darba aizsardzību.

Lai novērstu šīs problēmas, izstrādātās pamatnostādnes paredz četrus galvenos darbības virzienus:

  • darba aizsardzības politikas pilnveidošanu,
  • valsts uzraudzības un kontroles mehānisma stiprināšanu un efektivitātes celšanu,
  • sabiedrības izglītošanu un informēšanu par darba aizsardzību,
  • darba apstākļu uzlabošanu ar likumdošanas un citām iniciatīvām.


Pamatnostādnēs paredzēta virkne pasākumu uzņēmumu atbalstam likumdošanas ieviešanai, piemēram, bez maksas apmācot uzņēmuma darbiniekus par darba drošības jautājumiem, veicot darba vides riska novērtēšanu, kā arī izstrādājot darba aizsardzības pasākumu plānus uzņēmumiem, kas darbojas bīstamākajās nozarēs.

Uzraudzības un kontroles stiprināšanai paredzēts paaugstināt Valsts darba inspekcijas (VDI) kapacitāti (materiāli tehniskie un cilvēkresursi) un ievērojami pilnveidot VDI rīcībā esošo datu bāzi, lai tajā būtu pieejami vispusīgi un reprezentatīvi dati, uz kā pamata darba aizsardzības politiku varēs veidot LM, bet VDI plānot savas uzraudzības un kontroles aktivitātes.

Tāpat nākotnē plānots sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes aģentūru Darba drošības un vides veselības institūts veidot vienotu informācijas centru, lai veicinātu sabiedrības, bet jo īpaši darba devēju un darbinieku informētību par darba aizsardzības jautājumiem.

Jau šobrīd ir uzsākts arī darbs pie likumdošanas vienkāršošanas un administratīvā sloga mazināšanas uzņēmumiem. Tāpat jau šogad paredzēts uzsākt prakses standartu izstrādi dažādu nozaru uzņēmumiem, kas kalpotu reizē kā palīgmateriāls darba vides sakārtošanai, gan arī standarta ievērošanas gadījumā darba devējs varētu būt drošs, ka ir izpildījis visas likumdošanā noteiktās normas. Nākotnē plānots domāt par ekonomisko stimulu ieviešanu par sakārtotu darba vidi, kā arī par adekvātākas sodu sistēmas izveidošanu, konkretizējot pārkāpumus darba aizsardzības jomā, precizējot administratīvo naudas sodu apmērus, kā arī paaugstinot šo sodu limitus.

Ministrijas speciālisti uzsver, ka vienlīdz aktīviem jābūt arī sociālajiem partneriem - darba devējiem un arodbiedrībām, jo valsts viena nevar nodrošināt tiesību normu praktisku ieviešanu uzņēmumos.

Pamatnostādņu īstenošanai nākamajos piecos gados ir nepieciešami aptuveni 15 miljoni latu. Kā viens no galvenajiem pamatnostādnēs plānoto aktivitāšu finansējuma avotiem ir plānoti Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļi.

Pamatnostādņu izstrādāšanā piedalījās arī LM sociālie partneri - Latvijas darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, kā arī Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūts.   

Informāciju sagatavoja: 

Vineta Bērziņa, Komunikācijas departamenta direktore 7021632, 26497758, vineta.berzina@lm.gov.lv,

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste 7021665, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv