darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM saistībā ar pārkāpumiem SIVA rīkojās operatīvi | 23.11.2012.

Labklājības ministrija (LM), reaģējot uz Valsts kontroles atklātajiem faktiem saistībā ar naudas līdzekļu piesavināšanos un grāmatvedības dokumentu sagrozīšanu, jau 21.septembrī ierosināja disciplinārlietu pret SIVA direktori R.Simsoni par nekvalitatīvu administratīvā darba vadīšanu iestādē.

Proti, vēl pirms Valsts kontroles atzinuma, veicot iepriekš uzsāktajā disciplinārlietā par aptuveni 13 000 Ls zādzību no kases vairāku gadu garumā, esošo materiālu papildus pārbaudi, ministrijas darbinieki konstatēja, ka aģentūrā 2011. gada laikā pārkāpta virkne likumu un noteikumu - Valsts pārvaldes iekārtas 17. panta pirmās un otrās daļas 1. un 6. punkts, likuma „Par grāmatvedību" 2. un 3. pants, Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumu Nr. 585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" 68.-70.punkts un Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumu Nr.584 „Kases operāciju uzskaites noteikumi" 39.punkts.

Atbilstoši lietā esošajiem materiāliem, LM atklāja, ka 2011. gada laikā aģentūras vienā kases aparātā bija veikti vairākkārtīgi skaidras naudas darījumi un to labojumi par kopējo summu 306 350.13 Ls. Vienlaikus šajos kases aparātā veiktajos procesos nebija nodrošināta patiesā naudas plūsmas izsekošana noteiktā laika posmā. Tāpat nebija izsekojama katra darījuma norise un tā iegrāmatošanas laikā veikto izmaiņu patiesais pamatojums.

Tāpat LM konstatēja, ka SIVA direktore prettiesiski netika nodrošinājusi tiesību normām atbilstošas grāmatvedības sistēmas (kā iestādes iekšējās kontroles sistēmas) izveidošanu, darbību un uzraudzību, tādējādi cēloņsakarīgi radot Ministru kabineta 02.05.2001. noteikumu Nr. 282 „Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektrisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" 34.1, 34.3. un 35. punkta pārkāpšanu.

Minētās pārbaudes uzsāktas, lai gan LM attiecībā uz aģentūru kā pārraudzībā esošu iestādi ir ierobežotas iespējas veikt nepieciešamās darbības, lai aģentūras iekšējo procesu organizēšana atbilstu ārējiem normatīvajiem aktiem. Šobrīd Valsts pārvaldes likums un noslēgtais pārvaldes līgums nosaka skaidru pienākumu un atbildības sadalījumu. Tas nozīmē, ka LM ir nodrošinājusi aģentūras pārraudzības funkciju atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumā un noslēgtajā pārvaldes līgumā noteiktajiem pienākumiem.

Pretējā gadījumā atbildības savstarpējā nenodalīšana starp LM un tās pārraudzībā esošo iestādi būtu ne tikai pretrunā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 17.pantam un Publisko aģentūru likuma 8.pantam, bet arī pilnībā degradētu pārraudzībā esošas iestādes vadītāja atbildības saturu un apjomu (it īpaši par iestādes vadītāja pamatpienākumu kvalitatīvu izpildi). SIVA vadītāja, atbilstoši Valsts pārvaldes iestādes likumam, organizē un atbild par iestādes funkciju pildīšanu, vada aģentūras administratīvo darbu, kā arī pārvalda iestādes finanšu resursus.

Papildus līdz šim paveiktajam LM joprojām turpina pārbaudi SIVA. Tiek pārbaudīti grāmatvedības dokumenti, tai skaitā arī par 2012.gadu. Tāpat ir uzsākta neplānota pārbaude par iepirkumu procedūru ievērošanu un dokumentu noformēšanu.

Paralēli pārbaudēm saistībā ar iepirkumu procedūrām LM jau kopš oktobra strādā pie tā, lai nepieļautu VK ziņojumā minētos pārkāpumus nākotnē, mazinātu un novērstu riskus prettiesiskai rīcībai ar valsts mantu. Proti, tiek pārskatīti iekšējie normatīvie akti saistībā ar kases operācijām, darbību ar EKA, tiek vērtēta iespēja SIVA transportam uzstādīt GPS, lai novērstu nesaimniecisku, iespējams prettiesisku rīcību ar aģentūras līdzekļiem, tiek izskatīts jautājums par VK ziņojumā minēto nomas līgumu laušanu un sekām, kādas radīsies šo līgumu laušanas sakarā, utt.

Vienlaikus LM neizslēdz, ka tiks ierosinātas jaunas disciplinārlietas saistībā ar VK ziņojumā minētajiem apstākļiem.

Pašlaik LM ir apzinājusi trūkumus grāmatvedības kārtošanā, darījumos ar skaidru naudu un strādā pie šo trūkumu novēršanas.

Joprojām turpinās arī ierosināto disciplinārlietu izmeklēšana. Disciplinārlietas ir ierosinātas pret SIVA Rehabilitācijas pakalpojumu nodaļas vadītāju un 5 administratoriem, kā arī Klientu apkalpošanas vadītāju par amata pienākumu nekvalitatīvu pildīšanu (saistībā ar kases čeku anulēšanu, nesaņemot ne darījuma partnera (klienta) attiecīga satura iesniegumus par atteikšanos no pakalpojuma vai par pakalpojuma maiņu un arī klienta parakstus uz lietā esošajiem aktiem, kā arī, nesagatavojot attiecīga satura un formas aktus par kases čeku anulēšanu), kā rezultātā valsts budžetam iespējams nodarīts būtisks zaudējums.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, e-pasts marika.kupce@lm.gov.lv.