Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM: darba tirgū vērojama neatbilstība starp darbaspēka piedāvājumu un pieprasījumu | 01.07.2008.

Latvijas darba tirgū vērojama neatbilstība starp darbaspēka piedāvājumu un pieprasījumu,  52% strādājošo nestrādā atbilstoši iegūtajai izglītībai, darbaspēka kvalifikācija neatbilst darba tirgus prasībām, 24% jeb vidēji katrs ceturtais strādājošais saistīts ar nereģistrētās nodarbinātības izpausmēm darba tirgū - tie ir tikai daži no secinājumiem, kuri apkopoti Labklājības ministrijas (LM) sagatavotajā ziņojumā par situāciju Latvijas darba tirgū.

Balstoties uz LM veiktajiem darba tirgus pētījumiem, izstrādāts informatīvais ziņojums par statistiskās un analītiskās informācijas ieguves rezultātiem sociālajā, izglītības un nodarbinātības jomās, kurš šodien, 1.jūlijā izskatīts Ministru kabinetā.

„Darba tirgus pētījumu rezultāti ļauj izdarīt pamatotus un daudzpusīgus secinājumus par situāciju Latvijas darba tirgū. Valsts politikas veidotājiem tie atklāj esošās nepilnības, kā arī iezīmē nākotnē veicamos pasākumus un uzdevumus. Iegūtie secinājumi un piedāvātie ieteikumi būtu jāizmanto vienota un stratēģiska redzējuma izstrādei par turpmāko mūsu valsts ekonomiskās attīstības scenāriju saistībā ar demogrāfisko situāciju, izmaiņām tautsaimniecības struktūrā, tehnoloģisko progresu, darbaspēka migrāciju un izmaiņām izglītības sistēmā," uzskata LM speciālisti.

Tāpat ziņojumā secināts, ka Latvijā 14,6% strādājošo vienlaikus aizņem vairākas darbavietas, augstskolu absolventiem ir nepietiekamas praktiskās iemaņas apgūtajā specialitātē. Savukārt paaugstinātam ilgstošā bezdarba riskam ir pakļauti pirmspensijas vecuma bezdarbnieki, bezdarbnieki bez vidējās izglītības, kuri dzīvo ārpus rajonu centriem, bezdarbnieki bez darba pieredzes, Latgales iedzīvotāji.

Tā kā ministrijas veiktajiem pētījumiem ir plaša pielietojamība gan politiku izstrādē, gan tās ieviešanā, LM rosina ar nodarbinātības, izglītības, sociālās un reģionālās politikas jomu saistītās valsts pārvaldes iestādes, izstrādājot politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projektus, ievērot informatīvajā ziņojumā atspoguļoto informāciju.

Atgādinām, lai apzinātu visdažādākos darba tirgus attīstību ietekmējošos aspektus un nākotnē valsts varētu izstrādāt aizvien mērķtiecīgāku rīcībpolitiku nodarbinātības, sociālās drošības un izglītības jomās, pēc LM pasūtījuma laikā no 2004.gada oktobra līdz 2007.gada jūnijam ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu tika īstenoti 13 apjomīgi pētījumi.

Veiktajos pētījumos padziļināti un vispusīgi analizēta situācija Latvijas darba tirgū, piemēram, pētīta darbaspēka profesionālā un ģeogrāfiskā mobilitāte, darba apstākļi un riski Latvijā, nereģistrētā nodarbinātība, Latvijas darba tirgus specifiskās problēmas, veikts darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma novērtējums, sniegtas prognozes par profesiju grupām un nozarēm, kas tuvākajos gados varētu saskarties ar darbaspēka trūkumu.

Divi pētījumi veltīti, lai noskaidrotu augstāko un profesionālo mācību iestāžu absolventu profesionālo darbību pēc mācību beigšanas, kā arī profesionālo un augstāko izglītības programmu atbilstību darba tirgus prasībām. Citos pētījumos apskatīta arī nodokļu politikas un dzimumu līdztiesības ietekme uz nodarbinātību.

Kopumā pētījumu gaitā aptaujāti 58 tūkstoši iedzīvotāji un 150 nozares eksperti.

Visi informatīvajā ziņojumā atspoguļotie pētījumu rezultāti ir publiski pieejami arī LM mājas lapā. Ar tiem iepazīstinātas dažādas auditorijas un rezultāti izplatīti visām ministrijām, kā arī ar darba tirgus jautājumu risināšanu saistītajām valsts aģentūrām, reģionālajām institūcijām, augstskolām, bibliotēkām, nevalstiskajām organizācijām, Eiropas Komisijai, u.c.

Projekta "Labklājības ministrijas pētījumi" kopējās izmaksas bija vairāk kā Ls 2 milj. 75 %  no tā izmaksām sedza  Eiropas Sociālais fonds, bet 25 % - valsts budžets.

Informāciju sagatavoja: 

Ilona Jurševska, Komunikācijas departamenta direktore 7021632, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv,

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste 7021665, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv