Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
2014. gadā veicami pasākumi nevienlīdzības mazināšanai | 13.06.2013.

Labklājības ministrijas (LM) 2014.gada budžeta prioritāte ir nevienlīdzības mazināšana, sniedzot atbalstu nabadzības riskam visvairāk pakļautajām sabiedrības grupām - cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī ģimenēm ar bērniem un pensionāriem, to paredz LM sagatavotie priekšlikumi 2014.gada budžetam.

Kopumā visu aktivitāšu īstenošanai 2014.gadā papildu nepieciešami 37,8 milj. latu.

Viena no būtiskākajām LM nākamā gada prioritātēm ir sekmēt cilvēku ar invaliditāti materiālās situācijas uzlabošanos, palielinot materiālo atbalstu noteiktām cilvēku ar invaliditāti grupām.

Proti, no 2014.gada 1.janvāra plānots palielināt materiālo atbalstu cilvēkiem ar I un II grupas invaliditāti, kuri saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu. Tas nozīmē, ka cilvēki ar I grupas invaliditāti līdzšinējo 45 latu vietā varētu saņemt Ls 58,50 mēnesī, bet cilvēki ar II grupas invaliditāti - Ls 54 mēnesī. I grupas invalīdi ar invaliditāti kopš bērnības līdzšinējo 75 latu vietā saņemtu Ls 97,50 mēnesī, bet cilvēki ar II grupas invaliditāti, kuri ir invalīdi kopš bērnības, saņemtu 90 latus mēnesī. Cilvēkiem ar III grupas invaliditāti palielinājums nav paredzēts.

Tāpat paredzēts no nākamā gada janvāra no 100 līdz 150 latiem mēnesī palielināt pabalsta apmēru cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem nepieciešama kopšana. Kopumā materiālā atbalsta palielināšanai cilvēkiem ar invaliditāti nākamgad papildu nepieciešami 9,42 milj. latu.

Ņemot vērā, ka šogad uzsāktais asistenta pakalpojums pašvaldībās, ir ļoti pieprasīts, lai to nodrošinātu pilnā apmērā arī turpmāk, 2014.gadā papildu nepieciešami 9,28 milj. latu. Atgādinām, ka minētā pakalpojuma mērķis ir palīdzēt cilvēkam ar invaliditāti pārvietoties ārpus mājokļa - nokļūt vietā, kur cilvēks strādā, mācās, nokļūt pie ārsta, uz rehabilitācijas iestādi, biedrību u.c.

LM uzskata, ka nekavējoties jānodrošina virkne neatliekamu pasākumu valsts sociālās aprūpes centros (VSAC) cilvēkiem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem. Piemēram, jāveic VSAC ārstniecības struktūrvienību reģistrācija Ārstniecības iestāžu reģistrā, kas ļautu pilnvērtīgi nodrošināt ārstniecības pakalpojumus cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem ir smagas diagnozes, jāveic papildu laboratoriskie izmeklējumi, jāiegādājas pielāgots autotransports, u.c. Minēto pasākumu īstenošanai papildu nepieciešami 1,09 milj. latu.

Vienlaikus LM ir svarīgi arī sekmēt ģimeņu ar bērniem finansiālo atbalstu, kā arī veicināt demogrāfiskās situācijas uzlabošanos. Lai to īstenotu, no 2014.gada 1.janvāra plānots pilnveidot vecāku un bērna kopšanas pabalstu sistēmu. Proti, LM rosina paaugstināt bērna kopšanas pabalsta apmēru no 100 Ls līdz 140 Ls mēnesī un pagarināt tā izmaksas laiku līdz bērna 1,5 gada vecumam. Arī vecāku pabalsta minimālais apmērs atbilstu bērna kopšanas pabalsta (bāzes) apmēram, t.i., 140 Ls mēnesī un tiktu pagarināts līdz bērna 1,5 gada vecumam.

Lai īstenotu minētās iniciatīvas, ir nepieciešams mainīt vecāku pabalsta finansēšanas kārtību, nosakot, ka vecāku pabalsta summu, kas mēnesī atbilst bērna kopšanas pabalsta apmēram - 140 Ls (bāzes jeb minimālajam pabalsta apmēram), finansē no valsts pamatbudžeta. Tādējādi visiem vecākiem, neskatoties uz to ir vai nav veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, būtu nodrošināts bērna kopšanas pabalsts 140 latu apmērā līdz bērna 1,5 gada vecumam. Savukārt sociāli apdrošinātiem cilvēkiem papildus aprēķinātu vecāku pabalstu un izmaksātu tā daļu, kas ir kā starpība starp aprēķināto pabalstu un 140 latiem (cilvēkam aprēķinātais vecāku pabalsta apmērs mēnesī mīnuss 140 Ls). Vecāku pabalsta daļu finansētu kā līdz šim - no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta.

Pārējos vecāku pabalsta nosacījumus nav plānots mainīt - pabalsta apmēru aprēķinās 70% apmērā no cilvēka vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. To izmaksās, kamēr viens no vecākiem atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu, vai kā pašnodarbinātais bērna kopšanas dēļ negūst ienākumus. Jāņem vērā, ja viens no bērna vecākiem bērna kopšanas laikā (vecumā līdz pusotram gadam) strādās, viņam paredzēts piešķirt bāzes pabalstu jeb bērna kopšanas pabalstu 140 Ls apmērā. Vecāku pabalsta un bērna kopšanas pabalsta sistēmas pilnveidošanai 2014.gadā papildu nepieciešami 17, 98 milj. latu.

Papildu iepriekšminētajam LM atgādina, ka ar 2013.gada 1.septembri plānots atsākt pensiju indeksāciju, kas šogad izmaksās 10,4 milj. latu, savukārt 2014.gadā - 30,5 milj. latu. Paralēli Senioru lietu padomē turpinās darbs pie mehānisma izstrādes nākamā gada pensiju indeksācijai, kas plānota visām pensijām.

Atgādinām, ka šobrīd sociāli neapdrošinātiem cilvēkiem bērna kopšanas pabalsts ir 100 Ls par bērna kopšanu līdz gada vecumam. Visiem vecākiem par bērna kopšanu no 1 līdz 1,5 gadam bērna kopšanas pabalsts ir 100 Ls. Savukārt vecāku pabalstu maksā sociāli apdrošinātiem cilvēkiem un to piešķir 70% apmērā no iepriekš veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām.

LM norāda, ka pašlaik ir uzsākts darbs pie 2014.gada budžeta projekta sagatavošanas. Saskaņā ar plānoto budžeta izstrādes laika grafiku, ministriju prioritātes līdz 2013.gada 3.jūnijam bija jāiesniedz Pārresoru koordinācijas centram un Finanšu ministrijai.


Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, e-pasts marika.kupce@lm.gov.lv