darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Nākamgad LM rosina ieguldīt papildu līdzekļus vardarbības un nevienlīdzības mazināšanai | 04.08.2014.

Kopumā vienpadsmit dažādu jaunu pasākumu nodrošināšanai sociālajā jomā 2015.gadā papildu būtu nepieciešami 11,9 milj. eiro. Tas paredzēts Labklājības ministrijas (LM) priekšlikumos par nākamajā gadā īstenojamām jaunajām politikas iniciatīvām, par kurām 1.augustā LM informēja Finanšu ministriju un Pārresoru koordinācijas centru.

Vairāk nekā 500 tūkst. eiro nepieciešami, lai 2015.gadā sekmīgi nodrošinātu 2 jaunu pakalpojumu īstenošanu - sociālo rehabilitāciju no vardarbības cietušiem pieaugušajiem un vardarbības veicējiem jeb varmākām. Minēto pakalpojumu īstenošana jau ir noteikta Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā.

Savukārt Tehnisko palīglīdzekļu (tiflotehniskas un surdotehnikas) klāsta pilnveidošanai nākamgad nepieciešami apmēram 454 tūkst. eiro. Ņemot vērā, ka valsts nodrošinātās tiflotehnikas un surdotehnikas saraksts kopš tā izveidošanas 2009.gadā nav pārskatīts, ir jāpalielina esošo valsts nodrošināto tehnisko palīglīdzekļu klāsts cilvēkiem ar redzes un dzirdes funkcionāliem traucējumiem, papildinot to ar 13 jauniem un moderniem tehniskajiem palīglīdzekļiem.

Lai nodrošinātu vairākos Latvijai saistošos ES līmeņa dokumentos noteiktās prasības bērnu tiesību aizsardzības speciālistu darbam, nākamgad ir nepieciešams uzsākt apmēram 1 818 speciālistu apmācību bērnu tiesību aizsardzības jomā. Līdz ar to, lai uzlabotu atbildīgo iestāžu darbu, plānots apmācīt 730 kriminālpolicijas izmeklētājus, 131 nepilngadīgo lietu inspektoru, 359 prokurorus, 335 tiesnešus, 126 advokātus, 137 ieslodzījuma vietu darbiniekus, kuri strādā ar nepilngadīgajiem. Šim nolūkam būs nepieciešami 59 841 eiro.

Savukārt 119 100 eiro LM rosina ieguldīt valsts atbalsta pilnveidei ar celiakiju slimiem bērniem.  LM priekšlikumā ir paredzēts, ka turpmāk pabalstu izmaksās ar celiakiju slimajiem bērniem, kas pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nebūs vecāki par 20 gadiem. Tāpat pabalstu izmaksās, ja cilvēks studē augstskolā dienas nodaļā un nav vecāks par 24 gadiem, neatkarīgi no tā, vai viņam ir noteikta invaliditāte.

Lai turpinātu attīstīt profesionālo sociālo darbu pašvaldībās, LM nepieciešami papildu vairāk nekā 3 milj. eiro. Plānots, ka šim mērķim tiktu atjaunota mērķdotācija sociālajiem darbiniekiem par darba pienākumu veikšanu. Jau iepriekš šādu mērķdotāciju izmaksāja sociālajiem darbiniekiem, kuri strādāja ar ģimenēm ar bērniem. Tomēr sākoties ekonomiskajai krīzei, 2009.gadā minētās mērķdotācijas izmaksu pārtrauca.

Kā jaunās politikas iniciatīva paredzēta arī valsts sociālā pabalsta palielināšana ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo dalībnieku ģimenēm, kam no valsts budžeta papildu būs nepieciešami 541 833 eiro. Ja šī LM iniciatīva tiks atbalstīta valdībā, ar 2015.gada 1.janvāri tiks palielināts pabalsts no 85,37 eiro uz 100 eiro mēnesī. Savukārt valsts atbalsta un sociālo garantiju pilnveidošanai ČAES dalībniekiem papildu nepieciešams apmēram 1 milj. eiro valsts pamatbudžeta un sociālā budžeta līdzekļu. Ņemot vērā, ka šobrīd ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki saņem atšķirīgu sociālo nodrošinājumu atkarībā no invaliditātes noteikšanas laika (pirms vai pēc 2000.gada, kad stājās spēkā Likums), ir veiktas izmaiņas likumā, kas būtu pieņemami visiem ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem.

Savukārt no nākamā gada LM ierosina attīstīt alternatīvas ģimenes aprūpes formas, kam no valsts pamatbudžeta un sociālā budžeta būs nepieciešami papildu apmēram 3,9 milj. eiro. To paredzēs jau Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais Koncepcijas projekts par adopcijas un ārpusģimenes aprūpes sistēmu pilnveidošanu. Koncepcijā paredzēta atbalsta palielināšana adoptētājiem, audžuģimenēm un aizbildņiem.

Kopumā 427 208 eiro papildu nepieciešami, lai pilnveidotu valsts atbalstu tiem cilvēkiem, kuri ir sasnieguši pensionēšanās vecumu un kuriem nav tiesību uz vecuma pensiju. LM priekšlikums paredz, ka no 2015.gada 1.janvāra cilvēkiem, kuru apdrošināšanas stāžs ir mazāks nekā vecuma pensijai nepieciešamie 15 gadi, valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu maksāt jau no dienas, kad viņi būs sasnieguši nepieciešamo pensionēšanās vecumu.

Vienlaikus, lai sekmētu ēnu ekonomikas apkarošanu valstī, nepieciešams stiprināt Valsts darba inspekcijas kapacitāti šo pienākumu veikšanai. Nākamgad inspekcijai nebūs pietiekamu resursu pilnvērtīga darba veikšanai ēnu ekonomikas samazināšanai. Šim nolūkam papildu būtu jāiegulda 525 268 eiro.

Visbeidzot Ārstniecības riska fonda maksājumu nodrošināšanai 2015.gadā nepieciešami 6315 eiro. Šīs iniciatīvas ietvaros tiek nodrošināti riska maksājumi to pacientu tiesību aizsardzības nodrošināšanai, kurām ārstniecības pakalpojumus sniedz Sociālās integrācijas valsts aģentūrā un valsts sociālās aprūpes centros.

Līdztekus priekšlikumiem par finansējuma nepieciešamību jaunajām politikas iniciatīvām, LM arī rosina piešķirt papildu finansējumu jau šobrīd nozares sniegto pakalpojumu finansēšanai apmēram 9,6 milj. eiro apmērā. Galvenokārt, LM rosina paaugstināt atalgojumu un nodrošināt sociālās garantijas nozarē vismazāk atalgotajiem darbiniekiem, proti, valsts sociālās aprūpes centru darbiniekiem, sociālajiem darbiniekiem u.c., paredzot papildus finansējumu 6,2 milj.euro apmērā.

Tāpat plānots pilnveidot klientiem sniegto pakalpojumu kvalitāti, veikt ieguldījumus infrastruktūrā, nodrošināt nepieciešamo IT materiāltehnisko bāzi, kā arī pilnveidot atsevišķu pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, kopumā virzot papildu finansējuma pieprasījumu 3.4 milj. eiro apmērā.

 

Informāciju sagatavoja:

Liene Užule

labklājības ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

T. 67021665, 26519920

Liene.Uzule@lm.gov.lv