Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM turpinās atbalstīt darba tirgū pieprasītu prasmju apguvi | 09.06.2015.

Paaugstināta bezdarba līmeņa saglabāšanās un salīdzinoši liels ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars ir galvenie darba tirgus izaicinājumi 2015.gadam, liecina Labklājības ministrijas (LM) izstrādātais un e-portfelī ievietotais informatīvais ziņojums Par darba tirgus īstermiņa prognozēm 2015. gadam un bezdarbnieku un darba meklētāju prioritārajiem apmācību virzieniem.

LM uzsver, ka darba tirgū pieprasījums pašlaik ir profesiju pamatgrupās - speciālisti, vecākie speciālisti, pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki, kuru pienākumu veikšanai pārsvarā ir nepieciešams augstāks izglītības līmenis nekā vidējā izglītība. Liela daļa bezdarbnieku līdz šim ir bijuši nodarbināti vienkāršās profesijās, kur izglītības līmenim nav noteicoša nozīme, tāpēc nepieciešams veicināt kvalifikācijas celšanu, kā arī jaunu prasmju apgūšanu bezdarbnieku vidū.

Darba tirgus pieprasa daudzveidīgas kompetences un zināšanas, un lai veiksmīgi pielāgotos darba tirgus un sociālajām pārmaiņām, kā arī saglabātu sociālo un ekonomisko aktivitāti, nepieciešams pastāvīgi papildināt savas zināšanas, kompetences un prasmes visa mūža garumā, tai skaitā esot bezdarba situācijā.

Bezdarbniekiem, arī ar zemu prasmju līmeni, tiek piedāvāti profesionālās tālākizglītības pasākumi, kas ļauj iegūt jaunu profesiju vai pilnveidoties esošajā, tādējādi paaugstina šo cilvēku zināšanu un prasmju līmeni, rezultātā sekmē darbā iekārtošanos un ekonomisko aktivitāti.

Darba tirgū pieprasījums ir pēc elastīgiem un pielāgoties spējīgiem darbiniekiem, kuriem papildus profesijai nepieciešamajām zināšanām piemīt arī kāda no pamata kompetencēm, piemēram, svešvalodu zināšanas. Arī turpmāk bezdarbniekiem būs iespēja pilnveidot sociālās un profesionālās pamatprasmes, kas veicina latviešu valodas, svešvalodu, datorzinību, kā arī dažādu kategoriju transportlīdzekļu vadīšanas prasmju apguvi.

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) nodrošina bezdarbnieku profilēšanu, individuālā darba meklēšanas plāna sagatavošanu katram bezdarbniekam un karjeras konsultācijas, kas veicina mērķtiecīgāku iesaisti piemērotākajos apmācību pasākumos. 

Tāpat profilēšanas rezultāti tiek izmantoti, lai primāri atbalstītu tos bezdarbniekus, kuriem ir visgrūtāk atgriezties darba tirgū. Līdz ar to tiek uzlabota šo cilvēku konkurētspēja darba tirgū, jo bez dalības pasākumos šie cilvēki varētu kļūt pat ekonomiski neaktīvi vai nokļūtu ilgstošo bezdarbnieku grupā, vai arī vispār neatgrieztos darba tirgū. Vienlaikus tiek nodrošināta secīga iesaiste pasākumos - konkurētspējīgākie bezdarbnieki (piemēram, ar augstāko izglītību, ar darba pieredzi) tiek iesaistīti vispirms īstermiņa pasākumos (karjeras konsultācijas, atbalsts darba meklēšanā) un tikai gadījumā, ja tie nevar atrisināt bezdarba situāciju ar īstermiņa pasākumiem, tie tiek iesaistīti finanšu ietilpīgākajos pasākumos - apmācībās, subsidētajās darbavietās.

Gatavojot apmācību jomu un profesiju sarakstu, kurās 2015.gadā nepieciešams veikt bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību, pārkvalifikāciju un kvalifikācijas paaugstināšanu, vairāk uzsvars tiek likts uz apstrādes rūpniecību, transporta un komunikācijas pakalpojumiem, būvniecības, kā arī tirdzniecības un tūrisma pakalpojumiem.

Aptuveni 45 % no aktīvās darba tirgus politikas pasākumu finansējuma 2014.gadā izlietots bezdarbnieku apmācību pasākumiem, 22 % algoto pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanai, 18 % visnelabvēlīgākajā situācijā esošo bezdarbnieku atbalstam un subsidēto darbvietu izveidei, 8 % jauniešu garantijas pasākumiem, 6 % nodarbināto personu kvalifikācijas paaugstināšanai un uzņēmējdarbības iniciatīvām. Arī 2015.gadā aptuveni 45% no pieejamā finansējuma paredzēts novirzīt pārkvalifikācijai, profesionālajai pilnveidei, neformālās izglītības vai darba tirgū nepieciešamo pamatprasmju apguvei.

Lai sekmētu reģistrēto bezdarbnieku un darba meklētāju, īpaši ar zemu un darba tirgus prasībām neatbilstošu prasmju un kvalifikācijas līmeni, konkurētspēju, NVA 2015.gadā ir uzsākusi jaunā ES fondu perioda projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" īstenošanu no 2015. gada līdz 2021. gadam. Tā ietvaros plānots, ka 7 gadu periodā atbalstu saņems 85 000 tūkst. bezdarbnieki (tostarp kā prioritārās grupas - ilgstošie bezdarbnieki, bezdarbnieki vecumā 50+ u.c.).

Pēc NVA statistikas datiem 2014.gadā profesionālās tālākizglītības un pilnveides pasākumos iesaistījās 7156 bezdarbnieki. Savukārt neformālo apmācību (papildus prasmes - valsts valoda, datorprasmes u.c.) 2014.gadā uzsāka 15 518 bezdarbnieki.

Kopumā 2014. gadā darbā iekārtojās 73115 reģistrētie bezdarbnieki. Savukārt 2015.gadā reģistrēto bezdarbnieku darbā iekārtošanās rādītājs varētu mazāks (līdz 60 tūkstošiem), ņemot vērā tautsaimniecības izaugsmes tempus un tam sekojošus mērenus uzlabojumus darba tirgū.

Informatīvais ziņojums ir pieejams LM interneta vietnē sadaļā Nozares politika - Darbs - Aktīvās darba tirgus politikas pasākumi http://www.lm.gov.lv/text/3030.

 

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, LM Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv