Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Valdībā iesniegts Ģimenes valsts politikas rīcības plāns nākamajiem gadiem | 02.07.2015.

Labklājības ministrijā (LM) izstrādāts rīcības plāns 2015.-2017.gadam Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu īstenošanai, tādējādi turpinot iepriekšējos gados iesākto darbu pie ģimeņu atbalsta sistēmas pilnveidošanas.

Rīcības plānā šim un nākamajiem diviem gadiem iekļautas aktivitātes, lai turpinātu īstenot pamatnostādnēs noteikto mērķi, proti, veicināt ģimeņu nodibināšanu, stabilitāti, labklājību un sekmēt dzimstību, kā arī stiprināt laulības institūciju un tās vērtību sabiedrībā, sasniegšanu un risināt identificētās problēmas. Turpmākajos gados tas būs jāīsteno sadarbībā ar visām ministrijām, iesaistītām valsts iestādēm, nevalstiskajām organizācijām (NVO), plānošanas reģioniem un u.c.

 „Izvērtējot ģimenes politikas attīstību 2012.-2014.gadā, jāturpina iesāktais darbs pie ģimeņu atbalsta sistēmas, kombinējot pabalstus ar pakalpojumu pieejamību, lai atbalstītu jaunās ģimenes un daudzbērnu ģimenes, kā arī sniegtu drošības sajūtu cilvēkiem, kuri plāno ģimenes pieaugumu. Rīcības plānā iekļautie pasākumi paredz uzlabot ģimeņu sociālo drošību un mazināt atstumtības riskus bērniem. Tas būs atbildīgs darbs visiem iesaistītajiem sadarbības partneriem, lai turpinātu uzlabot demogrāfisko situāciju valstī un radītu vecākiem pārliecību un stabilitātes sajūtu," norāda LM Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktore Līvija Liepiņa.

Rīcības plānā paredzēti pasākumi, lai veicinātu ģimenes dibināšanu, atvieglojot laulību noslēgšanas iespējas. Tāpat paredzēts šogad veikt pētījumu par nereģistrēto laulību problemātiku, lai apzinātu iemeslus pieaugošam nereģistrēto laulību īpatsvaram, identificētu riskus ikdienas dzīvē nereģistrētā laulībā dzīvojošiem partneriem un ar šīm attiecībām saistītiem bērniem un to ietekmi uz iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Lai palīdzētu ģimenes dzīves plānošanā un bērna ienākšanai ģimenē, iecerēts uzlabot materiālo atbalstu ekonomiski aktīvām ģimenēm. Piemēram, plānoti pasākumi, lai paaugstinātu iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu par apgādībā esošām personām vai ieviestu diferencētu iedzīvotāju ienākuma nodokļa īstenošanas politiku. Tāpat plānots paplašināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa attaisnotajos izdevumos ietveramos izdevumus, pilnveidot mājokļa atbalsta politiku ģimenēm ar bērniem, uzlabot atbalstu daudzbērnu ģimenēm u.c.

Virkne atbalsta pasākumu iecerēti arī adopcijas veicināšanai. Plānots ieviest apmācību programmu adoptētājiem, lai nākamos vecākus un bērnus sagatavotu adopcijas procesam, kā arī palielināt atbalstu bērna pirmsadopcijas aprūpes laikā, kad adoptētājs dodas atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas.

Tāpat paredzēts pakāpeniski ieviest veselīgas bezmaksas brīvpusdienas 4.-6.klašu skolēniem visā Latvijā, tādējādi atbalstot vecākus pēc bērna ienākšanas ģimenē. Tāpat sadarbībā ar institūcijām būs jārod konstruktīvs risinājums bērnudārzu pieejamības problēmai, t.sk. attiecībā uz principa „nauda seko bērnam" ieviešanu un valsts atbalsta privātajiem pakalpojumu sniedzējiem izmaksas turpināšanu pēc 2015.gada. Lai atbalstītu vecākus, plānots pārskatīt slimības lapas apmaksas ilgumu slima bērna kopšanas gadījumā. Paredzēts arī samazināt administratīvo slogu personai, kura vēlas piedzīt uzturlīdzekļus un paātrināt uzturlīdzekļu saņemšanas procesu.

Lai mazinātu vardarbības tolerances līmeni sabiedrībā, uzlabotu izpratni par vardarbību ģimenē un tās atpazīšanas iespējas, paredzēts īstenot informatīvās kampaņas, izdot informatīvos materiālus, veikt pētījumu sabiedrības izpratnes veidošanai par vardarbību ģimenē un tās atpazīšanu. Plānots nodrošināt psihologu konsultācijas ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā.

Vienlaikus paredzēts atbalstīt esošās alternatīvās ārpusģimenes aprūpes formas un uzlabot preventīvo atbalstu ģimenei ar bērniem, tādējādi mazinot ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaitu.  Paredzēts turpināt bērna aprūpes iestāžu reorganizāciju, veidojot iestādes atvērtākas un atbilstošākas sabiedrības vajadzību nodrošināšanai. Kopā ar NVO un plānošanas reģioniem paredzēts sekmēt jauniešu sagatavotību dzīvei pēc ārpusģimenes aprūpes un panākt, ka pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma saņemšanas bērns ir apguvis sociālās prasmes un ir spējīgs kļūt par pilnvērtīgu sabiedrības locekli.

Iepriekšminēto paredz Rīcības plāna Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011. - 2017.gadam īstenošanai 2015. - 2017.gadā projekts. Tas ceturtdien, 2.jūlijā, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Projekts vēl jāsaskaņo ar iesaistītajām institūcijām un jāapstiprina valdībā.

Ar projektu iespējams iepazīties LM interneta vietnē sadaļā Aktuāli - LM Dokumentu projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789

 

Informāciju sagatavoja:
Iveta Kancēna, LM Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021615

Iveta.kancena@lm.gov.lv