darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Plāno paaugstināt speciālistu profesionalitāti darbā ar bērniem ar saskarsmes grūtībām | 02.07.2015.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļu atbalstu no 2016. līdz 2023.gadam plāno izstrādāt un ieviest atbalsta sistēmu valsts un pašvaldību speciālistiem darbam ar bērniem ar uzvedības traucējumiem un saskarsmes grūtībām, informē Labklājības ministrija (LM).

Vienlaikus paredzēts arī izstrādāt apmācību programmu un īstenot apmācības speciālistiem bērnu tiesību aizsardzības jomā, īpaši vardarbības gadījumos ģimenē.

Lai īstenotu iepriekšminētās aktivitātes plānots:

  • VBTAI telpās izveidot konsultatīvo punktu (kabinetu). Tajā paredzēts izveidot starpinstitucionālu un starpprofesionālu sadarbības tīklu, lai sniegtu atbalstu speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem;
  • izstrādāt un izmēģināt jaunas profesionālās kvalifikācijas pilnveides un zināšanu pilnveides izglītības programmas un to apmācību metodoloģijas speciālistiem bērnu tiesību aizsardzības jomā, t.sk. vardarbības gadījumu atpazīšanai ģimenē ar bērniem;
  • īstenot informēšanas pasākumus, lai palielinātu sabiedrības izpratni par vardarbību ģimenē un tās atpazīšanu;
  • veikt pētījumu par sabiedrības attieksmes maiņu attiecībā uz vardarbību ģimenē.

Paredzēts, ka atbalsta sniegšanai konsultatīvajā punktā (kabinetā) piesaistīs psihologu, ergoterapeitu, sociālo pedagogu, neirologu, logopēdu, Montesori pedagogu, speciālo pedagogu, rehabilitologu un psihiatru. Šāds speciālistu loks nepieciešams, lai vienkopus varētu veikt kvalitatīvu bērna diagnosticēšanu un piemērota atbalsta plāna izstrādi bērnam ar uzvedības traucējumiem un saskarsmes grūtībām.

Atbalstu plānu īstenos pašvaldības speciālists, kura kompetencē būs darbs ar konkrēto bērnu, pats bērns un viņa likumiskie pārstāvji vai aprūpētāji. Pēc plānā noteiktā laika perioda, paredzēts veikt atkārtotas darbības, lai konstatētu plānā noteikto pasākumu īstenošanu un tālāko rīcību. Tā kā līdz šim Latvijā nav šāda atbalsta sistēma, ar ESF līdzekļu atbalstu plānots īstenot pilotprojektu, pēc kura rezultātiem izvērtēs, vai un kā šādu pakalpojumu turpmāk nodrošinās.

Šobrīd vispārizglītojošās izglītības iestādēs un arodskolās gandrīz katrā klasē ir bērni ar uzvedības traucējumiem un saskarsmes grūtībām. Tas rada risku gan nepietiekamas izglītības programmas apguvei, gan nepilnvērtīgai attīstībai īpaši, ja netiek nodrošināta bērnam nepieciešamā atbalsta sistēma. Visbiežāk šādu problēmu risināšanai tiek pielietotas ierastās pedagoģiskās metodes, taču ne vienmēr tās ir efektīvas un ļauj apzināt pilnu problēmas ainu (īpaši kompleksu jautājumu risināšanā). Tādēļ jaunā atbalsta sistēma būs palīgs bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un aprūpētājiem un izglītības iestāžu speciālistiem darbam ar bērniem ar uzvedības traucējumiem un saskarsmes grūtībām.

Jauno profesionālās kvalifikācijas pilnveides un zināšanu pilnveides izglītības programmu un to apmācību metodoloģiju izstrādei plānots par pamatu ņemt LM izstrādātos izglītības programmu paraugus, kas pieejami LM interneta vietnē. Programmu paraugi veidoti, ņemot vērā speciālistu ikdienas darba specifiku, kā rezultātā pašlaik izveidotas piecas apmācāmo grupas:

  • Valsts policijas amatpersonas, kuras strādā ar bērniem; ieslodzījuma vietu darbinieki, kuri strādā ar nepilngadīgajiem; Valsts probācijas dienesta darbinieki;
  • tiesneši; advokāti; prokurori;
  • psihologi;
  • izglītības iestādes vadītāji un vadītāja vietnieki audzināšanas darbā, u.c.;
  • ārpusģimenes aprūpes iestāžu vadītāji, sociālie darbinieki un sociālie rehabilitētāji, u.c.

Vienlaikus LM uzsver, ka pašreiz izstrādāto izglītības programmu paraugus un speciālistu sadalījumu aktivitātes īstenošanas laikā varētu mainīties, ja programmu izstrādes laikā konstatēs, ka tas ir nepieciešams.

Plānots, ka līdz 2023.gadam zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā pilnveidos vismaz 5825 speciālistu. Savukārt sākot ar 2017.gadu vismaz 1000 bērniem paredzēts izstrādāt atbalsta programmas un vismaz 2250 vecākiem un speciālistiem gadā sniegt rekomendācijas bērna uzvedības korekcijai.

Kopumā aktivitāšu īstenošanai ir paredzēti 2, 34 milj. eiro, tai skaitā ESF finansējums - 1, 99 milj. eiro un valsts budžeta finansējums - 586, 9 tūkst. eiro.

Iepriekšminēto paredz Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" pasākuma "Atbalsts bērniem ar saskarsmes grūtībām un vardarbības mazināšana ģimenē" īstenošanas noteikumu projekts. Tas ceturtdien, 2.jūlijā, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Projekts vēl jāsaskaņo ar iesaistītajām institūcijām un jāapstiprina valdībā.

Ar projektu iespējams iepazīties LM interneta vietnē sadaļā Aktuāli - LM Dokumentu projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789

 

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, LM Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv