darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Par adopcijas apstiprināšanu tiesā 

Informējam, ka Latvijas Republikas Civillikuma 171.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka adopcija uzskatāma par notikušu, tiklīdz tiesa to apstiprina. 

Tiesa sagatavo spriedumu par adopcijas apstiprināšanu vai pieteikuma noraidīšanu pēc tam, kad tā pārbaudījusi pieteikuma pamatotību un atbilstību likuma prasībām. Savukārt, bāriņtiesa saskaņā ar „Bāriņtiesu likuma" 34.panta pirmās daļas 6.punktu lemj par adopcijas atbilstību bērna interesēm. Adopcija ir atbildīgs lēmums, kas maina bērna juridisko statusu un paredz adoptētājiem saistības. Ņemot vērā minēto, tiesību akti paredz kārtību, ka adopcija ir obligāti apstiprināma tiesā, kas pārliecinās, vai nepastāv šķēršļi adopcijai un vai visas iesaistītās puses apzinās adopcijas sekas. 

Atbilstoši Civilprocesa likuma 254.pantam prasību par adopcijas apstiprināšanu tiesā ceļ, iesniedzot  pieteikumu, kurā norāda:

1) tās tiesas nosaukumu, kurai pieteikums iesniegts;

11) pieteicēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu, bet, ja tādas nav, - dzīvesvietu; juridiskajai personai - tās nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi. Pieteicējs papildus var norādīt arī citu adresi saziņai ar tiesu;

12) ieinteresētās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu un deklarācijā norādīto papildu adresi, bet, ja tādas nav, - dzīvesvietu; juridiskajai personai - tās nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi. Ieinteresētajai personai personas kodu vai reģistrācijas numuru norāda, ja tas ir zināms;

2) (izslēgts ar 29.11.2012. likumu);

3) pieteikuma priekšmetu un pamatojumu;

4) apstākļus, uz kuriem pieteikums pamatots, un pierādījumus, kas tos apstiprina;

5) likumu, uz kuru pieteikums pamatots;

6) pieteicēja lūgumu;

7) pievienoto dokumentu sarakstu;

8) pieteikuma sastādīšanas laiku. 

Pieteikumu paraksta pieteicējs vai viņa pārstāvis, vai pieteicējs kopā ar pārstāvi, ja to noteikusi tiesa, un to iesniedz tiesai pēc adoptētāja deklarētās dzīvesvietas, bet, ja tādas nav, - pēc adoptētāja dzīvesvietas, pievienojot tik norakstus, cik lietā ir ieinteresēto personu.

Tādējādi tiesību akti paredz iespēju personai personīgi tiesā iesniegt rakstveida pieteikumu adopcijas apstiprināšanai, neizmantojot advokāta pakalpojumus.