darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Sociālais darbs 

Sarežģītu sociālo problēmu risināšanā cilvēkiem vai ģimenēm bieži ir nepieciešama palīdzība, lai atrastu piemērotāko esošajai situācijai un savām vajadzībām efektīvāko risinājumu. Lai palīdzētu cilvēkiem noteikt, mazināt un risināt šīs problēmas, galvenā nozīme ir sociālajam darbam, ko veic pašvaldību sociālie darbinieki sadarbībā ar citiem sociālā darba speciālistiem un palīdzošo profesiju pārstāvjiem.

Ģimenes un cilvēki, kuri pakļauti sociālajam riskam, vispirms nonāk sociālo darbinieku redzeslokā. Tālāk sociālie darbinieki, piesaistot arī citus speciālistus, piemēram, psihologus, strādā, lai palīdzētu ģimenēm un cilvēkiem risināt dažādas krīzes situācijas, kas saistītas ar alkoholismu, vardarbību ģimenē, līdzekļu trūkumu, paaudžu nesaskaņām u.c. problēmām.

Sociālā darba speciālisti ir sociālie darbinieki, sociālie rehabilitētāji, sociālās palīdzības organizatori un sociālie aprūpētāji. 2008.gadā pašvaldībās kopā strādāja 1757 sociālā darba speciālisti, no tiem 1001 jeb 57% bija ar atbilstošu izglītību, t.sk., 694 (39,5%) bija sociālajam darbiniekam atbilstoša izglītība. Turklāt 401 (22,8%) darbinieki studēja kādā no augstākās izglītības iestādēm, lai iegūtu II līmeņa augstāko izglītību sociālā darba jomā. Taču joprojām profesionālu sociālo darbinieku skaits pašvaldības sociālajos dienestos ir nepietiekošs. Arvien vairāk sociālā darba speciālistu strādā arī veselības aprūpes iestādēs, Valsts probācijas dienestā u.c. institūcijās.

Likums nosaka, ka ar 2008.gada janvāri sociālā darbinieka profesionālos pienākumus var veikt personas, kuras ieguvušas otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālā darba jomā. Tiesības sniegt sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un sociālo palīdzību ir personām, kas ieguvušas pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību attiecīgi sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas vai sociālās palīdzības sniegšanas jomā.

Lai veicinātu profesionāla sociālā darba attīstību valstī, tādējādi nodrošinot iedzīvotājiem iespēju saņemt kvalitatīvus un viņu vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, Ministru kabinets 2005.gada 28. jūnijā (rīkojums Nr.413) apstiprināja attīstības plānošanas dokumentu "Profesionāla sociālā darba attīstības programma 2005. - 2011.gadam".word.gif - 648 B

Tāpat, lai uzlabotu sociālo darbinieku izglītību, jaunu sociālo darbinieku izglītošanai 2008.gadā tika atvēlēti 55,9 tūkstoši latu. 2008 gadā no LM budžeta līdzekļiem tika izglītoti 70 sociālā darba izglītības studenti:

1) Liepājas pedagoģiskās augstskolas profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „sociālais darbinieks" apguvei studiju maksa par valsts budžeta līdzekļiem nodrošināta 15 personām;

2) SIA Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolas „Attīstība" otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „sociālais darbs" apguvei studiju maksa par valsts budžeta līdzekļiem nodrošināta 31 personai;

3) Latvijas universitātes sociālā darba otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības pamatstudiju programmas apguvei studiju maksa par valsts budžeta līdzekļiem nodrošināta 24 personām.

Uz laiku līdz 2013.gada 1.janvārim sociālā darba otrā līmeņa speciālistu sagatavošana par valsts budžeta līdzekļiem pārtraukta ar 2009./2010.mācību gadu.

Jau no 2004.gada, piesaistot Eiropas Sociālā fonda līdzekļus, LM ir nodrošinājusi apmācību sociālā darba speciālistiem un citiem sociālo pakalpojumu institūcijās strādājošajiem. Eiropas Sociālā fonda atbalstītās grantu shēmas „Sociālā darba speciālistu apmācība" ietvaros 2008.gadā apmācīti 295 sociālā darba speciālisti (bija plānots 343, bet dēļ nesekmības un nespējas apvienot mācības ar darbu pašvaldībā 48 audzēkņi tika atskaitīti no mācībām).

2008.gadā beidzās 15 projektu īstenošana, kuru mērķauditorija bija sociālā darba speciālisti un citi sociālajās institūcijās strādājošie darbinieki, kuru darbs saistīts ar klientu aprūpi. Kopā apmācītie sociālā darba speciālisti un citi sociālajās institūcijās strādājošie darbinieki, kuru darbs saistīts ar klientu aprūpi, ir 1360, no kuriem turpina strādāt 952.

Lai veicinātu valsts sociālā darba politikas attīstību, sociālā darba speciālistu izglītošanu un nodrošinājumu, kā arī sabiedrības pārstāvju iesaistīšanu sociālā darba politikas veidošanā, ar Labklājības ministra rīkojumu 2006.gada 28.augustā tika izveidota Sociālā darba speciālistu sadarbības padome (turpmāk - SDSSP).

SDSSP ir konsultatīva institūcija, kura izveidota, lai veicinātu profesionāla sociālā darba attīstību, sociālā darba speciālistu izglītošanu un nodrošinājumu, tādējādi sekmējot sabiedrības pārstāvju iesaistīšanu sociālā darba politikas veidošanā.

SDSSP sastāvā darbojas valsts iestāžu, augstākās izglītības iestāžu, pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Pirmajā SDSSP sēdē, kas notika 2006.gada 17.oktobrī, tika apstiprināts SDSSP nolikumsword.gif - 648 B. Nolikumā ir atspoguļoti SDSSP uzdevumi un tiesības, kā arī citi jautājumi, kas nosaka SDSSP darbību.