darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Labklājības ministrija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu -
Metodiskās vadības un kontroles departamenta projekta "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" vecākais eksperts
(uz noteiktu laiku - uz ierēdņa prombūtnes laiku)

Mēs piedāvājam:

- radošu, daudzveidīgu darbu un atsaucīgus kolēģus;
- darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi;
- stabilu atalgojumu (no 1052,- EUR līdz 1382,- EUR) un sociālās garantijas;
- darbavietu Rīgas centrā.

Galvenie amata pienākumi:

- izstrādāt iepirkumu tehniskās specifikācijas un piesaistāmo ekspertu kvalifikācijas prasību aprakstus;
- veikt iepirkumu rezultātā saņemto piedāvājumu saturisko vērtēšanu, kā arī veikt piesaistīto pakalpojumu sniedzēju iesniegto starpnodevumu un nodevumu izvērtēšanu un saskaņošanu;
- nodrošināt regulāru metodiskā atbalsta pasākumu satura izstrādi sociāla darba speciālistiem paredzētajām sanāksmēm, diskusijām, konferencēm;;
- patstāvīgi pētīt sociālā darba metožu, pieeju un modeļu pielietojumu praksi citās Eiropas un pasaules valstīs, veikt šo instrumentu salīdzinājumu un pēc nepieciešamības izvērtēt piemērotību Latvijas situācijai;
- veikt izpēti par starptautiskām sociāla darba politikas un prakses attīstības tendencēm un sagatavot materiālus diskusijām;
- konsultēt Projekta vadības personālu, kā arī valsts un pašvaldību institūcijas, nevalstiskās organizācijas, kā arī fiziskas, juridiskas personas un šādu personu apvienības ar Projektu un tā saturu saistītajos jautājumos.

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
- otrā līmeņa augstākā izglītība sociālajā darbā;
- zināšanas par attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem sociālā darba, sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jomās;
- darba pieredze valsts, pašvaldības vai nevalstiskajā organizācijā sociālā darba vai sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jomā ne mazāk kā 5 gadi;
- labas angļu valodas zināšanas (B2 līmenis);
- prasme darbam ar datoru un citu biroja tehniku;
- prasme meklēt, atlasīt un apkopot informāciju;
- redzējums par starptautiskajām sociāla darba politikas un prakses attīstības tendencēm tiks uzskatīts par priekšrocību;
- vēlama pieredze iepirkumu tehnisko specifikāciju sagatavošanā (definēt prasības un aprakstīt nepieciešamo produktu / pakalpojumu, ekspertus tā izstrādei) un saņemto piedāvājumu vērtēšanā;
- vēlama pieredze sociāla darba politikas un prakses aspektu pētniecībā un/vai sociālās politikas izstrādē, pārraudzībā un novērtēšanā.

Motivēta pieteikuma vēstule un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām jāiesniedz līdz 2017.gada 17.decembrim, nosūtot pa pastu Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam - Rīgā, Skolas ielā 28 vai elektroniski uz e-pastu: atlase@lm.gov.lv; tālrunis uzziņām: 67021585., tālrunis uz

 

 

 

Labklājības ministrija izsludina konkursu uz vakanto darbinieka amata vietu:
vadošais IS sistēmanalītiķis

Mēs piedāvājam:

-radošu, daudzveidīgu darbu un atsaucīgus kolēģus;
-darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi;
-stabilu atalgojumu (no 1253,- EUR līdz 1647,- EUR) un sociālās garantijas;
-darbavietu Rīgas centrā.

Galvenie amata pienākumi:

- piedalīties Labklājības ministrijas un padotības iestāžu informācijas apstrādes tehnoloģiju un datu apstrādes tehnoloģisko shēmu apspriešanā un izstrādē, izstrādāt informācijas sistēmu projektējumu un augsta līmeņa sistēmas prasību dekompozīciju;
- izstrādāt programmatūras prasību specifikācijas, mainoties datu specifikācijām, procesiem vai normatīvajiem aktiem;
- veikt izmaiņu pieprasījumu izvērtēšanu, nepieciešamās darbietilpības un iespējamo realizācijas termiņu noteikšanu;
- organizēt programmatūras prasību specifikāciju dokumentācijas sagatavošanu izskatīšanai un tās saskaņošanu;
- nodrošināt atbalstu testētājiem un programmētājiem prasību izprašanā un problēmu risināšanā;
- piedalīties informācijas sistēmu lietotāju rokasgrāmatas un citas lietotāju dokumentācijas izstrādē un konsultantu sagatavotās lietotāju dokumentācijas izvērtēšanā izskatīt un izvērtēt sistēmu analītiķu un konsultantu izstrādātās programmatūras prasību specifikācijas un projektējuma aprakstus, to atbilstību biznesa prasībām, izstrādes standartiem un vadlīnijām;
- sagatavot izmaiņu pieprasījumus programmatūras izmaiņām normatīvo aktu izmaiņu gadījumā un procesa izpildes uzlabošanai;
- novērtēt testēšanas rezultātus un izstrādātās programmatūras nodevumu atbilstību biznesa procesa prasībām un sniegt atzinumu.

Prasības pretendentiem:

-augstākā izglītība datorzinību jomā (izskatīsim pietiekumus arī tiem, kas vēl mācās);
-prasme strādāt ar IS projektēšanas rīkiem;
-pamatzināšanas par informācijas sistēmu izstrādes un dokumentēšanas standartiem un metodikām;
-pieredze darbā ar lielām IS;
-zināšanas projektu vadīšanā;
-sadarbības, plānošanas, organizatora, komunikācijas un analītiķa prasmes,
-prasme analizēt esošo situāciju IT jomā un prognozēt nākotnes vajadzības;
-augsta atbildības izjūta, precizitāte un labas komunikācijas spējas;
-zināšanas par spēkā esošo likumdošanu un normatīvajiem aktiem un noteikumiem IT sfērā;
-angļu valodas zināšanas tiks uzskatītas par papildu priekšrocību.

Motivētu pieteikuma vēstuli un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām nosūtīt pa pastu līdz 2017.gada 17.decembrim Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam, Skolas ielā 28, Rīga, LV-1331 vai elektroniski uz e-pastu: atlase@lm.gov.lv, tālrunis uzziņām 67021585.

 

Labklājības ministrija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu -

Finanšu vadības departamenta finansists
(uz nenoteiktu laiku)

 

Labklājības ministrija piedāvā:

-atbildīgu un interesantu darbu profesionālā un draudzīgā kolektīvā finanšu jomā;
-iespēju dot savu ieguldījumu finanšu jomā labklājības nozarē;
-stabilitāti un savas profesionalitātes attīstīšanu;
-atalgojumu no 756,- EUR līdz 994,- EUR atbilstoši noteiktajai kategorijai un profesionālajai pieredzei;
-veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešiem.

Būtiskākie amata pienākumi:

-nodrošināt un uzraudzīt ar institūciju darbību saistītos finanšu vadības procesus;
-sagatavot ikgadējo valsts budžeta projektu un tā grozījumu projektu saskaņā ar valsts budžeta pieprasījuma izstrādes pamatprincipiem;
-nodrošināt finansēšanas plānu un ieņēmumu un izdevumu tāmju sagatavošanas procesu, kā arī veikt to izmaiņu analīzi;
-nodrošināt pasākumu finanšu aprēķinus, kā arī to nodrošināšanai nepieciešamā finansējuma pamatotību un atbilstību normatīvajiem aktiem;
-veikt finanšu izlietojuma uzraudzību, analizēt finanšu informāciju, savlaicīgi identificēt riskus un sniegt priekšlikumus turpmākām rīcībām efektīvai finanšu pārvaldībai;
-sagatavot informāciju par budžeta līdzekļu apguvi;
-sniegt programmu īstenošanā iesaistītajām institūcijām metodiskas konsultācijas par valsts budžeta finanšu vadības procesiem;
-amata kompetences ietvaros sagatavot rīkojumus, normatīvo aktu un metodisko materiālu projektus.

Prasības pretendentiem:

-atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
-otrā līmeņa augstākā izglītība (vēlams ekonomikā vai kādā no finanšu vadības jomām);
-darba pieredze finanšu informācijas sagatavošanā un finanšu datu analīzē ( darba pieredze valsts pārvaldē un darbā ar budžeta plānošanas un finanšu vadības jautājumiem tiks uzskatīta par priekšrocību);
-zināšanas valsts budžeta plānošanā un uzraudzībā;
-spēja strādāt patstāvīgi, uzņemties iniciatīvu un atbildību, analītiskas prasmes, spēja strādāt ar liela apjoma informāciju;
-labas prasmes darbā ar datorprogrammu Excel;
-labas komunikācijas un saskarsmes prasmes.

Motivēta pieteikuma vēstule un CV, izglītību apliecinošo dokumentu kopijas (ja izglītība iegūta ārzemēs - jāiesniedz Akadēmiskās informācijas centra izziņa), jānosūta pa pastu vai elektroniski līdz 2017.gada 30. novembrim Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam - Rīgā, Skolas ielā 28, LV-1331.Tālrunis uzziņām 67021645; e-pasts: pdpd@lm.gov.lv.