Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Biežāk uzdoties jautājumi

Latvijas adoptētāju biežāk uzdotie jautājumi

Adoptētājs bāriņtiesā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz šādus  dokumentus:
1. pieteikumu, kurā norādīti adopcijas motīvi, vēlamais adoptējamo skaits, dzimums un vecums, kā arī adoptētāja reliģiskā pārliecība, ja tāda ir;
2. laulības apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu, ja adoptētājs ir laulībā;
3. dokumentu, kas apliecina laulības šķiršanu, ja laulība šķirta;
4. izziņu par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;
5. dzīves aprakstu (CV);
6. izziņu par adoptētāja veselības stāvokli, kurā norādītas adoptētāja iedzimtās un iegūtās slimības, ja tādas ir.

Izņēmumi:

Ja bērns dzīvo adoptētāja ģimenē, bāriņtiesa adoptētāju var atbrīvot no nepieciešamības iesniegt minētos dokumentus, izņemot 1., 2. un 3.punktā minētos dokumentus (pieteikumu, kurā norādīti adopcijas motīvi, vēlamais adoptējamo skaits, dzimums un vecums, kā arī adoptētāja reliģiskā pārliecība, ja tāda ir; laulības apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu, ja adoptētājs ir laulībā; dokumentu, kas apliecina laulības šķiršanu, ja laulība šķirta).

Ja adoptē otra laulātā bērnu, adoptētājs pieteikumam pievieno adoptējamā dzimšanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), izziņu par adoptējamā veselības stāvokli, bērna bioloģisko vecāku piekrišanu adopcijai vai dokumentu, kas apliecina, ka pastāv kāds no šādiem apstākļiem:

  • otrs vecāks ir miris;
  • otra vecāka dzīvesvieta nav zināma;
  • otram vecākam likumā noteiktajā kārtībā ir atņemtas aizgādības tiesības.

Adopcijas pieteikuma paraugs

Normatīvie akti neparedz vienotu paraugu, kādā būtu jāaizpilda adopcijas pieteikums. To persona raksta brīvā formā. Taču pieteikumā obligāti ir jānorāda:

  • adopcijas motīvi,
  • vēlamais adoptējamo skaits, dzimums (ja nav svarīgs dzimums, pieteikumā norādiet - jebkurš dzimums) un vecums (pieteikumā norādīt minimālo un iespējami maksimālo bērna vecuma robežu),
  • adoptētāja reliģiskā pārliecība, ja tāda ir.

Ja bērnu vēlas adoptēt laulātie, nav nepieciešams katram laulātajam rakstīt atsevišķu pieteikumu, taču kopīgais pieteikums ir jāparaksta abiem laulātajiem.

Vienlaikus pirms pieteikumā norādāt vēlamo adoptējamo skaitu, dzimumu un vecumu iesakām apsvērt savas iespējas:

  • vienlaicīgi adoptēt vairāk nekā vienu bērnu (brāļus/māsas), jo Latvijā ir ļoti maz ģimenes, kas vēlas adoptēt 2 un vairāk vienas ģimenes bērnus. Savukārt Adopcijas reģistrā ir salīdzinoši daudz bērnu, kam ir brāļi/māsas un šiem bērniem tiek meklēti piemēroti adoptētāji, kas adoptēs viņus kopā, nevis bērni tiek šķirti tikai tāpēc, ka ir adoptētājs no Latvijas, kas vēlas adoptēt tikai vienu no brāļiem/māsām. Tāpat bieži vien adoptētāji norāda, ka kopumā vēlas savā ģimenē vairāk par vienu bērnu, taču drošāk ir sākt ar vienu un tad pēc kāda laika adoptēt otru bērnu. Šāds lēmums ir ļoti pamatots un saprotams, taču aicinām izvērtēt, vai Jūsu ģimenes resursu tomēr nepieļauj iespēju uzreiz adoptēt vismaz 2 bērnus, kas ir bioloģiski brāļi/māsas. Praksē nereti gadās, ka adoptētāju sapni par otrā bērna ienākšanu ģimenē pēc pirmās adopcijas, izbeidz adoptētā bērna nevēlēšanās iegūto ģimeni dalīt vēl ar kādu bērnu;
  • adoptēt bērnu vecāku par 3 gadiem, jo Latvijā ir salīdzinoši maz ģimenes, kas būtu gatavas adoptēt vecākus bērnus;

Kopumā minētie aspekti ļaus ātrāk adoptēt bērnu, kā arī nodrošinās adoptētājiem lielākas iespējas saņemt informāciju par adoptējamiem bērniem. Visilgāk informāciju par adoptējamu bērnu gaida adoptētāji, kuri ir norādījuši specifiskas prasības (maza amplitūda bērna vecumam, noteiktas tautības bērns, noteikts dzimums, praktiski veselu bērnu u.c.), jo informācija par šādu bērnu var tikt sniegta tikai tad, ja Adopcijas reģistrā ir ziņas par bērnu, kas norādītajam atbilst un pirms adoptētāja nav citi, kas pieteikušies adopcijai ministrijā ātrāk.