Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Slimības pabalsts

Valsts piešķir un izmaksā slimības pabalstu, lai cilvēkam slimības gadījumā kompensētu darbā negūtos ienākumus.

! Ar 2017.gada 1.janvāri slimības pabalstu izmaksā personām, kurām darba nespēja iestājusies nodarbinātības periodā, t.i., ja personai darba nespēja iestājusies mēneša laikā pēc darba attiecību pārtraukšanas, tai nebūs tiesību uz slimības pabalstu.

Slimības pabalstu var saņemt:

 • darba ņēmējs;
 • pašnodarbinātais, kurš veicis sociālās apdrošināšanas iemaksas;
 • pašnodarbinātā laulātais, kurš brīvprātīgi pievienojies sociālajai apdrošināšanai.

! Ar 2018.gada 1.janvāri tiesības uz slimības pabalstu cilvēkiem, kuri sociālās apdrošināšanas iemaksas būs veikuši ne mazāk kā 3 mēnešus pēdējo 6 mēnešu periodā vai 6 mēnešus pēdējos 24 mēnešos. 

Slimības pabalstu piešķiršana un izmaksāšana:

1. no darba nespējas 11. dienas līdz darbspēju atgūšanas dienai, bet ne ilgāk par 26 nedēļām, skaitot no darba nespējas pirmās dienas, ja darba nespēja ir nepārtraukta, vai ne ilgāku par 52 nedēļām triju gadu periodā, ja darba nespēja atkārtojas ar pārtraukumiem (izņemot gadījumu, ja personas saslimšanas cēlonis ir tuberkuloze);

* Ja darbnespēja turpinās ilgāk par 26 nedēļām, ārstējošajam ārstam vai ārsta palīgam ir pienākums nosūtīt darbnespējīgo personu uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju. Komisija sniedz atzinumu par darbnespējas lapas pagarināšanu pārejošas darbnespējas periodā, kas turpinās ilgāk par 26 nedēļām, bet ne ilgāk par 52 nedēļām (skaitot no darbnespējas pirmās dienas), ja tas nepieciešams pilnvērtīgas ārstēšanas, tai skaitā rehabilitācijas nodrošināšanai, vai nosaka invaliditāti.

2. no 2. līdz 10. kalendāra dienai (izņemot darba nespēju, kas saistīta ar grūtniecību un dzemdībām un slima bērna kopšanu) darba devējs izmaksā darba ņēmējam no saviem līdzekļiem slimības naudu ne mazāk kā 75 procentu apmērā no vidējās izpeļņas par otro un trešo darba nespējas dienu un ne mazāk 80 procentu apmērā - par laiku no ceturtās darba nespējas dienas;

3. līdz 14 gadus veca slima bērna kopšanai pabalstu piešķir par darba nespējas laiku no 1. līdz 14. dienai un no 15. līdz 21. dienai, ja bērns darbnespējas periodā ir kopts arī slimnīcā.

! Ar 2018.gada 1.janvāri, ja darbnespēja būs iestājusies nodarbinātības periodā, slimības pabalstu izmaksās 30 kalendārās dienas pēc tam, kad cilvēks zaudējis darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusu. 

Slimības pabalstu nepiešķir, ja:

 1. cilvēks darba nespējas laikā gūst ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais;
 2. darba nespēja cilvēkam iestājusies laikā, kad tā izdarījusi noziegumu, vai šā nozieguma rezultātā, un to konstatējusi tiesa;
 3. cilvēks pats apzināti un būtiski kaitējusi savai vai kopjamo veselībai, un to konstatējis ārsts;
 4. cilvēks mēģinājusi iegūt pabalstu viltus ceļā, un to konstatējis ārsts vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

Svarīgi:

 • slimības pabalstu piešķir 80 procentu apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas;
 • vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina no 12 mēnešu perioda ienākumiem, no kuriem ir veiktas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;
 • no slimības pabalsta ietur ienākuma nodokli.

No 2016.gada 1.janvāra slimības pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no darba nespējas 1. dienas, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) iesniedzot:

 • iesniegumu par pabalsta piešķiršanu;
 • slimības lapu;
 • darba devēja apstiprinājumu, ka darba nespējas periodā cilvēks nav strādājis savā darbavietā pašnodarbinātais pats apstiprina, ka negūst ienākumus konkrētajā darba nespējas periodā).

Dokumentus un iesniegumu pabalsta pieprasītājs vai viņa pilnvarota persona var iesniegt jebkurā VSAA nodaļā:

 • personiski ierodoties VSAA;
 • elektroniska dokumenta formā, norādot tajā visu nepieciešamo informāciju vai izmantojot VSAA mājas lapā esošo veidlapu;
 • nosūtot to pa pastu, norādot tajā visu nepieciešamo informāciju vai izmantojot VSAA mājas lapā esošo veidlapu.

Detalizētāka informācija:
http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/stradajosajiem/slimibas-pabalsts.