Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Ārvalsts adoptētāju biežāk uzdotie jautājumi

1) pieteikums, kurā norādīti adopcijas motīvi, vēlamais adoptējamo skaits, dzimums un vecums, kā arī adoptētāja reliģiskā pārliecība, ja tāda ir;

2) laulības apliecības kopiju (notariāli apstiprināta) ja adoptētājs ir laulībā;

3) dokumentu, kas apliecina laulības šķiršanu, ja laulība šķirta;

4) izziņu par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;

5) dzīves aprakstu (CV);

6) izziņu par adoptētāja veselības stāvokli, kurā norādītas adoptētāja iedzimtās un iegūtās slimības, ja tādas ir (izziņas nepieciešamas par katru mājsaimniecībā dzīvojošu pilngadīgu personu);

7) attiecīgās valsts kompetentās iestādes (praksē visbiežāk tie ir sociālie dienesti) sagatavotus adoptētāja ģimenes izpētes materiālus;

8) izziņa par personas kriminālsodāmību (izziņas nepieciešamas par katru mājsaimniecībā dzīvojošu pilngadīgu personu).

Minētajiem dokumentiem jābūt sagatavotiem divos eksemplāros, pievienojot to notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Ārvalstīs izsniegtajiem dokumentiem jābūt legalizētiem vai apliecinātiem saskaņā ar 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvenciju par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu, ja Latvijas Republikai saistošajos starptautiskajos līgumos nav paredzēta cita kārtība.