Kalendārs
POTCPSSv
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Jautājums

Vai Jūs zināt, ko simbolizē baltā lentīte?

stilīgs aksesuārs

kustība vardarbības pret sievietēm izskaušanai

kampaņa pret vēzi

nezinu

LM dokumentu projekti

Izstrādē

"Pamatnostādnes sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju un tiesību nodrošināšanai 2016.-2020.gadam"
Priekšlikumi līdz: 05.07.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Agnese Gaile. 67021625 Agnese.Gaile@lm.gov.lv
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 193 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1. pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi"
Priekšlikumi līdz: 04.07.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Vjačeslavs Makarovs, 67782958, vjaceslavs.makarovs@lm.gov.lv
Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.835 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.1. pasākuma “Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem” īstenošanas noteikumi”
Priekšlikumi līdz: 28.06.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Rūdolfs Kudļa, 67021630, Rudolfs.Kudla@lm.gov.lv
Grozījumi “Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.836 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” īstenošanas noteikumi”
Priekšlikumi līdz: 27.06.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Anna Vībe, 67021648, Anna.Vibe@lm.gov.lv
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 313 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” pasākuma 9.2.2.1. “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi”
Priekšlikumi līdz: 22.06.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Ilga Vjakse, 67021641, Ilga.Vjakse@lm.gov.lv 
Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.februāra noteikumos Nr. 103 „Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa piešķiršanas kārtība un statusa piešķiršanai nepieciešamie dokumenti”
Priekšlikumi līdz: 20.05.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Elīna Heidere, 67021690, Elina.Heidere@lm.gov.lv
Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.876 „Nodarbinātības valsts aģentūras nolikums”
Priekšlikumi līdz: 20.05.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Elīna Heidere, 67021690, Elina.Heidere@lm.gov.lv
Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas noteikumi
Priekšlikumi līdz: 20.05.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Elīna Heidere, 67021690, Elina.Heidere@lm.gov.lv
"Grozījumi “Ministru kabineta 2015.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.207 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” asākumu “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” un “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošanas noteikumi”
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Anna Vībe, 67021648, Anna.Vibe@lm.gov.lv  
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi
Priekšlikumi līdz: 15.06.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Ilga Vjakse, 67021641, Ilga.Vjakse@lm.gov.lv
Ministru kabineta noteikumu projekts ‘’Kārtība, kādā personas saņem valsts finansētus profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus un profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumus’’
Priekšlikumi līdz: 07.01.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Aldis Dūdiņš, aldis.dudins@lm.gov.lv, 67021658
Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā
Priekšlikumi līdz: 02.11.2015
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Lauris Neikens, 67021673, Lauris.Neikens@lm.gov.lv 
2003.gada 11.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.111 “Adopcijas kārtība”
Priekšlikumi līdz 17.09.2014.
Dokumenti: Normatīvais akts
Atbildīgais: Ivita Krastiņa, 67021649, Ivita.Krastina@lm.gov.lv
 

Izsludināts VSS

Minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtība (09.06.2016., VSS.)
Atzinumi līdz 27.06.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Aina Liepiņa, 67021519, Aina.Liepina@lm.gov.lv 

Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1478 „Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto un brīvprātīgo iemaksu objekta minimālo un maksimālo apmēru” (02.06.2016., VSS.)
Atzinumi līdz 20.06.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Sandra Rucka, 67021607, Sandra.Rucka@lm.gov.lv

Ministru kabineta rīkojums „Par valsts nekustamā īpašuma – ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas sistēmas būvju – „Pansionātā „Ropaži””, Ropažos, Ropažu novadā, nodošanu bez atlīdzības Ropažu novada pašvaldības īpašumā” (26.05.2016. VSS.)
Atzinumi līdz 13.06.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Aivis Lapinskis, 67021566, Aivis.Lapinskis@lm.gov.lv 

Par Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Gladiolas”, Istrā, Istras pagastā, Ludzas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā un pārdošanu” (26.05.2016. VSS.)
Atzinumi līdz 13.06.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Aivis Lapinskis, 67021566, Aivis.Lapinskis@lm.gov.lv 

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību” (26.05.2016. VSS.)
Atzinumi līdz 13.06.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Aina Liepiņa, 67021519, Aina.Liepina@lm.gov.lv 

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību” (19.05.2016. VSS)
Atzinumi līdz 06.06.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Rūdolfs Kudļa, 67021630, Rudolfs.Kudla@lm.gov.lv 

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumos Nr.458 "Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtība" (19.05.2016. VSS)
Atzinumi līdz 06.06.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Elīna Heidere, 67021690, Elina.Heidere@lm.gov.lv 

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda finansējuma saņemšanas un izlietošanas nosacījumi aktīvo nodarbinātības un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu īstenošanai. (19.05.2016. VSS)
Atzinumi līdz 06.06.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Elīna Heidere, 67021690, Elina.Heidere@lm.gov.lv  

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.1002 „Sociālās integrācijas valsts aģentūras sniegto maksas pakalpojumu cenrādis” (12.05.2016., VSS)
Atzinumi līdz 30.05.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Inese Šalamaja, 67782962, Inese.Salamaja@lm.gov.lv 

Ministru kabineta noteikumu „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” (05.05.2016., VSS)
Atzinumi līdz 23.05.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Elvīra Grabovska 67021671, Elvira.Grabovska@lm.gov.lv

Ministru kabineta noteikumu projekts „Valsts pensijas piešķiršanas, pārrēķināšanas un izmaksas noteikumi un kārtība” (28.04.2016, VSS)
Atzinumi līdz 16.05.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Saulveiga Krastiņa, 67021678, saulveiga.krastina@lm.gov.lv 

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.
gada 25. novembra noteikumos Nr. 727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.
gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi"" (21.04.2016., VSS)

Atzinumi līdz 09.05.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Z.Kaljo, 67021653, Zane.Kaljo@lm.gov.lv un I.Latviete, 67021521, Ilze.Latviete@lm.gov.lv 

Konceptuāla ziņojuma „Aktīvās novecošanās stratēģija ilgākam un labākam darba mūžam Latvijā” projekts (14.04.2016., VSS)
Atzinumi līdz: 29.04.2016.
Dokuments: Konceptuāls ziņojums
Atbildīgais: Krista Brantēvica, 67021572, Krista.Brantevica@lm.gov.lv 

Informatīvais ziņojums „Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību komitejas Latvijai izteikto rekomendāciju izpildes nodrošināšanu līdz 2021.gadam” (07.04.2016., VSS)
Atzinumi līdz 25.04.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Lauris Neikens, 67021673, Lauris.Neikens@lm.gov.lv

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par darba dienas pārcelšanu 2017.gadā” (07.04.2016., VSS)
Atzinumi līdz 25.04.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Astra Pilsuma, 67021518, Astra.Pilsuma@lm.gov.lv

Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem sedz pašvaldības izdevumus par nepilngadīgas personas bez pavadības izmitināšanu bērnu aprūpes iestādē vai audžuģimenē” (07.04.2016., VSS)
Atzinumi līdz 25.04.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: K.Venta-Kittele, 67021610, kristine.venta-kittele@lm.gov.lv
L.Cīrule, 6702164767021647, lilita.cirule@lm.gov.lv 

Ministru kabineta ieteikumu “Ieteikumi vienotas rīcības nodrošināšanai darbinieku nosūtīšanas ietvaros” (02.03.2016., VSS.)
Atzinumi līdz 14.03.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Ineta Vjakse, 67021641, Ineta.Vjakse@lm.gov.lv

Labklājības informācijas sistēmas noteikumi (14.01.2016.VSS)

Atzinumi līdz 01.02.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Sanita Vasiļjeva, 67021559, sanita.vasiljeva@lm.gov.lv

Grozījumi Darba likumā (17.12.2015., VSS.)
Atzinumi līdz 04.01.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Ineta Vjakse, 67021570, Ineta.Vjakse@lm.gov.lv

Informatīvais ziņojums „Par Latvijas saistību izpildes nodrošināšanu ES sociālās drošības sistēmas koordinācijas noteikumu izpildes nodrošināšanai nepieciešamās informācijas elektroniskas apmaiņas ieviešanā” (10.12.2015., VSS.)
Atzinumi līdz 28.12.2015.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Jana Appena, 67021580, Jana.Appena@lm.gov.lv

Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par Labklājības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustama daļas nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā” (26.02.2015. VSS)
Atzinumi līdz 01.08.2016
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Sjuzana Faizuļļina, 67021616, Sjuzana.Faizullina@lm.gov.lv 
 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par sociālo drošību””. (11.06.2015. VSS)
Atzinumi līdz 29.06.2015.
Dokumenti: Normatīvais akts
Atbildīgais: Evija Kūla, 67021692, Evija.Kula@lm.gov.lv

 

Iesniegts Valsts kancelejā

Ministru kabineta noteikumu projekts „Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē”
Dokumenti: Normatīvais akts
Atbildīgais: Alisa Remi, 67021527, Alisa.Remi@lm.gov.lv