darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KBsocialo_pakalpojumu_sniedzeju_registrs.png - 5.98 KBlatvija_100_logo.png - 10.36 KB

balsosanas-baneris-epastam_png.png - 82.52 KB 

strukturfondi.jpg - 22.31 KB 

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

LM dokumentu projekti

Sociālo pakalpojumu departaments

Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.790 "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām"
Priekšlikumi: līdz 11.08.2017. 
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Ineta Pikše, Tālr.: 67021634, E-pasts: Ineta.Pikse@lm.gov.lv

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība""
Priekšlikumi līdz 15.07.2017.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Elvīra Grabovska ,  67021671, elvira.grabovska@lm.gov.lv 

Ministru kabineta noteikumu projekts ''Sociālās aprūpes pakalpojumu noteikumi''. 
Atzinumi līdz: 03.07.2017. 
Dokuments: Normatīvais akts 
Atbildīgais: Aldis Dūdiņš, 67021658, Aldis.Dudins@lm.gov.lv

Noteikumi par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar onkoloģisku slimību un to ģimenes locekļiem
Priekšlikumi līdz 03.05.2017
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgā: Anda Masejeva, 67021667, Anda.Masejeva@lm.gov.lv

Noteikumi par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem 
Priekšlikumi līdz 03.05.2017
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgā: Anda Masejeva, 67021667, Anda.Masejeva@lm.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.587 "Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas noteikumi" 
Priekšlikumi: līdz 22.11.2016.
Dokuments: Normatīvais akts 
Atbildīgais: Kristīne Lasmane, Tālr.: 67021506, e-pasts: Kristine.Lasmane@lm.gov.lv 

ES Struktūrfondu departaments

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr.468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2.  pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi"
Priekšlikumi līdz: 25.10.2017.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Rūdolfs Kudļa, 67021630, Rudolfs.Kudla@lm.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" pasākuma 9.3.1.1. "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Priekšlikumi: līdz 17.10.2017.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Ilga Vjakse, 67021641, Ilga.Vjakse@lm.gov.lv

Grozījumi "Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi"
Priekšlikumi: līdz 13.10.2017.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Karīna Korsaka, 67021565, Karina.Korsaka@lm.gov.lv

Grozījumi "Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi"  
Priekšlikumi līdz: 08.10.2017.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Karīna Korsaka, 67021565,  Karina.Korsaka@lm.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr.835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1. pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi"
Priekšlikumi: līdz 30.09.2017.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Rūdolfs Kudļa, 67021630, Rudolfs.Kudla@lm.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. augusta noteikumos Nr. 504 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" īstenošanas noteikumi"
Priekšlikumi: līdz 30.09.2017.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Rūdolfs Kudļa, 67021630, Rudolfs.Kudla@lm.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr.467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi"
Priekšlikumi: līdz 30.09.2017.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Rūdolfs Kudļa, 67021630, Rudolfs.Kudla@lm.gov.lv

"Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības finanšu instrumenta "Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments" 2017. gada darba programmas ietvaros līdzfinansētā projekta īstenošanai".
Atzinumi: līdz 17.08.2017.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Vjačeslavs Makarovs, Tālr.: 67782958 E-pasts: vjaceslavs.makarovs@lm.gov.lv 

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 193 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1. pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi" 
Priekšlikumi līdz: 25.08.2017.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Egita Sāre, 67021652, Egita.Sare@lm.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" pasākuma 9.2.2.1. "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi"
Atzinumi līdz: 23.05.2017.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Ilga Vjakse, 67021641, Ilga.Vjakse@lm.gov.lv  

Bērnu un ģimenes politikas departamens

Ministru kabineta noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.15 „Valsts atbalsta programmas "Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte"" īstenošanas kārtība" 

Priekšlikumi: līdz 11.08.2017. 
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Kristīne Venta-Kittele, tālr.  67021610, Kristine.Venta-Kittele@lm.gov.lv

Likumprojekts "Par Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu"
Priekšlikumi: līdz 27.07.2017. 
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais:  Viktorija Boļšakova, 67782956, viktorija.bolsakova@lm.gov.lv  

Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā 
Priekšlikumi: līdz 31.05.2017. 
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Kristīne Venta-Kittele, tālr.  67021610, Kristine.Venta-Kittele@lm.gov.lv 
Ilona Kronberga, tālr. 67359128, Ilona.kronberga@bti.gov.lv 

Plāns Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību komitejas noslēguma apsvērumos Latvijai izteikto rekomendāciju izpildes nodrošināšanai laika posmā no 2017.līdz 2018.gadam. 
Priekšlikumi līdz: 22.05.2017.
Dokuments: Plāns
Atbildīgais: Lauris Neikens, 67021673, Lauris.Neikens@lm.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.161 "Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību"
Priekšlikumi līdz: 24.03.2017.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgā: Viktorija Boļšakova, 67782956, viktorija.bolsakova@lm.gov.lv

Noteikumi par par bāriņtiesas ikgadējā valsts statistikas pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību 
Priekšlikumi: līdz 06.03.2017. 
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais:  Kristīne Venta-Kittele, tālr.  67021610, Kristine.Venta-Kittele@lm.gov.lv 

Sociālās apdrošināšanas departaments

Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā 
Priekšlikumi līdz 29.07.2017. 
Dokuments: Normatīvais akts 
Atbildīgais: Dace Trušinska, 67021553, Dace.Trusinska@lm.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr. 805 „Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību" 
Priekšlikumi līdz 17.07.2017. 
Dokuments: Normatīvais akts 
Atbildīgais: Daina Grabe, 67021678, Daina.Grabe@lm.gov.lv 

Grozījums likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 
Priekšlikumi līdz 14.07.2017. 
Dokuments: Normatīvais akts 
Atbildīgais: Inese Upīte, 67021687, Inese.Upite@lm.gov.lv 

Noteikumi par vienreizējo finansiālo atbalstu un pabalstu bēglim un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss 
Priekšlikumi līdz 21.03.2017.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgā: Inese Upīte, 67021687, Inese.Upite@lm.gov

Noteikumi par apgādnieka zaudējuma pensijas, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu minimālo apmēru un tā pārskatīšanas kārtību
Priekšlikumi: līdz 20.01.2017.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais:  Daina Grabe, Tālr.: 67021678, e-pasts: Daina.Grabe@lm.gov.lv 

Darba tirgus politikas departaments

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par Sociālo uzņēmumu komisiju" 

Priekšlikumi līdz 06.11.2017. 
Dokuments: Normatīvais akts 
Atbildīgais: Aina Liepiņa, 67021519, Aina.Liepina@lm.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 23.maija noteikumos Nr.264 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām"

Priekšlikumi līdz 01.11.2017. 
Dokuments: Normatīvais akts 
Atbildīgais: Aina Liepiņa, 67021519, Aina.Liepina@lm.gov.lv

"Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumos Nr.458 "Komersantu - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju - licencēšanas un uzraudzības kārtība" 
Priekšlikumi līdz 14.07.2017. 
Dokuments: Normatīvais akts 
Atbildīgais: Olga Iļjina, 67021616, Olga.Iljina@lm.gov.lv

Ministru kabineta noteikumu projekts "Adopcijas kārtība"
Priekšlikumi līdz 21.07.2007.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Ivita Krastiņa, 67021649, ivita.krastina@lm.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem".

Atzinumi līdz: 21.06.2017.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Kristaps Ziediņš, 67021503, Kristaps.Ziedins@lm.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumos Nr.103 „Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa piešķiršanas kārtība un statusa piešķiršanai nepieciešamie dokumenti"    
Priekšlikumi līdz: 26.04.2017.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgā: Olga Iļjina, 67021616, Olga.Iljina@lm.gov.lv 

Metodiskās vadības un kontroles departaments

Noteikumi par sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanu 
Priekšlikumi: līdz 20.04.2017. 
Dokuments: Normatīvais akts 
Atbildīgā: Diāna Stankēviča, 67782955, diana.stankevica@lm.gov.lv 

Noteikumi par valsts statistikas pārskatiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā
Priekšlikumi: līdz 28.02.2017.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Žanis Buhanovskis, Tālr.: 67021670 E-pasts: zanis.buhanovskis@lm.gov.lv

Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā
Priekšlikumi: līdz 22.02.2017.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgā: Inta Slaidiņa, 67021646, inta.slaidina@lm.gov.lv    
Sociālās iekļaušanas politikas departaments

Plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2018.-2020.gadam
Priekšlikumi līdz 07.03.2017.
Dokuments: Plāns 
Atbildīgā: Jekaterina Kalēja, 67021692, Jekaterina.Kaleja@lm.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr. 805 "Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību" 
Priekšlikumi: līdz 16.12.2016.
Dokuments: Normatīvais akts  
Atbildīgais: Dace Kampenusa, Tālr.: 67021691 E-pasts: dace.kampenusa@lm.gov.lv

Grozījumi Invaliditātes likumā
Priekšlikumi: līdz 18.11.2016.
Dokuments: Normatīvais akts 
Atbildīgais: Egita Šķibele, Tālr.: 67021594, e-pasts: Egita.Skibele@lm.gov.lv 

Darba attiecību un aizsardzības politikas departaments

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumos Nr.723 "Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību"
Priekšlikumi: līdz 25.03.2017.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Jolanta Geduša, 67021526, Jolanta.Gedusa@lm.gov.lv

Likumprojekts "Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par darba dienas pārcelšanu 2018.gadā""
Priekšlikumi: līdz 16.02.2017.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Astra Pilsuma, 67021518, Astra.Pilsuma@lm.gov.lv 

Likumprojekts "Grozījumi Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanas likumā"
Priekšlikumi: līdz 25.01.2017.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Ineta Vjakse, tālr.nr.:67021570, e-pasts: Ineta.Vjakse@lm.gov.lv

Likumprojekts "Likumprojekts „Par 2014. gada Protokolu, kas papildina Starptautiskās darba organizācijas 1930. gada Piespiedu darba konvenciju"
Priekšlikumi: līdz 27.01.2017.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Astra Pilsuma, tālr.nr.:67021518, e-pasts: Astra.Pilsuma@lm.gov.lv

Grozījums Darba aizsardzības likumā    
Priekšlikumi: līdz 25.11.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Astra Pilsuma, Tālr.: 67021518, e-pasts:Astra.Pilsuma@lm.gov.lv un Jolanta Geduša, Tālr: 67021526, e-pasts: Jolanta.Gedusa@lm.gov.lv

Likumprojekts "Grozījums Darba likumā"
Priekšlikumi: līdz 25.11.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Ineta Vjakse, tālr.nr.:67021570, e-pasts:  Ineta.Vjakse@lm.gov.lv

Likumprojekts "Grozījums Darba likumā"
Priekšlikumi: līdz 10.11.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Astra Pilsuma, tālr.nr.:67021518, e-pasts:
Astra.Pilsuma@lm.gov.lv; Ineta Vjakse, tālr.nr.:67021570, e-pasts: Ineta.Vjakse@lm.gov.lv

Likumprojekts "Grozījums Streiku likumā"

Priekšlikumi: līdz 10.11.2016.
Dokuments: Normatīvais akts 
Atbildīgais: Astra Pilsuma, tālr.nr.:67021518,  e-pasts:Astra.Pilsuma@lm.gov.lv; 
Ineta Vjakse, tālr.nr.:67021570, e-pasts: Ineta.Vjakse@lm.gov.lv