darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KBsocialo_pakalpojumu_sniedzeju_registrs.png - 5.98 KBlatvija_100_logo.png - 10.36 KB

balsosanas-baneris-epastam_png.png - 82.52 KB 

strukturfondi.jpg - 22.31 KB 

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Valsts nodrošinātie atbalsta pasākumi

Saskaņā ar  Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26.panta pirmajā daļā noteikto valsts un pašvaldība īpaši atbalsta daudzbērnu ģimeni un sniedz tai palīdzību.
 
Daudzbērnu ģimene — ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību (Bērnu tiesību aizsardzības likuma 1.panta 16.punkts).

Šobrīd  pieejamie  valsts  nodrošinātie  atbalsta  pasākumi  ģimenēm, kuras audzina trīs un vairāk bērnus:

1) papildatvaļinājums (darba devējam ir pienākums piešķirt ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu darbiniekiem, kuriem ir trīs un vairāk bērni vecumā līdz 16 gadiem; darba  devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam vidējo  izpeļņu  par  laiku, kad darbinieks atrodas šādā papildatvaļinājumā (Darba likuma 73.pants, 151.panta pirmās daļas 1.punkts));

2) transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atvieglojums (daudzbērnu ģimene  par vienu no tās īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu transportlīdzekli transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par attiecīgo kalendāro gadu maksā 50 procentu apmērā (Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 7.panta piektā daļa));

3) tiesības uz vecuma pensiju piecus gadus pirms likumā noteiktā pensijas vecuma sasniegšanas (bērna vecākam vai aizbildnim, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 25 gadiem, kurš laika periodā, līdz bērns sasniedzis 18 gadu vecumu, ne mazāk kā astoņus gadus ir aprūpējis piecus vai vairāk bērnus vai bērnu, kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vismaz astoņus gadus ir bijis atzīts par bērnu ar invaliditāti. Šādu tiesību nav personai, kurai atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības vai kura atcelta no aizbildņa pienākumu pildīšanas nekārtīgas šo pienākumu izpildīšanas dēļ (likuma „Par valsts pensijām" 11.panta ceturtā daļa.));

4) tiesības uz samazinātu nekustamā īpašuma nodokli (nekustamā īpašuma nodokļa summa ir  samazināma par 50 procentiem no aprēķinātās nodokļa summas, bet ne vairāk par 427 eiro, par dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, un tām piekritīgo  zemi  personai, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās  laulātajam  taksācijas  gada 1.janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz  18  gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) un ja personai  vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. Minēto atvieglojumu piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no šajā  panta daļā minētajiem bērniem. (likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli " 5.panta 12 daļa));

5) tiesības uz ģimenes valsts pabalstu, kura apmērs diferencēts atkarībā no bērnu  skaita  ģimenē; par pirmo bērnu pabalsts ir 11,38 eiro mēnesī, par otro bērnu ģimenē pabalsts ir 22,76 eiro (divas reizes lielāks), par trešo un nākamajiem bērniem – 34,14 eiro jeb trīs reizes lielāks nekā par pirmo bērnu  ģimenē. Ģimenes valsts pabalstu piešķir par katru ģimenē audzināmo bērnu vecumā no gada līdz 15 gadiem, vai par vecāku bērnu, kurš turpina mācības, nesaņemot stipendiju. Par bērnu līdz gada vecumam šo pabalstu nepiešķir, taču bērnu skaitā iekļauj visus bērnus, kuri audzināti ģimenē, arī tos, kuri jau sasnieguši pilngadību. Proti, ja vecākais bērns jau ir vecāks par 19 gadiem, viņš būs kā pirmais bērns ģimenē, par kuru pabalstu nemaksā, bet nākamais bērns kā otrais saņems jau divreiz lielāku pabalstu;

6) tiesības uz atbrīvojumu no civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevas; no civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevas atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu) daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese (Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumu Nr.906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” 8.5.apakšpunkts);

7) tiesības uz atbrīvojumu no valsts nodevas par rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem; no valsts nodevas par rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem atbrīvo, ja pakalpojumu pieprasa daudzbērnu ģimenes vecāki (Ministru  kabineta  2013.gada  19.februāra noteikumu Nr.96 „Noteikumi par tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem” 5.1.6.apakšpunkts);

8) tiesības saņemt atbalstu norēķiniem par elektrību; atbalsts sniedz iespēju katru mēnesi pirmās 300 mēnesī patērētās kilovatstundas, kā arī sadales sistēmas pakalpojumus apmaksāt par zemāku cenu. Pārējās elektrības maksājumu veidojošās daļas (obligātā iepirkuma komponentes un PVN) nemainās. No 2016. gada 1. augusta elektroenerģijas cena ar piemēroto atbalstu ir 0,02542 EUR/kWh (bez PVN). Atbalsts sadales sistēmas pakalpojumu maksai tiek piemērots atšķirīgi. Detalizētāka informācija  ir pieejama: https://www.elektrum.lv/lv/majai/klientiem/atbalsts-norekiniem-par-elektribu/atbalsts-daudzbernu-gimenem/

9) tiesības uz atlaidēm muzejos:
 • Latvijas Nacionālā mākslas muzejā ir nodrošināta bezmaksas iespēja apmeklēt muzeja pamatekspozīciju; LNMM „Ģimenes  biļetes” cenu veido summa,  kas  sastāv  no viena pieaugušā pilna pakalpojumu groza vienā no LNMM ēkām (biļete  pastāvīgās  ekspozīcijas apskatei + biļete izstādes apskatei). Tādējādi pārējie ģimenes locekļi muzeju faktiski apmeklē bez maksas, un vienai daudzbērnu ģimenei pakalpojuma maksas atlaide var sasniegt pat 60-70% no pilnas cenas;
 • Turaidas muzejrezervātā ekspozīciju un izstāžu apmeklējums vasaras sezonā (01.05.-31.10.) ģimenei - 2 pieaugušie ar 2 un vairāk skolas vecuma bērniem - maksā 10,67 EUR, bet ģimenei - 1 pieaugušais ar 2 un vairāk skolas vecuma bērniem - 6,40 EUR. Savukārt ziemas sezonā (01.11.-30.04.) muzeja apmeklējums ģimenei - 2 pieaugušie ar 2 un vairāk skolas vecuma bērniem - maksā 6,40 EUR, bet ģimenei - 1 pieaugušais ar 2 un vairāk skolas vecuma bērniem - 3,56 EUR, atbilstoši muzeja ziemas piedāvājumam, kas apjoma un daudzveidības ziņā ir mazāks nekā vasaras sezonā. Tādējādi TMR cena ģimenes biļetei vasaras periodā ir samazināta par 13%, bet ziemas periodā par 10%;
 • Rundāles pils muzejā katra mēneša pirmajā trešdienā noteikta 50% atlaide daudzbērnu ģimenēm;
 • Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs Latvijas Goda ģimenes apliecības  turētājiem  piedāvā  iegādāties ģimenes biļeti saskaņā ar cenrādi  (1 vai 2 pieaugušie un 1 līdz 4 bērni vai 1 daudzbērnu ģimene vasaras sezonā 8,50 EUR, ziemas sezonā EUR 4,00), kurām piemērota atlaide ap 20% no pilnas cenas;
 • Rakstniecības un mūzikas muzejs piedāvā „Ģimenes biļetes” (1-2 pieaugušie un 1-4 bērni vai 1 daudzbērnu ģimene: pastāvīgās ekspozīcijas apskate 2,00 EUR; izstādes apskate 5,00 EUR; ekspozīcijas un izstādes apskate 7,00 EUR; viesizstādes apskate 5,00 EUR), kurām atlaide sasniedz 50 – 65 % no pilnas cenas;
 • Memoriālo muzeju apvienība savukārt piedāvā „Ģimenes biļeti” muzeja ekspozīcijas un izstādes apmeklējumam (1 vai 2 pieaugušie ar 1-4 skolas vecuma bērniem vai viena daudzbērnu ģimene), kas sniedz 50% atlaidi no pilnas biļetes cenas.
 
10) tiesības  uz atlaidēm teātros:
 • VSIA „Dailes teātris” piedāvā līdz 30% atlaidi uz vienu no izrādēm reizi mēnesī (uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību);
 • VSIA „Valmieras Drāmas teātris” piedāvā līdz 30% atlaidi uz vienu no izrādēm reizi mēnesī (uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību);
 • VSIA „Latvijas Leļļu teātris” piedāvā 20% atlaidi visām izrādēm;
 • VSIA „Jaunais Rīgas teātris” piedāvā apmeklēt vienu teātra izvēlētu izrādi mēnesī, iegādājoties biļetes ar 15% atlaidi (uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību);
 • VSIA „Latvijas Nacionālais teātris” 2015./2016. teātra sezonā piedāvā apmeklēt izrādes "Sudraba slidas" un "Sarkangalvīte un vilks" ar 30% atlaidi,
 • VSIA „M.Čehova Rīgas krievu teātris” piedāvā apmeklēt vienu no izrādēm mēnesī ar 30% atlaidi (uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību);
 • VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” piedāvā 50% atlaidi uz kādu no izrādēm   reizi   divos  mēnešos  (uzrādot  Latvijas  Goda  ģimenes apliecību).

11) tiesības uz atlaidēm koncertos, uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību:

 • VSIA „Latvijas Koncerti” piedāvā atlaidi uz visiem piedāvātajiem koncertiem 50% apmērā;
 • VSIA „Liepājas Simfoniskais orķestris” sniedz 30% atlaidi uz visiem orķestra rīkotajiem koncertiem;
 • VSIA „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” 2015./2016.gada koncertsezonā ieviesis 20% atlaidi;
 • VSIA "Valsts Akadēmiskais koris "Latvija"" piedāvā 50% atlaidi uz koncertiem, kuru organizētājs ir VSIA "Valsts Akadēmiskais koris "Latvija".
 • VSIA „Kremerata Baltica” piedāvā apmeklēt ikgadējo Kremerata Baltica festivālu ar 25% atlaidi.
12) tiesības uz Latvijas Goda ģimenes apliecību „3+ Ģimenes karte”;
Latvijas Goda ģimenes apliecība ir valsts veidota atbalsta sistēma daudzbērnu  ģimenēm, kas reizē kalpo arī kā apliecinošs dokuments tam, ka ģimenē aug trīs un vairāk bērni vecumā līdz astoņpadsmit gadiem. Šīs kartes īpašniekiem iespējams saņemt atlaides, izmantojot pakalpojumus, kurus piedāvā valsts, pašvaldības un privātie uzņēmumi Latvijā (http://www.godagimene.lv/).
 
"Daudzbērnu ģimene — ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību (Bērnu tiesību aizsardzības likuma 1.panta 16.punkts)."