darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no psihoaktīvām vielām atkarīgām pilngadīgām personām

Kārtību, kādā no psihoaktīvām vielām atkarīgas pilngadīgas personas saņem no valsts budžeta finansētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, nosaka Ministru kabineta 06.11.2006 noteikumi Nr.914 "Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām atkarīgās personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un prasības sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem".

Tiesības uz valsts apmaksātiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem ir no psihoaktīvām vielām atkarīgām pilngadīgām personām pēc pilna ārstēšanās kursa saņemšanas.

Pilngadīga persona pakalpojumus var saņemt atkārtoti, bet ne biežāk kā reizi divos gados.
Lai saņemtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personai pašvaldības sociālajā dienestā jāiesniedz šādi dokumenti:

  • rakstisks iesniegums ar lūgumu uzņemt sociālās rehabilitācijas institūcijā;
  • sertificēta narkologa atzinums par sociālās rehabilitācijas nepieciešamību (MK 06.11.2006 noteikumu Nr.914.pielikums Nr.1) un kontrindikāciju neesamību (MK 06.11.2006 noteikumu Nr.914.pielikums Nr.2);
  • izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par personas vispārējo veselības stāvokli (veidlapa Nr.027/u).

Pašvaldības sociālais dienests pēc dokumentu saņemšanas triju darbdienu laikā:

  • reģistrē iesniegtos dokumentus;
  • pieņem lēmumu par dokumentu nosūtīšanu Labklājības ministrijai;
  • personas dokumentus un lēmumu nosūta Labklājības ministrijai.

Lēmuma par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu piešķiršanu pieņemšana:

Labklājības ministrija piecu darbdienu laikā pieņem lēmumu par:

  • pakalpojuma sniegšanu vai pakalpojumu sniegšanas atteikumu, norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību;
  • uzņemšanu rindā pakalpojuma saņemšanai.

Par pieņemto lēmumu informē pakalpojuma pieprasītāju un pašvaldības sociālo dienestu.

Lēmumu pakalpojuma saņemšanai un personas dokumentus nosūta pakalpojuma sniedzējam.

Nepieciešamības gadījumā, Labklājības ministrijai ir tiesības pieprasīt sociālajam dienestam iesniegt arī citus dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas ilgums pilngadīgām personām ir līdz 12 mēnešiem.

Tiesības sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus no psihoaktīvām vielām atkarīgām pilngadīgām personām 2011.gadā ir VSIA „Slimnīca „Ģintermuiža"" Filozofu ielā 69, Jelgava.

Tel. 3028110 Tālrunis konsultācijām 67114633.