darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi (14 vai 21 dienu kurss) pieejami:

 • personām ar funkcionālajiem traucējumiem darbspējīgā vecumā (no 15 gadiem līdz vecuma pensijas piešķiršanai no­teiktā vecuma sasniegšanai atbil­stoši likumam "Par valsts pensijām");
 • Černobiļas atomelektrostacijas avāriju seku likvidēšanas dalībniekiem un avārijas rezultātā cietušām personām;
 • politiski represētām personām.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ietvaros uz izstrādātā individuālā sociālās rehabilitācijas plāna pamata tiek sniegti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ar medicīniskajiem elementiem, t.sk. fizioterapijas un fizikālās terapijas pakalpojumi, sociālā darbinieka, psihologa, fizioterapeita, ergoterapeita, ārsta, u.c. speciālistu pakalpojumi, nodrošināta atrašanās atbilstošās telpās un iespējas aktīvai atpūtai, u.c.

Pakalpojumus nodrošina Sociālās integrācijas valsts aģentūra.

Kārtību, kādā valsts apmaksātie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi tiek piešķirti, nosaka Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumi Nr.279 „Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem".

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai pašvaldības sociālajā dienestā persona iesniedz:

 • rakstisku iesniegumu ar lūgumu piešķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu;
 • ģimenes ārsta izziņu;
 • personas ar funkcionāliem traucējumiem - arī ģimenes ārsta izziņu par to, ka personai ir šo noteikumu 1.pielikumā minētie funkcionālie traucējumi (atbilstošs diagnozes kods) un nav medicīnisku kontrindikāciju pakalpojumu saņemšanai; 
 • politiski represētas personas un ČAES avārijas seku likvidētāji - ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un kontrindikāciju neesamību;
 • politiski represētajām personas un ČAES avārijas seku likvidētāji uzrāda statusu apliecinošu dokumentu (apliecību).

Pašvaldības sociālais dienests pēc personas iesnieguma un personas iesniegto dokumentu pārbaudes un reģistrēšanas novērtē personas statusa atbilstību pakalpojuma saņemšanai.

Personām ar funkcionāliem traucējumiem - personas klātbūtnē novērtējot personas pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpi pēc Bartela indeksa (MK noteikumu Nr.279 3.pielikums) un aizpilda novērtējuma protokolu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai.

Pēc vajadzību izvērtēšanas pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, sociālais dienests desmit darbdienu laikā pieņem lēmumu par personas nepieciešamību saņemt pakalpojumus vai pakalpojumu piešķiršanas atteikumu.

Pēc lēmuma pieņemšanas, sociālais dienests par pieņemto lēmumu informē personu, nosūtot lēmumu.

Ja pieņemts lēmums par pakalpojumu piešķiršanas nepieciešamību, sociālais dienests lēmumu un personas dokumentus nosūta Sociālās integrācijas valsts aģentūrai.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra divdesmit darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par personas uzņemšanu pakalpojumu saņēmēju rindā vai lēmumu atteikt pakalpojumu piešķiršanu un informē personu un sociālo dienestu par pieņemto lēmumu.

Tiesības uz atkārtotu valsts apmaksāto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu:

 • personām ar funkcionāliem traucējumiem - ja slimību izraisīto funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe paaugstinās, personas pakalpojumus var saņemt atkārtoti, bet ne biežāk kā reizi divos gados;
 • politiski represētajām personām - pakalpojumu var saņemt reizi trijos gados;  
 • ČAES avārijas rezultātā cietušajām personām - pakalpojumu var saņemt reizi gadā. 

Informējam, ka pakalpojumu saņemšana atkārtoti iespējama tikai rindas kārtībā!

Personām ar pirmreizēju saslimšanu, kas izraisījusi funkcionālus traucējumus, kuru dēļ pēc medicīniskās rehabilitācijas saņemšanas  ir nepieciešams saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, ir tiesības uz sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu steidzamības kārtā.