darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumi

Profesionālā rehabilitācijas pakalpojums ir pasākumu kopums, kas nodrošina invalīdiem jaunas profesijas apgūšanu, profesionālo zināšanu un prasmju atjaunošanu un attīstīšanu. Profesijas apgūšanas laikā izglītošanās tiek nodrošināta atbilstoši personas funkcionālo traucējumu veidam, smaguma pakāpei un iepriekš iegūtās izglītības un kvalifikācijas līmenim.

Šo pakalpojumu saņem personas ar invaliditāti darbspējas vecumā, kurām ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas ieteikums apgūt jaunu profesiju. Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība noteikta MK 10.02.2009. noteikumi Nr. 120 „Kārtība, kādā personas saņem profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus".

Personām ir iespēja iegūt profesionālo pamatizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, nodrošinātas profesionālās pilnveides un tālākizglītības iespējas, kā arī iespējas atjaunot darbspējas, apvienojot individuālo sociālo rehabilitāciju ar medicīniskās rehabilitācijas elementiem atbilstoši klienta funkcionālajiem traucējumiem, spējām un attīstības līmenim.

Pirms mācībām notiek profesionālās piemērotības noteikšanas kurss - valsts apmaksāts pakalpojums, kura saņemšanas laikā tiek apmaksāta ēdināšana un ārstu, sociālo pedagogu un psihologu konsultācijas.

Profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

  • Iesniegums;
  • Ģimenes ārsta izsniegta izziņa par veselības stāvokli;
  • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) izsniegta invaliditātes izziņa ar norādi par pakalpojuma nepieciešamību;
  • Pase;
  • Ja pasē nav dzīves vietas pieraksta, izziņa par dzīves vietas deklarēšanu;
  • Dokumenti, kas apliecina iepriekš iegūto izglītību un kvalifikāciju (oriģināls ar sekmju izrakstu vai izziņa no mācību iestādes);
  • Invalīda apliecība;
  • 4 fotogrāfijas (3X4 cm).

Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus nodrošina Sociālās integrācijas valsts aģentūra.