Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Profesionālās tālākizglītības, pilnveides un neformālās izglītības ieguve

Bezdarbniekiem, kuri vēlas apgūt jaunu profesiju vai mainīt esošo, uzlabot vai papildināt savu profesionālo kvalifikāciju, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā iespējas piedalīties profesionālās tālākizglītības, pilnveides un neformālās izglītības ieguvē.

Profesionālā apmācībā, pārkvalifikācijā vai tālākizglītībā var iesaistīties NVA reģistrētie bezdarbnieki, kuri ir ieguvuši vismaz pamatizglītību.

Profesionālās izglītības programmu apguvē bezdarbnieku iesaista, ja:

 1. bezdarbnieka iepriekš iegūtā profesionālā kvalifikācija vai profesionālā pieredze nav pieprasīta darba tirgū vai tā neatbilst attiecīgajai profesijai noteiktajām prasībām un tāpēc nav iespējams atrast piemērotu darbu;
 2. bezdarbnieks ir zaudējis profesionālās prasmes;
 3. bezdarbniekam nav iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas.

Neformālās izglītības programmu apguvē bezdarbnieku un darba meklētāju iesaista, ja viņa prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasībām (vai šīs prasmes ir nepietiekamas) un šā iemesla dēļ ir grūti atrast darbu.


Profesionālā apmācība, pārkvalifikācija, kvalifikācijas paaugstināšana un neformālās izglītības ieguve ietver:

 1. profesionālās tālākizglītības programmu apguvi, kas dod iespēju bezdarbniekiem iegūt profesionālo kvalifikāciju. Pēc attiecīgās programmas apguves bezdarbnieks kārto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Bezdarbniekam, kurš nokārtojis profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, saskaņā ar profesionālās izglītības ieguvi regulējošajiem normatīvajiem aktiem izsniedz profesionālās kvalifikācijas apliecību;
 2. profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvi, kas bezdarbniekiem dod iespēju pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes. Bezdarbniekam saskaņā ar profesionālās izglītības ieguvi regulējošajiem normatīvajiem aktiem izsniedz profesionālās pilnveides izglītības apliecību;
 3. neformālās izglītības programmu apguvi, kas ietver mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu sistematizētu sociālo un profesionālo pamatprasmju apguvi, noslēguma pārbaudījumu organizēšanu, tai skaitā valsts valodas prasmes pārbaudes un transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenus. Bezdarbniekam un darba meklētājam pēc neformālās izglītības programmu apguves izsniedz iegūtās zināšanas apliecinošu dokumentu.

Bezdarbnieku un darba meklētāju viena gada laikā var iesaistīt ne vairāk kā divu neformālās izglītības programmu apguvē, savukārt profesionālās izglītības programmu apguvē ne agrāk kā divus gadus pēc iepriekšējās profesionālās izglītības programmas pabeigšanas vai profesionālās kvalifikācijas iegūšanas. Valsts valodas apguvei dažādos prasmes līmeņos NVA klientu var iesaistīt ne vairāk kā 3 reizes gadā, ja persona šajā laikā nav iesaistīta citas neformālās izglītības programmas apguvē.

Mācības notiek:

 • individuāli, ja bezdarbnieku apmāca pēc darba devēja pieprasījuma;
 • saskaņā ar apmācību kuponu metodi:
  • pirmā kvalifikācijas līmeņa profesionālās tālākizglītības programmām ar mācību ilgumu 480 mācību stundas - kupona bāzes vērtība 540 eiro;
  • otrā kvalifikācijas līmeņa profesionālās tālākizglītības programmām ar mācību ilgumu 480 mācību stundas - 540 eiro vai ar mācību ilgumu 640 mācību stundas - kupona bāzes vērtība 720 eiro;
  • trešā kvalifikācijas līmeņa profesionālās tālākizglītības programmām ar mācību ilgumu no 960 līdz 1280 mācību stundām - 1100 eiro;
  • profesionālās pilnveides izglītības programmām ar mācību ilgumu no 160 līdz 320 mācību stundām - kupona bāzes vērtība 360 eiro;
  • neformālās izglītības programmām, kuru mācību ilgums ir no 60 līdz 159 mācību stundām, apmācību kupona vērtības noteikšanai viena bezdarbnieka apmācībai izmanto likmi 4,50 eiro par mācību stundu, kopā nepārsniedzot 360 eiro:
  • organizējot transportlīdzekļu vadītāju apmācību, kupona vērtības noteikšanai viena bezdarbnieka apmācībai izmanto likmi 8,60 eiro par mācību stundu, kopā nepārsniedzot 670 eiro;
  • organizējot A un B kategorijas traktortehnikas vadītāju apmācību, kupona vērtības noteikšanai viena bezdarbnieka apmācībai izmanto likmi 5,70 eiro par mācību stundu, kopā nepārsniedzot 640 eiro;
  • organizējot C, E, F un G kategorijas traktortehnikas vadītāju apmācību, kupona vērtības noteikšanai viena bezdarbnieka apmācībai izmanto likmi 5,70 eiro par mācību stundu, kopā nepārsniedzot 1070 eiro.

Mācību laikā bezdarbnieks saņem:

 • stipendiju 5 eiro par vienu apmācību dienu.
Papildu informāciju par profesionālo apmācību, pārkvalifikācijas, tālākizglītības apmācību iespējām bezdarbnieks var iegūt savai dzīvesvietai tuvākajā NVA filiālē un NVA mājas lapā.