darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Darba meklētāja statuss

Saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumu, tiesības uz darba meklētāja statusu ir cilvēkiem, kuri reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) un:

 • nestrādā (nav uzskatāmas par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu");
 • meklē darbu;
 • ir darbspējīgi un gatavi nekavējoties stāties darba attiecībās;
 • ir sasnieguši 15 gadu vecumu;
 • neveic komercdarbību vai kuras komercdarbība ir apturēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • nav uzņemta pamatizglītības programmā klātienē.

Lai reģistrētos darba meklētāja statusa iegūšanai, cilvēkam NVA jāiesniedz iesniegums darba meklētāja statusa piešķiršanai un jāuzrāda šādi dokumenti:

 • personu apliecinošs dokuments (pase) vai ceļošanas dokuments;
 • uzturēšanās tiesību Latvijas Republikā apliecinoši dokumenti, ja tādiem ir jābūt cilvēka rīcībā;
 • U 2 dokuments, ja bezdarbnieks ir strādājis kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm vai Šveices Konfederācijā.

Ja cilvēks atbilst visiem Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā noteiktajiem kritērijiem un ir uzrādījis iepriekšminētos dokumentus, NVA lēmumu par darba meklētāja statusa piešķiršanu pieņem 1 darba dienas laikā.

Darba meklētāja statusu ir iespējams zaudēt, ja:

 • iegūts bezdarbnieka statuss;
 • uz nenoteiktu laiku vai ilgāk par 2 mēnešiem iegūts darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statuss saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu";
 • cilvēks bez attaisnojoša iemesla nav pildījis darba meklētāja pienākumus;
 • darba meklētāja statusa iegūšanai un saglabāšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
 • ir pārcēlies uz pastāvīgu dzīvi ārpus Eiropas Savienības, ja Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos nav noteikts citādi;
 • ir 100% darbspēju zaudējums;
 • ar tiesas spriedumu ir atjaunots darbā;
 • ir atteicies no darba meklētāja statusa - NVA iesniedzis attiecīgu iesniegumu;
 • nāves gadījumā,
 • cilvēks ir uzņemts pamatizglītības programmā klātienē

Lēmumu par darba meklētāja statusa zaudēšanu NVA pieņem 1 darba dienas laikā pēc tam, kad ir konstatēts tā iemesls. Šādā gadījumā cilvēks darba meklētāja statusu zaudē no tās dienas, kad iestājies attiecīgais minētā statusa zaudēšanas nosacījums.

Tiesības no jauna iegūt darba meklētāja statusu, bet ne ātrāk kā pēc 3 mēnešiem no tā zaudēšanas dienas, ir tam cilvēkam, kurš:

 • bez attaisnojoša iemesla nav pildījis darba meklētāja pienākumus;
 • darba meklētāja statusa iegūšanai un saglabāšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
 • atteicies no darba meklētāja statusa, iesniedzot attiecīgu paziņojumu NVA.

Papildu informāciju par darba meklētāja statusu Jūs varat iegūt, ielūkojoties Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā, likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu", kā arī NVA mājas lapā un NVA filiālēs.