Kalendārs
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Jautājums

Vai Jūs zināt, ko simbolizē baltā lentīte?

stilīgs aksesuārs

kustība vardarbības pret sievietēm izskaušanai

kampaņa pret vēzi

nezinu

Koplīgumi 

Darba koplīgums ir darba devēja un darbinieku rakstiska vienošanās, kas paredz darbiniekiem labvēlīgākus noteikumus nekā noteikts Darba likumā un citos darba tiesisko attiecību regulējošos normatīvajos aktos. Koplīguma noteikumi nedrīkst pasliktināt darbinieku tiesisko stāvokli.

Darba koplīguma noslēgšanu var ierosināt darba devējs, darbinieku pārstāvji vai organizācijas. Tā noslēgšanai puses rīko sarunas, kuru laikā vienojas par koplīguma projekta izstrādāšanas un apspriešanas kārtību. Priekšlikumus koplīguma projektam rakstiski var iesniegt ikviens darbinieks.

Darba koplīgumu ar balsu vairākumu apstiprina darbinieku kopsapulcē, kurā piedalās vismaz puse no uzņēmuma darbiniekiem. Darba koplīgumu slēdz darba devējs un arodbiedrība vai darbinieku pilnvaroti pārstāvji. To noslēdz uz noteiktu laiku vai uz noteikta darba izpildīšanas laiku. Darba koplīgums stājas spēkā tā noslēgšanas dienā, ja koplīgumā nav noteikts cits datums, un darbojas 1 gadu, ja koplīgumā nav noteikts citādi.

Darba koplīgumu pirms termiņa var izbeigt, pamatojoties uz pušu vienošanos, vai arī vienas puses uzteikumu, ja to paredz darba koplīgums.

Koplīgumā noteiktās saistības attiecas uz darba devēju un visiem darbiniekiem. Darba devēja pienākums ir iepazīstināt darbiniekus ar koplīgumu 1 mēnesi pēc tā apstiprināšanas vai tā noteikumu grozīšanas.

Koplīgums neaizstāj darbinieka noslēgto darba līgumu ar darba devēju!

Darba koplīgums var noteikt:

  • darba samaksas un darba aizsardzības organizāciju, darbinieku kvalifikācijas celšanu, darba kārtību;
  • piemaksu, prēmiju un citu atlīdzību izmaksas sistēmu un lielumu;
  • veselības pārbaudes veikšanu;
  • aizliegumu slēgt darba līgumu ar citiem darba devējiem;
  • darba laika ilgumu brīvdienās un pirms svētku dienām;
  • mācību un papildatvaļinājumu piešķiršanu;
  • aizliegumu atstāt darba vietu pārtraukuma laikā;
  • īsāku uzteikuma termiņu un darbinieka tiesības to atsaukt.

Domstarpību gadījumā darba koplīguma puses izveido Izlīgšanas komisiju. Tajā vienādā skaitā piedalās abu pušu pārstāvji. Ja minētajā komisijā nevar panākt vienošanos interešu strīdā, to izšķir darba koplīgumā noteiktajā kārtībā.

Darba devēju ieguvumi, slēdzot darba koplīgumu:

  • labvēlīgākas darbinieku savstarpējās attiecības un mazāk darba strīdu,
  • profesionālu darbinieku piesaistīšana.

Darbinieku ieguvumi, slēdzot darba koplīgumu:

labvēlīgāki darba tiesisko attiecību nosacījumi salīdzinājumā ar spēkā esošajiem attiecīgajiem normatīvajiem aktiem.