darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Minimālā darba alga

Sākot ar 2018.gada 1.janvāri normāla darba laika ietvaros minimālā mēneša darba alga būs 430 euro.

Labklājības ministrijas aprēķinātās četru veidu normālā darba laika ietvaros minimālās stundas tarifa likmes pa 2018.gada mēnešiem pdf.gif - 641 B 

 

Sākot ar 2017.gada 1.janvāri normāla darba laika ietvaros minimālās mēneša darba alga būs 380 euro.

Labklājības ministrijas aprēķinātās četru veidu normālā darba laika ietvaros minimālās stundas tarifa likmes pa 2017.gada mēnešiem pdf.gif - 641 B

Normāla darba laika ietvaros minimālo stundas tarifa likmi aprēķina pēc formulas: 

TLmin= MDA / h, kur

  

TLmin– minimālā stundas tarifa likme euro;

MDA – valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga;

h – normālā darba laika stundu skaits mēnesī (5 darba dienu nedēļa un 40 stundas nedēļā vai 5 darba dienu nedēļa un 35 stundas nedēļā, vai 6 darba dienu nedēļa un 40 stundas nedēļā, vai 6 darba dienu nedēļa un 35 stundas nedēļā), tai skaitā svētku dienu stundu skaits, ja darbinieks neveic darbu svētku dienā, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba dienā.

Minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanas formula attiecas uz visiem normālā darba laika uzskaites veidiem saskaņā ar Darba likuma 131.pantu „Normālais darba laiks” un 133.pantu „Darba nedēļas ilgums”. Bez tam minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanas formulā ir iekļauts arī svētku dienu stundu skaits, kad darbinieks neveic darbu svētku dienā, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba dienā saskaņā ar Darba likuma 74.panta pirmās daļas 8.punktu un pirms svētku dienu stundu skaits saskaņā ar Darba likuma 135.pantu „Darba dienas ilgums pirms svētku dienām”.

Jaunajā sistēmā, lai būtu precīzāks ik mēneša darba algas aprēķins, minimālās stundas tarifa likmes apmērs tiek noteikts ar četrām zīmēm aiz komata, esošo trīs zīmju vietā.

Skaidrojumu un piemērus saistībā ar jautājumu par minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu Jūs varat iepazīties šajā dokumentāpdf.gif - 641 B 

Minimālās mēneša darba algas aprēķināšanas piemērs 2017.gadā nepilna darba laika gadījumā:  

Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumu Nr.656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 6.punkts nosaka:
„Darbiniekam, kuriem noteikts nepilns darba laiks, minimālo mēneša darba algu nosaka proporcionāli nostrādātajam laikam attiecībā pret šo noteikumu 2.punktā minēto minimālo mēneša darba algu."


Piemēram, lai darbiniekam, kuram ir nolīgts nepilns darba laiks (amata slodze vai  pusslodze "0,5"), aprēķinātā darba alga attiecīgajā mēnesī būtu proporcionāla valstī noteiktajai minimālajai mēneša darba algai normāla darba laika ietvaros, aprēķins pa 6 mēnešiem 2017.gadā ir sekojošs: 

Janvārī88 (nostrādātās darba stundas nepilna darba laika gadījumā) * [380 euro (minimālā mēneša darba alga) / 176 (normālā darba laika darba stundu skaits)] = 190 euro;

Februārī80 (nostrādātās darba stundas nepilna darba laika gadījumā) * [380 euro (minimālā mēneša darba alga) / 160 (normālā darba laika darba stundu skaits)] = 190 euro; 

Martā 92 (nostrādātās darba stundas nepilna darba laika gadījumā) * [380 euro (minimālā mēneša darba alga) / 184 (normālā darba laika darba stundu skaits)] = 190 euro;

Aprīlī 71,5 (nostrādātās darba stundas nepilna darba laika gadījumā) * [380 euro (minimālā mēneša darba alga) / 143 (normālā darba laika darba stundu skaits)] = 190 euro;

Maijā – 83 (nostrādātās darba stundas nepilna darba laika gadījumā) * [380 euro (minimālā mēneša darba alga) / 166 (normālā darba laika darba stundu skaits)] = 190 euro;

Jūnijā83,5 (nostrādātās darba stundas nepilna darba laika gadījumā) * [380 euro (minimālā mēneša darba alga) / 167 (normālā darba laika darba stundu skaits)] = 190 euro.

 

Darbiniekiem, kuriem noteikta summētā darba laika uzskaites sistēmaun kuri nostrādājuši pārskata periodā vairāk nekā normālā darba laika ietvaros noteikto darba laiku (stundas), pārskata perioda beigās aprēķinot virsstundu piemaksu izmanto pārskata perioda vidējo minimālo stundas tarifa likmi, kuru aprēķina pēc formulas: 

TLminv= MDA * n / hp, kur

  

TLminv– pārskata perioda vidējā minimālā stundas tarifa likme virsstundu piemaksas aprēķināšanai euro;

MDA – valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga;

n – kalendāra mēnešu skaits pārskata periodā;

hp – normālā darba laika stundu skaits pārskata periodā, tai skaitā svētku dienu stundu skaits, ja darbinieks neveic darbu svētku dienā, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba dienā.

 

Pārskata perioda vidējās minimālās stundas tarifa likmes virsstundu piemaksas aprēķināšanai

aprēķināšanas piemērs par pārskata periodu 2017.gada janvāris – marts:

  

TLminv= MDA * n / hp, kur

  

TLminv– pārskata perioda vidējā minimālā stundas tarifa likme virsstundu piemaksas aprēķināšanai euro;

MDA – valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga (380);

n – kalendāra mēnešu skaits pārskata periodā (3 mēneši);

hp – normālā darba laika stundu skaits pārskata periodā, tai skaitā svētku dienu stundu skaits, ja darbinieks neveic darbu svētku dienā, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba dienā (176 stundas janvārī + 160 stundas februārī + 184 stundas martā = 520 stundas pārskata periodā).

 

TLminv= 380 * 3 / 520 = 2,1923 euro

 

Darba samaksas un minimālās darba algas tiesiskais regulējums Latvijā ir noteikts vairākos normatīvajos aktos. Saskaņā ar Darba likuma 61. pantu minimālo mēneša darba algu nosaka Ministru kabinets. Minimālā darba alga ir pati zemākā mēneša darba alga, kas visiem darba devējiem obligāti jānodrošina saviem darbiniekiem par darbu normāla darba laika ietvaros.

 

Atšķirīga minimālā darba alga ir noteikta notiesātajiem un saskaņā ar Latvijas sodu izpildes kodeksa 56.16pantu minimālā stundas tarifa likme un minimālā mēneša darba samaksa notiesātajam atbilstoši viņa veiktajam darbam un resocializācijas mērķim ir:

  • 50 % no valstī normālajam darba laikam noteiktās minimālās stundas tarifa likmes un minimālās mēneša darba samaksas - notiesātajam, kas sodu izcieš slēgtajā vai daļēji slēgtajā cietumā;
  • ekvivalenta valstī noteiktajai minimālajai stundas tarifa likmei - notiesātajam, kas sodu izcieš atklātajā cietumā;
  • 50 % no valstī pusaudzim noteiktās minimālās stundas tarifa likmes - nepilngadīgam notiesātajam. 

Noteikts administratīvais sods par minimālās darba algas nenodrošināšanu un saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 41.pantu:

  • Par valsts noteiktās minimālās mēneša darba algas nenodrošināšanu, ja persona nodarbināta normālo darba laiku, vai minimālās stundas tarifa likmes nenodrošināšanu - uzliek naudas sodu darba devējam - fiziskajai personai vai amatpersonai - no četrsimt trīsdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro, juridiskajai personai - no astoņsimt piecdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro.
  • Ja pārkāpums izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas - uzliek naudas sodu darba devējam - fiziskajai personai vai amatpersonai - no piecsimt septiņdesmit līdz septiņsimt euro, juridiskajai personai – no septiņtūkstoš simt līdz četrpadsmit tūkstoš euro.

 

Valsts darba inspekcija izskata administratīvā pārkāpuma lietu, sastāda administratīvā pārkāpuma protokolu un uzliek administratīvo sodu.

 

Minimālā darba alga ir saistīta arī ar minimālo uzturlīdzekļu apmēru. Vecāku pienākums ir katru mēnesi nodrošināt saviem bērniem minimālos uzturlīdzekļus šādā apmērā:

  • katram bērnam no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai - 25% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas;
  • katram bērnam no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai - 30% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas.