Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

Faktu lapapower.gif - 653 B Kartepdf.gif - 641 B

Sociālo pakalpojumu veidus, pakalpojumu sniegšanas principus un saņemšanas kārtību Latvijā regulē Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums. Likums nosaka atbildības sadalījumu starp valsti un pašvaldībām iedzīvotāju nodrošināšanā ar sociālajiem pakalpojumiem.


Valsts finansē ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus:

 • bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem vecumā līdz 2 gadiem;
 • bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem līdz 4 gadu vecumam;
 • bērniem invalīdiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem;
 • pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (I. un II. grupas invalīdi);
 • neredzīgām personām (I. un II. grupas invalīdi).

Valsts finansētu pakalpojumu sniegšana primāri tiek organizēta valsts dibinātās institūcijās un, tikai tad, ja vietu skaits minētajās iestādes ir nepietiekams, iepirkumu kārtībā tiek slēgti līgumi par pakalpojumu sniegšanu ar citām valsts vai pašvaldību institūcijām, kā arī privātpersonu dibinātām institūcijām.

Savukārt pašvaldības saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmo daļu nodrošina iespēju saņemt personas vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus tām personām, kuras pašvaldības administratīvajā teritorijā ir deklarējušas savu dzīvesvietu, t.sk. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem vecumā no 2 līdz 18 gadiem, kā arī pensijas vecuma personām un invalīdiem ar fiziska rakstura traucējumiem, t.sk. alternatīvās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Pašvaldības, kuras nav izveidojušas nepieciešamos sociālo pakalpojumu sniedzējus, slēdz līgumus ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem savā teritorijā vai ar citām pašvaldībām par sociālo pakalpojumu sniegšanu un samaksu. Šie pakalpojumi pilnībā vai daļēji tiek finansēti no pašvaldības budžeta.

Tiesības saņemt pašvaldību finansētus pakalpojumus ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ir:

 • bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem no 2 līdz 18 gadu vecumam;
 • pensijas vecuma personām;
 • invalīdiem, ja viņiem nepieciešamā aprūpe pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās noteikto apjomu.

Pakalpojuma ietvaros ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija nodrošina personai, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, kā arī bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem mājokli, pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums nosaka, ka sociālos pakalpojumus sniedz tikai pamatojoties uz sociālā darba speciālista atzinumu. Vispirms tiek izvērtēta iespēja sniegt sociālās aprūpes pakalpojumu dzīves vietā – aprūpe mājās un tikai tad, ja šāds pakalpojuma apjoms nav pietiekams, tiek nodrošināta sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija ilgstošas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumi Nr.288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība".
 
 Samaksa par sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem
 
Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 8.pantu un 13. 1pantu atbilstoši  Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas vispārīgie principi" noteiktajai kārtībai klientam ir pienākums samaksāt par saņemtajiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem ne vairāk kā 90 procentu apmērā no pensijas, ieskaitot piemaksu pie pensijas, bet ne vairāk kā saņemtā pakalpojuma izmaksas attiecīgajā institūcijā, savukārt, ja klients vai viņa apgādnieks nespēj samaksāt par sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Minēto noteikumu 5.punkts paredz, ka, samaksa par pakalpojumu tiek veikta, ievērojot šādas prasības:

5.1. pēc pakalpojuma samaksas (izņemot samaksu par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (turpmāk – ilgstošas aprūpes institūcija) sniegto pakalpojumu) klienta rīcībā esošie līdzekļi nedrīkst būt mazāki par normatīvajos aktos par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu, noteikto ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot persona tiek atzīta par trūcīgu;

5.2. ja klienta ienākumi pirms pakalpojuma samaksas ir augstāki par šo noteikumu 5.1.apakšpunktā noteikto līmeni, bet klients nevar samaksāt pilnu pakalpojumu maksu, klients maksā daļu no pakalpojuma maksas – starpību starp viņa ienākumu līmeni un valstī noteikto trūcīgas personas ienākumu līmeni. Pārējo pakalpojuma samaksas daļu līdz pilnai pakalpojuma samaksai sedz apgādnieks;

5.3. līdzekļi, kas pēc pakalpojuma samaksas paliek apgādnieka ģimenes rīcībā, nedrīkst būt mazāki par summu, kura aprēķināta, reizinot valstī noteikto minimālo algu ar šādu koeficientu:

5.3.1. par vienas personas ģimeni – 1,0;
5.3.2. par katru nākamo apgādnieka ģimenes locekli – 0,5;

5.4. ja apgādnieka ģimenes rīcībā esošie līdzekļi pārsniedz šo noteikumu 5.3.apakšpunktā noteikto līmeni, bet apgādnieks nevar samaksāt pilnu pakalpojuma maksu, apgādnieks maksā daļu no pakalpojuma maksas – starpību starp viņa ienākumu līmeni un šo noteikumu 5.3.apakšpunktā noteiktajā kārtībā aprēķināto summu, kura paliek tās rīcībā. Pārējo pakalpojuma samaksas daļu līdz pilnai pakalpojuma samaksai sedz pašvaldība.

Prasības ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas nodrošina mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, ja nav iespējams nodrošināt viņu aprūpi un audzināšanu audžuģimenē vai pie aizbildņa, pensijas vecuma personām un invalīdiem ar redzes vai fiziska rakstura traucējumiem, ja nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu, kā arī bērniem invalīdiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, kurām nav nepieciešama atrašanās specializētā ārstniecības iestādē un kuru stāvoklis neapdraud apkārtējos, ja nepieciešamā pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās, dienas aprūpes centrā vai grupu mājā (dzīvoklī) noteikto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma apjomu.

Saskaņā ar prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija nodrošina:

 • diennakts aprūpi un uzraudzību,
 • dzīvesvietu,
 • sociālo rehabilitāciju (sadzīves un pašaprūpes iemaņu apgūšana),
 • saturīgu brīvā laika pavadīšanu;
 • dzimumam un gadalaikam piemērotus apavus un apģērbu, mīksto inventāru un personīgās higiēnas priekšmetus;
 • kvalificētu personālu;
 • atbalstu klienta problēmu risināšanā;
 • vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu ēdināšanu ne retāk kā trīs reizes (bērniem - četras reizes) dienā;
 • klienta funkcionālajam stāvoklim atbilstošas telpas un aprīkojumu;
 • vienā istabā dzīvojošo personu skaitu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām higiēnas prasībām sociālās aprūpes institūcijām;
 • pirmo palīdzību un reģistrāciju pie ģimenes ārsta, kā arī ģimenes ārsta nozīmētā ārstēšanās plāna izpildi, u.c.

Vienlaikus, minētajām institūcijām ir jānodrošina klienta privātās dzīves neaizskaramība un ar klientu saistītās informācijas iegūšana, lietošana un glabāšana atbilstoši ierobežotas pieejamības informācijas statusam.

LM pakļautībā esošie valsts sociālās aprūpes centri:

VSAC "Rīga" [http://www.vsacriga.gov.lv/],

VSAC "Zemgale" [http://www.vsaczemgale.gov.lv/],

VSAC "Kurzeme" [http://www.vsac-kurzeme.lv/],

VSAC "Latgale" [http://www.vsaclatgale.gov.lv/],

VSAC "Vidzeme" [http://www.vsacvidzeme.gov.lv/].

Līgumiestādes, ar kurām iepirkumu kārtībā ir noslēgti līgumi par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem 2017. un 2018.gadā:

Pakalpojuma sniedzējs

Faktiskā adrese

Kontaktinformācija

Vadītājs

Biedrības Latvijas Sarkanais Krusts
Sociālās aprūpes centrs "Stūrīši"

Skolas iela 1, Rīga, LV-1010

tālr. 63237736,
e-pasts: sac.sturisi@redcross.lv

Anita Boitmane

Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs - Sloka”

Dzirnavu iela 36/38,
Jūrmala, LV - 2011

tālr.: 67732482, 67147088
(nodaļa), e-pasts:
slokas.slimnīca@inbox.lv

Aivars Smagars

Rūjienas novada pašvaldības
Sociālās aprūpes centrs "Lode"

"Liepkalni ", Lode, Lodes
pagasts, Rūjienas novads,
LV - 4248

tālr. 64234046,
e-pasts: saclode@inbox.lv

Atis Cerbulis

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Atsaucība"

Telts iela 1, Rīga, LV-1004

tālr./fakss: 67614429,
e-pasts: atsauciba@inbox.lv

Konstantīns Krugļaks

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Veselības centrs Ilūkste"

Raiņa iela 35, Ilūkste,
Ilūkstes novads, LV -5447

Tālr. 65462595,
e-pasts: zane.ziberga@ilukste.lv

Zane Buceniece - Zīberga

Sociālo pakalpojumu centrs
"Pīlādzis"

Lielā iela 43,
Kalupe, Kalupes pag.,
Daugavpils nov.,
LV – 5450

tālr./fakss: 65470939,  mob.tālr.: 64522322,
e-pasts: spcpiladzis@inbox.lv

Ināra Nešpore

Valsts sabiedrība ar ierobežotu
atbildību „Daugavpils
psihoneiroloģiskā slimnīca”

Lielā Dārza iela 60/62,
Daugavpils, LV-5417

Tālr. 65402224,
e-pasts: dpns@dpns.gov.lv

Irīna Baranovska

Valsts sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „Slimnīca „Ģintermuiža””

Filozofu iela 69, Jelgava,
LV-3008

Tālr. 63022882,
e-pasts: slimnīca@gintermuiza.lv

Uldis Čāčus

Psihoneiroloģisko slimnīcu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas, kuras sniedz valsts apmaksātus pakalpojumus pamatojoties uz valsts pārvaldes deleģēto funkciju līguma:

Pakalpojuma sniedzējs

Faktiskā adrese

Kontaktinformācija 

Vadītājs

Valsts sabiedrība ar ierobežotu
atbildību „Daugavpils psihoneiroloģiskā
slimnīca”

Lielā Dārza iela 60/62,
Daugavpils, LV-5417

Tālr. 65402224,
e-pasts: dpns@dpns.gov.lv

Irīna
Baranovska

Valsts sabiedrība ar ierobežotu
atbildību „Strenču psihoneiroloģiskā
slimnīca””

Valkas iela 11, Strenči,
Valkas rajons, LV-4730

Tālr. 64731340,
e-pasts: info@strencupns.lv

Maija Ancveriņa

Valsts sabiedrība ar ierobežotu
atbildību „Rīgas psihiatrijas un
narkoloģijas centrs” Ilgstošas sociālās aprūpes centrs „Vecpiebalga”

Jurid. adrese: Tvaika iela 2, Rīg.
Faktiskā adrese: "Greiveri",
Vecpiebalgas pag.,
Vecpiebalgas nov., LV- 4122

Tālr. 67080112,
Aprūpes centrā „Vecpiebalga” 64161370,
e-pasts: rpnc@rpnc.lv

Jānis Buģins

Valsts sabiedrība ar ierobežotu
atbildību „Slimnīca „Ģintermuiža””

Filozofu iela 69, Jelgava,
LV-3008

Tālr. 63022882,
e-pasts: slimnīca@gintermuiza.lv

Uldis Čāčus