darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Kāpēc ir vajadzīgas auklītes vai citi bērnu pieskatītāji?

Ja vecāki vai cilvēki, kuru aprūpē bērns nodots, nevar nodrošināt, ka bērns līdz septiņu gadu vecumam viņu prombūtnes laikā atrodas uzticama cilvēka klātbūtnē, viņiem ir pienākums nodrošināt bērna uzraudzību pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja bērna dzīvesvietā vai citā bērna uzraudzībai paredzētā vietā, vai pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu vai bērnu interešu izglītības programmu.

Tas nozīmē: ja vecāks pats nevar pieskatīt savu bērnu, un to nevar izdarīt neviens cits cilvēks, kuram vecāks uzticas, bērna pieskatīšana ir jāuztic speciāliem pakalpojumu sniedzējiem - pirmsskolas izglītības iestādei, bērnu attīstības centram, auklītei u.c. To nosaka Bērnu tiesību aizsardzības likuma 50.3 pants.

Vai auklēm ir kādas īpašas prasības?

No 2013.gada 1.septembra spēkā ir 16.jūlijā pieņemtie Ministru kabineta noteikumi Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība", kas noteiks profesionālās kvalifikācijas un drošības prasības, sniedzot bērnu uzraudzības pakalpojumu, pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtību Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā, reģistra pārzini un reģistrā iekļaujamo informāciju.

Šajos noteikumos ir rakstīts, ka pakalpojuma sniedzējs var būt valsts vai pašvaldības iestāde, juridiska vai fiziska persona, kas reģistrēta kā pakalpojuma sniedzējs atbilstoši šiem noteikumiem.

Kas personai jādara, lai reģistrētos kā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs (aukle)?

Pirmkārt, fiziskajai personai (kas ir aukle) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jāreģistrējas kā individuālajam komersantam vai Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam.

Otrkārt, personai jāreģistrējas Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

Kā visizdevīgāk maksāt nodokli?

Valstī pastāv vairāki nodokļu maksāšanas režīmi, no kuriem auklītei ir jāizvēlas viens, reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam:

  • iedzīvotāju ienākuma nodoklis par ienākumiem no saimnieciskās darbības,
  • patentmaksa,
  • mikrouzņēmumu nodoklis vai
  • fiksētais ienākuma nodoklis.

1.variants - iedzīvotāju ienākuma nodoklis no saimnieciskās darbības

Fiziskās personas apliekamo ienākumu no saimnieciskās darbības nosaka kā ieņēmumu un ar to gūšanu saistīto izdevumu starpību, piemērojot iedzīvotāju ienākuma nodokli pēc 23% likmes.

Saimnieciskās darbības veicējs kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā - ieņēmumu izdevumu žurnālā un maksā iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumus šādos termiņos: 15.martā, 15.jūnijā, 15.augustā un 15.novembrī. Fiziskā persona, kura taksācijas gadā uzsāk saimniecisko darbību, avansa maksājumus var veikt labprātīgi. Galīgo iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu saimnieciskās darbības veicējs aprēķina, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

Atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu", ja saimnieciskās darbības veicējam ienākumi mēnesī sasniedz Ministru kabineta noteikto sociālās apdrošināšanas iemaksu objekta minimālo apmēru jeb minimālo darba algu (šogad - 360 eiro mēnesī), viņam ir jāreģistrējas kā pašnodarbinātajam un jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas. Ja ienākumi ir mazāki, sociālās apdrošināšanas iemaksas nav jāveic un sociālās garantijas netiek nodrošinātas, jo tiek maksāts tikai iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Pašnodarbinātie ir pakļauti pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai (iemaksu likme 2016.gadā ir 30,58%), bet pašnodarbinātie, kuri ir sasnieguši pensijas vecumu, vai kuriem ir piešķirta vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), ir pakļauti pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai (iemaksu likme 2016.gadā ir 28,17%).

2.variants - patentmaksa

Atbilstoši likumam „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" patentmaksa ir valsts noteikts vienots fiksēts maksājums, kas ietver iedzīvotāju ienākuma nodokļa un sociālās apdrošināšanas iemaksas par fiziskās personas saimniecisko darbību.

Patentmaksu maksā par 1, 3 vai 6 kalendāra mēnešiem vai 1 kalendāra gadu. Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1531 “Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa un tās apmēri fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā” šobrīd patentmaksas apmērs mēnesī auklei ir 43 eiro.

Patentmaksas maksātājam vienlaicīgi ir aizliegts veikt citu saimniecisko darbību, kā arī viņš nevar vienlaikus būt fiksētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs vai mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs. Atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu" patentmaksas maksātāji ir pakļauti pensiju apdrošināšanai un invaliditātes apdrošināšanai (pensijas vecumu sasniegušie - tikai pensiju apdrošināšanai).

3.variants - mikrouzņēmumu nodoklis

Atbilstoši Mikrouzņēmumu nodokļa likumam mikrouzņēmums ir arī fiziskā persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs vai Uzņēmumu reģistrā kā individuālais komersants. Mikrouzņēmums ir tiesīgs izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli, ja mikrouzņēmuma darbinieka ienākums no mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma nepārsniedz  720 eiro mēnesī. Mikrouzņēmumu nodokļa likme mikrouzņēmuma apgrozījumam līdz 7000 euro ir deviņi procenti. Mikrouzņēmumu nodokļa likme mikrouzņēmuma apgrozījumam no 7000,01 līdz 100 000 euro ir:
1) 2015.gadā — 11 procenti;
2) 2016.gadā — 13 procenti;
3) sākot ar 2017.gadu, — 15 procenti.

Mikrouzņēmumu nodokli par taksācijas perioda apgrozījumu maksā 4 reizes gadā par katra ceturkšņa apgrozījumu. 

Piemēram, pakalpojuma sniedzējam, reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam un vienlaikus izvēloties būt mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam, no saimnieciskās darbības ieņēmumiem 300 eiro mēnesī būs jāmaksā mikrouzņēmumu nodoklis 27 eiro apmērā.    

Tāpat kā darba ņēmējs vispārējā gadījumā arī mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ir apdrošināts atbilstoši visiem sociālās apdrošināšanas veidiem (pensiju apdrošināšanai, apdrošināšanai pret bezdarbu, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, darba negadījumu apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai). Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, kurš sasniedzis pensijas vecumu, vai kuram vecuma pensija ir piešķirta (tai skaitā priekšlaicīgi), ir pakļauts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un darba negadījumu apdrošināšanai. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, kurš ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds - valsts speciālās pensijas saņēmējs, ir pakļauts pensiju apdrošināšanai, darba negadījumu apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai.

Turklāt mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs vēl var brīvprātīgi pievienoties valsts sociālajai apdrošināšanai.

Aukle savu saimniecisko darbību var reģistrēt arī Uzņēmumu reģistrā kā individuālais komersants. Šajā gadījumā tā var izvēlēties maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli par ienākumiem no saimnieciskās darbības (24% no ienākuma) vai mikrouzņēmumu nodokli.

4.variants - fiksētais ienākuma nodoklis

Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējs var izvēlēties maksāt  fiksēto ienākuma nodokli.

Maksātājs, kas reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, kuram nav darba ņēmēju, var izvēlēties maksāt fiksēto ienākuma nodokli, ja viņa ieņēmumi nepārsniedz 14 229 euro pirmstaksācijas gadā. Maksātājs, kas taksācijas gadā uzsāk saimniecisko darbību (reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs), var izvēlēties maksāt fiksēto ienākuma nodokli, ja atbilstoši paša maksātāja prognozei taksācijas gada saimnieciskās darbības ieņēmumi (pārrēķinot uz pilnu taksācijas gadu) nepārsniegs 14 229 euro.

Fiksētā ienākuma nodokļa apmērs ir 5 procenti no taksācijas perioda ieņēmumiem no saimnieciskās darbības. Ieņēmumiem, kas pārsniedz 14 229 eiro, tiek piemērota papildu likme 7 procentu apmērā (ar 2016.gadu fiksētā ienākuma nodoklis vairs netiek piemērots. Ar 2014.gada 1.janvāri vairs netiek reģistrēti jauni fiksētā ienākuma nodokļa maksātāji).

Plašāka informācija ir pieejama Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā sadaļā "Saimnieciskās darbības veicēji" : http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=8&id=5437&hl=1

Valsts ieņēmumu dienesta informatīvais tālrunis - 1898
Valsts ieņēmumu dienesta konsultantu e-pasta adrese  -  VID.konsultanti@vid.gov.lv

Mutiskas konsultācijas nodokļu normatīvo aktu piemērošanas jautājumos var saņemt jebkurā Valsts ieņēmumu dienesta klientu apkalpošanas centrā.

Un kas notiek, ja aukle jau ir pensijā?

Ja auklīte jau ir sasniegusi pensijas vecumu un saņem valsts vecuma pensiju (bet ne priekšlaicīgi) un atbilstoši konkrētajam nodokļu maksāšanas režīmam maksās arī sociālās apdrošināšanas iemaksas par savu aukles darbu, tad reizi gadā varēs pārrēķināt pensiju.

Būtiski ir ņemt vērā, ka gadījumā, ja aukle ir priekšlaicīgās vecuma pensijas saņēmēja, tad, sniedzot bērnu uzraudzības pakalpojumu un atbilstoši konkrētajam nodokļu maksāšanas režīmam maksājot arī sociālās apdrošināšanas iemaksas, līdz īstā pensijas vecuma sasniegšanai priekšlaicīgā pensija netiks maksāta.

Kur jāreģistrējas kā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam?       

Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējus no 1.septembra reģistrēs Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD). IKVD adrese ir Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV-1050. Sazināties ar IKVD iespējams pa tālruni 67222504. Iesniegumu var nosūtīt arī pa pastu un elektroniski uz adresi ikvd@ikvd.gov.lv. Sīkāk par to: www.ikvd.gov.lv.

Kā rakstīt iesniegumu?

Lai reģistrētos Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā, auklei jāiesniedz IKVD rakstisks iesniegums. Ar reģistrēšanās kārtību iepazīties un iesnieguma veidlapu word.gif - 648 B atrast var arī IKVD mājas lapā:  www.ikvd.gov.lv.

Kādi cilvēki var strādāt par auklītēm?

1) auklīte nav izdarījusi Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.pantā minētos pārkāpumus vai noziedzīgus nodarījumus (piemēram, aukles nav pieļāvušas amorālu uzvedību darbā vai ārpus darba, un tas konstatēts ar tiesas spriedumu vai citu kompetentas iestādes lēmumu, nav sodītas par noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar vardarbību vai noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību u.tml.);
2) ar tiesas lēmumu auklei nav pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības vai ar bāriņtiesas lēmumu persona nav atcelta no aizbildņa pienākumu pildīšanas to nekārtīgas pildīšanas dēļ vai tai nav atņemts audžuģimenes vai viesģimenes statuss, ja tā nav pildījusi attiecīgos pienākumus atbilstoši bērna interesēm;
3) auklei ir apliecība par prasmēm sniegt pirmo palīdzību, ja viņa zināšanas pirmās palīdzības sniegšanā nav apguvusi pieaugušo formālās izglītības programmas vai profesionālās pilnveides izglītības programmas ietvaros;
4) aukle ir apguvusi profesionālās pilnveides izglītības programmu bērnu aprūpes jomā (ne mazāk kā 40 stundas klātienē, ietverot, piemēram, mācības par bērna attīstības vecumposmiem, rīcību situācijās, kas apdraud bērna drošību, mediāciju), ja tiek sniegts pilna laika pakalpojums (vairāk par 4 stundām dienā) un pakalpojuma sniegšanā iesaistītajai personai nav vidējās profesionālās pedagoģiskās vai augstākās pedagoģiskās izglītības vai nav iegūta aukles profesionālā kvalifikācija.
Tas nozīmē, ka šiem kursiem ir jābūt licencētiem un akreditētiem IKVD un pēc šo kursu apguves cilvēkam izsniedzams valsts parauga dokuments (pēc ministrijas rīcībā esošās informācijas šobrīd iesniegumu licencēšanai ir iesniedzis mācību centrs „Austrumvidzeme" ), kā arī par atbilstošām nosacījumiem ir uzskatāmas citu kursu programmas ar lielāku stundu skaitu, kuras jau agrāk ir licencējis un akreditējis IKVD. IKVD informāciju par licencētajām apmācību programmām ievietos savā mājaslapā, kur šobrīd interesentiem jau ir iespēja iepazīties ar IKVD sniegto skaidrojumu reģistrācijai: http://www.ikvd.gov.lv/bernu-uzraudzibas-pakalpojuma-sniedzeju-registracija.html 

Kas vēl jānodrošina auklītei?

Auklītei bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanā jāievēro šādas prasības:

1) jānodrošina pirmreizējās veselības pārbaudes un periodisko veselības pārbaužu veikšanu personām, kas nodarbojas ar bērnu uzraudzību;

2) jāsaņem Pārtikas un veterinārā dienesta atļauju ēdināšanas pakalpojumam, ja pilna laika pakalpojums tiek sniegts ārpus bērna dzīvesvietas (šī prasība neattiecas uz auklēm, kas bērnus pieskatīs savā dzīvesvietā);

3) pakalpojuma sniegšanas laikā jānodrošina ugunsdrošības, darba aizsardzības un higiēnas prasību ievērošana;

4) pakalpojuma sniegšanas laikā jānodrošina pirmā medicīniskā palīdzība (auklei pakalpojuma sniegšanas vietā vajadzīga pirmās medicīniskās palīdzības aptieciņa, kuras saturs atbilst normatīvajos aktos par pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko materiālu minimumu noteiktajām prasībām).

Kā IKVD reģistrēs auklītes?

IKVD mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņems lēmumu par pakalpojuma sniedzēja reģistrēšanu vai reģistrēšanas atteikumu.

Pieņemot lēmums par pakalpojuma sniedzēja reģistrēšanu, IKVD piešķirs pakalpojuma sniedzējam reģistrācijas numuru un reģistrā veiks ierakstu par pakalpojuma sniedzēju. Lēmumu par pakalpojuma sniedzēja reģistrēšanu vai reģistrēšanas atteikumu IKVD triju darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas publicēs internetā (www.ikvd.gov.lv). Pēc pakalpojuma sniedzēja vēlmes IKVD izsniegs arī reģistrācijas apliecību.

Nodokļu maksāšanas kārtība fiziskajām personām, kas nodarbojas  ar bērnu uzraudzības pakalpojumiempdf.gif - 641 B

Kā kļūt par sertificētu auklītipdf.gif - 641 B