Direktīvapdf.gif - 641 B

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 15.maija direktīva 2014/67/ES par to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu

2014.gada 15.maijā tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2014/67/ES par to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (turpmāk – Direktīva 2014/67/ES). Direktīvas 2014/67/ES mērķis ir garantēt to, ka tiek ievērots pārrobežu pakalpojumu sniegšanai norīkoto darba ņēmēju pienācīgs tiesību aizsardzības līmenis, jo īpaši pakalpojumu sniegšanas dalībvalstī piemērojamo nodarbinātības noteikumu izpilde atbilstoši Direktīvas 96/71/EK 3.pantam, vienlaikus pakalpojumu sniedzējiem atvieglojot pakalpojumu sniegšanas brīvības izmantošanu un veicinot godīgu konkurenci starp pakalpojumu sniedzējiem, tādējādi atbalstot iekšējā tirgus darbību.

Direktīvas 2014/67/ES nolūks ir uzlabot Direktīvas 96/71/EK īstenošanu, veicinot administratīvo sadarbību un informācijas apmaiņu, nosakot:
-   informācijas apmaiņā un administratīvajā sadarbībā iesaistīto iestāžu definīcijas;
-   jēdziena „norīkošana” detalizētāku skaidrojumu un tā faktisko elementu uzskaitījumu, lai izvairītos no „pastkastītes” uzņēmumu veidošanās un ar norīkošanu saistīto noteikumu ļaunprātīgas izmantošanas;
-   prasības par informācijas sniegšanu darbiniekiem un uzņēmumiem par to tiesībām un pienākumiem norīkošanas gadījumā;
-   noteikumus par administratīvo sadarbību starp norīkošanas jomā kompetentajām valstu iestādēm, kā arī Eiropas Komisijas lomu  sadarbības veicināšanā;
-   noteikumus par dalībvalstīs veicamām pārbaudēm, administratīvajām prasībām un kontroles pasākumiem, lai uzraudzītu norīkošanas atbilstību Direktīvas 96/71/EK prasībām;
-   darbinieku tiesību īstenošanu un aizsardzību, ietverot arī jautājumus par darba devēju atbildību, tajā skaitā arī solidāro atbildību;
-   administratīvo sodu pārrobežu izpildi;
-   dalībvalstu pienākumu noteikt sodus nacionālo normatīvo aktu, kas pieņemti saskaņā ar direktīvu, pārkāpuma gadījumā;
-   Iekšējā tirgus informācijas (IMI) sistēmas izmantošanu direktīvā noteiktās administratīvās sadarbības un savstarpējās palīdzības jautājumos.

Direktīvas 2014/67/ES prasības dalībvalstīm nacionālajos tiesību aktos ir jāievieš līdz 2016.gada 18.jūnijam.

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par direktīvas 96/71/EK par darbinieku norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā piemērošanupdf.gif - 641 B


Kontaktpersona:
Darba departamenta Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departaments direktora vietniece Ineta Vjakse (tālr.67021570, e-pasts: Ineta.Vjakse@lm.gov.lv)