Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes
sēdes protokols Nr . 31-06 – 13/05

Rīgā                                                                                2015. gada 13.maijāSēdi vada E.Baldzēns – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietnieks

Piedalās:
No valdības puses:

Māris Badovskis - Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktors
Renārs Lūsis – Valsts darba inspekcijas direktors
Mārīte Noriņa - Valsts darba inspekcijas Darba tiesību nodaļas vadītāja
Ineta Vjakse - Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktora vietniece


DLTSA izvirzītie LDDK pārstāvji:
Andris Alksnis – LDDK darba tiesību eksperts
Dace Teice - A/S „Lattelecom"
Aleksandrs Grigorjevs - SIA „Grif"
Inga Kola  - A/S „Latvenergo”
Lolita Smiltniece – VAS „Latvijas Dzelzceļš”

DLTSA izvirzītie LBAS pārstāvji:
Egils Baldzēns - LBAS priekšsēdētāja vietnieks
Kaspars Rācenājs – LBAS jurists
Ziedonis Antapsons - LBAS darba aizsardzības speciālists
Jevgenija Stalidzāne - Latvijas arodbiedrības "Enerģija" priekšsēdētāja


Pieaicinātās personas:

Māra Vīksne - Darba attiecību un  darba aizsardzības politikas departamenta  vecākais eksperts
Alisa Remi - Darba attiecību un  darba aizsardzības politikas departamenta  vecākais referents
Ilze Zvīdriņa  - Darba tirgus politikas departamenta direktora vietniece
Raimonds  Brīdaks - Darba tirgus politikas departamenta vecākais eksperts.Sēdi sāk plkst.14.32

Darba kārtība


1. Informācija par Darba aizsardzības politikas  pamatnostādņu 2015. – 2020. gadam izstrādi.

Ziņotājs: Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākais eksperts Māra Vīksne.

2. Informācija par minimālo mēneša darba algu saistībā ar profesionālo izglītību apgūstošajiem jauniešiem.

Ziņotājs: Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktora vietniece Ilze Zvīdriņa.

3. Citi jautājumi.

E.Baldzēns atklāj sēdi un aicina sēdes dalībniekus izteikt komentārus vai iebildumus pret darba kārtību.
M. Badovskis informē, ka pēc pirmā un otrā jautājuma izskatīšanas vēlas sēdes dalībnieku informēt par Starptautiskās darba organizācijas nosūtīto anketu, kā arī uzzināt par progresu LBAS un LDDK sarunās par paredzamajiem grozījumiem Darba likumā attiecībā uz virsstundu apmaksu un darba tiesisko attiecību izbeigšanas ar arodbiedrības biedru tiesiskajiem aspektiem.

DLTSA nolemj:
Apstiprināt sēdes darba kārtību. 
1.jautājums
Informācija par Darba aizsardzības politikas  pamatnostādņu 2015. – 2020. gadam izstrādi.

Ziņotājs: Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākais eksperts Māra Vīksne.

M.Vīksne informē par Darba aizsardzības politikas pamatnostādņu 2015.-2020.gadam izstrādes gaidu, par pamatnostādnēs iekļautajiem rīcības virzieniem un sasniedzamajiem rezultātiem. Saskaņā ar politikas plānošanas dokumentu izstrādes kārtību, pamatnostādnēs ir iekļauti vispārīgi uzdevumi, bet konkrēti pasākumi šo uzdevumu izpildei tiks iekļauti atsevišķā plānā. 20.aprīlī pamatnostādņu sākotnējais projekts tika nosūtīts komentāru sniegšanai LDDK un LBAS, bet oficiāla dokumentu virzība un saskaņošana plānota šī gada otrajā pusē.

A.Grigorjevs vērš uzmanību, ka par lielāko daļu pamatnostādnēs noteikto uzdevumu kā atbildīgā institūcija ir noteikta Valsts darba inspekcija, un aicina nodrošināt pietiekamus resursus un kapacitāti Valsts darba inspekcijai šo uzdevumu veikšanai. Šim viedoklim piekrīt R.Lūsis un E.Baldzēns.

M.Badovskis informē, ka šobrīd notiek darbs arī pie prasību un pasākumu izstrādes saistībā ar ESF projektu darba aizsardzības jomā turpmākajam periodam. Plānots, ka pasākumus ESF projekta ietvaros nodrošinās Valsts darba inspekcija, piesaistot citas organizācijas un institūcijas.  Šie pasākumi tiks atspoguļoti arī darba aizsardzības jomas pamatnostādnēs un plānā.

M.Vīksne un M.Badovskis papildus informē, ka Labklājības ministrija ir uzsākusi darbu pie jaunu Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādes par nodarbināto aizsardzību pret elektromagnētisko lauku radīto risku, pārņemot Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2013/35/ES prasības. Noteikumu projekts pirms izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē tiks nosūtīts sociālajiem partneriem izvērtēšanai.

DLTSA nolemj:
Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.

Par apspriežamo jautājumu izsakās: M.Badovskis, A.Grigorjevs,, R.Lūsis, E.Baldzēns, K.Rācenājs u.c.

 
2.jautājums
Informācija par minimālo mēneša darba algu saistībā ar profesionālo izglītību apgūstošajiem jauniešiem.

Ziņotājs: Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktora vietniece Ilze Zvīdriņa.

I.Zvīdriņa informē sēdes dalībniekus par to, ka Ekonomikas ministrijā ir izveidoto darba grupa "Par darba vidē balstītu mācību īstenošanas iespējām Latvijas profesionālās izglītības attīstības kontekstā", kurai jāsagatavo un 2015.gada jūnijā Ministru kabinetā jāiesniedz priekšlikumu par atvieglojumiem komersantiem, kas iesaistās darba vidē balstītās apmācībās un kurā piedalās arī sociālie partneri (PINTSA pārstāvji). Papildus informē par darba vidē balstīto apmācību būtību, ka tās apvieno paralēlu darbu un mācības skolā atšķirībā no Latvijas līdz šim klasiskā profesionālās izglītības modeļa, kurā tiek īstenotas salīdzinoši daudz īsākas kvalifikācijas prakses, kā arī citu valstu ar ilgstošu šāda veida apmācību organizēšanas pieredzi. Šāda veida apmācības tiek īstenotas darba tiesisko attiecību ietvaros, tomēr, ņemot vērā apmācāmā salīdzinoši zemāko darba ražīgumu apmācību sākuma posmā, var tikt piemēroti atsevišķi atvieglojumi, kas samazina darbaspēka izmaksas, kā arī būtiska ir šāda veida apmācību novērtēšana – izglītības iznākuma pārbaude, apmācību vietas apsekošana, kritēriju noteikšana. Vērš uzmanību arī uz to, ka šajā kontekstā diskusijai pienesumu ir sniegusi arī Eiropas Komisijas, Austrijas un Vācijas tehniskā palīdzība, tajā skaitā savstarpējas mācīšanās ietvaros. Viena no pieejām, kas tiek izmantota salīdzinoši bieži un kas būtu piemērotāka, ņemot vērā budžeta fiskālos apsvērumus, ir samazinātas minimālās algas noteikšana apmācāmajiem, tādējādi atspoguļojot apmācāmā darba vietā veiktā darba sākotnēji zemāko produktivitāti, par ko sociālie partneri lūgti izteikties, vairāk koncentrējoties uz darba tiesisko attiecību kontekstu.

Sēdes dalībnieki uzdod precizējošus jautājumus.

L.Smiltniece, I.Kola un D.Teice  informē par to, kā viņu pārstāvētajos uzņēmumos tiek risināts mācību prakses jautājums, uzsverot, ka ir būtiski samazināt darba devējam uzlikto slogu nodarbinot apmācāmo  mācību prakses laikā.

M.Badovskis vērš sēdes dalībnieku uzmanību, ka tad,  kad Ministru kabinetā tiks iesniegts Ekonomikas ministrijas sagatavotais priekšlikums par atvieglojumiem komersantiem,  jau varēs detalizētāk apspriest šo jautājumu gadījumā, ja būs nepieciešami grozījumi darba tiesiskās attiecības regulējošos normatīvajos aktos.

E. Baldzēns uzsver, ka ir svarīgi izvērtēt, vai apmācāmā veiktās aktivitātes uzņēmumā ir vairāk darbs vai mācības.

DLTSA nolemj:
Pieņemt informāciju zināšanai.


Par apspriežamo jautājumu izsakās: M.Badovskis, A.Grigorjevs, D. Teice, L.Smiltniece, I.Kola, M.Noriņa, A.Alksnis  u.c.

 
3.jautājums
Citi jautājumi.

M. Badovskis informē sēdes dalībniekus, ka 12.05.2015. sociālajiem partneriem tika nosūtīts komentāru sniegšanai atbildes uz Starptautiskās darba organizācijas (turpmāk -  SDO) anketas  jautājumiem par SDO  2014.gada Protokola, kas papildina SDO 1930.gada Piespiedu darba konvenciju nosūtīšanu kompetentajām iestādēm.

M.Badovskis vaicā, kāds ir progress LDDK un LBAS pārrunām par paredzamajiem grozījumiem Darba likumā attiecībā uz virsstundu apmaksu un darba tiesisko attiecību izbeigšanas ar arodbiedrības biedru tiesiskajiem aspektiem.

A.Alksnis informē, ka ir izveidota LDDK darba grupa, kas strādā pie saistīto Darba likuma redakcijām. Darba grupa beigs savu darbu 26.05.2015. un sagatavotās redakcijas tiks skatītas LDDK padomes sēdē. LDDK nekavējoties informēs Labklājības ministriju un LBAS par LDDK padomes pieņemtajiem lēmumiem, lai pēc tam varētu tikties ekspertu līmenī, lai vienotos par paredzamajiem grozījumiem Darba likumā un panāktu visām pusēm  pieņemamu risinājumu. Pagaidām nevar prognozēt, kad tiks sasaukta LDDK padomes sēde.

M. Badovskis pateicas LDDK un LBAS par sadarbību Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā. Papildus sēdes dalībnieki tiek informēti, ka tiek uzsākts darbs pie administratīvo pārkāpumu dekodifikācijas, pārnesot LAPK ietvertos administratīvos sodus un nozaru normatīvajiem aktiem saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 4.februāra rīkojumu Nr. 38 „Par Administratīvo sodu sistēmas attīstības koncepciju”.

A.Grigorjevs un M.Badovskis sveic LBAS 25. gadu pastāvēšanas jubilejā.

E. Baldzēns informē sēdes dalībniekus par pēdējām LBAS aktivitātēm koplīguma lomas nostiprināšanā Latvijas tiesību sistēmā.

M.Badovskis informē, ka nākamā DLTSA sēde tiek plānota 2015. gada rudenī pēc iepriekš minētās ekspertu tikšanās par paredzamajiem grozījumiem Darba likumā attiecībā uz virsstundu apmaksu un darba tiesisko attiecību izbeigšanas ar arodbiedrības biedru tiesiskajiem aspektiem.


DLTSA nolemj:
Pieņemt informāciju zināšanai.


Par apspriežamajiem jautājumiem izsakās: M.Badovskis, A.Alksnis, E.Baldzēns, A.Grigorjevs  u.c.


Sēdi slēdz 15:31


Sēdi protokolēja:                                                                                A.Pilsuma

Sēdes vadītājs:                                                                                  E.Baldzēns