Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes
sēdes protokols Nr. 31-06 – 07/12

Rīgā
2015.gada 7.decembrīSēdi vada Māris Badovskis - Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktors

Piedalās:
No valdības puses:
Māris Badovskis - Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktors
Renārs Lūsis – Valsts darba inspekcijas direktors
Mārīte Noriņa - Valsts darba inspekcijas Darba tiesību nodaļas vadītāja
Ineta Vjakse - Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktora vietniece
Sandris Rāgs - Tieslietu ministrijas Vispārējo civiltiesību nodaļa juriskonsults

DLTSA izvirzītie LDDK pārstāvji:

Andris Alksnis – LDDK darba tiesību eksperts
Dace Teice - A/S „Lattelecom"
Aleksandrs Grigorjevs - SIA „Grif"
Inga Kola - A/S „Latvenergo”

DLTSA izvirzītie LBAS pārstāvji:
Egils Baldzēns - LBAS priekšsēdētāja vietnieks
Kaspars Rācenājs – LBAS jurists
Aivars Āboliņš - Latvijas arodbiedrības "Enerģija"


Pieaicinātās personas:

Jolanta Geduša – Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākais eksperte
Arnis Hofmanis - LIAA projektu vadītājs
Nataļja Mickeviča – LBAS Eiropas tiesību aktu un politikas dokumentu eksperte
Edvīns Krieviņš – Arodbiedrība LAKRS
Mārtiņš Dunskis – Latvijas Celtnieku arodbiedrība
Normunds Grīnbergs - Latvijas Būvnieku asociācija
Ilze Baltābola – Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības departaments
Inese Laumane – Valsts ieņēmumu dienests
Māris Logins - zvērināts advokāts, Ārvalstu investoru padomes Latvijā darba tiesību darba grupas loceklis

Anda Smiltēna - Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta Administratīvo tiesību nodaļa vadītāja
Andra Auziņa – Valsts darba inspekcijas direktora vietniece
Rasa Atauga – BVKB Būvniecības informācijas nodaļas vecākā analītiķe
Daina Robežniece - Finanšu ministrijas konsultante nodokļu likumdošanas koordinācijas jautājumos
Marta Jaksona - Ārvalstu investoru padomes Latvijā projektu direktore
Andris Lazdiņš - zvērināts advokāts, Ārvalstu investoru padomes Latvijā darba tiesību darba grupas loceklis
Irēna Liepiņa – LBAS LSABSēdi sāk plkst.14.00

Darba kārtība


1. Informācija par Ārvalstu investoru padomes Latvijā priekšlikumiem grozījumiem normatīvajos aktos darba tiesību jomā.

Ziņotājs: Ārvalstu investoru padomes Latvijā projektu direktore Marta Jaksona, Ārvalstu investoru padomes Latvijā darba tiesību darba grupas loceklis Māris Logins, Ārvalstu investoru padomes Latvijā darba tiesību darba grupas loceklis Andris Lazdiņš.

2. Elektronisko identifikācijas karšu ieviešana būvniecības nozarē.

Ziņotājs: Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents Normunds Grīnbergs un Latvijas Celtnieku arodbiedrības projektu koordinators Mārtiņš Dunskis.

3. Par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2014/67/ES par to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu, pārņemšanu.

Ziņotājs: Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktora vietniece Ineta Vjakse.

4. Informācija par Latvijas Tirgotāju asociācijas priekšlikumiem grozījumiem Darba likuma 129.pantā.

Ziņotājs: Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākais eksperts Astra Pilsuma.

5. Darba aizsardzības prakses standarts metālapstrādes nozarē un Darba aizsardzības prakses standarts mežizstrādes nozarē.

Ziņotājs: Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākais eksperts Jolanta Geduša.

6. Informācija par vēstuli Eiropas Komisijas komisārei M.Tissenai saistībā ar darbinieku norīkošanas direktīvas pārskatīšanu.

Ziņotājs: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Eiropas tiesību un politikas dokumentu eksperte Nataļja Mickeviča.


7. Citi jautājumi.M.Badovskis atklāj sēdi un aicina sēdes dalībniekus izteikt komentārus vai iebildumus pret darba kārtību.

DLTSA nolemj:
Apstiprināt sēdes darba kārtību.
1.jautājums
Informācija par Ārvalstu investoru padomes Latvijā priekšlikumiem grozījumiem normatīvajos aktos darba tiesību jomā.

Ziņotājs: Ārvalstu investoru padomes Latvijā projektu direktore Marta Jaksona, Ārvalstu investoru padomes Latvijā darba tiesību darba grupas loceklis, zvērināts advokāts Māris Logins, Ārvalstu investoru padomes Latvijā darba tiesību darba grupas loceklis, zvērināts advokāts Andris Lazdiņš.

M. Jaksona sniedz sēdes dalībniekiem vispārīgu informāciju par Ārvalstu investoru padomi Latvijā.

A. Lazdiņš un M.Logins informē par Ārvalstu investoru padomes Latvijā priekšlikumiem grozījumiem normatīvajos aktos darba tiesību jomā:
1. Piemaksas par virsstundu darbu samazinājums (DL 68. pants);
2. Konfidencialitātes pienākuma saglabāšana pēc darba līguma izbeigšanas (DL 83.panta pirmā daļa);
3. Ierobežojumi attiecībā uz blakus darba veikšanu (DL 91.pants);
4. Ierobežojumi attiecībā uz blakus darba veikšanu (DL 92.pants);
5. Konkurences ierobežojums pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanās (DL 84.pants)
6. Darba līgumi uz noteiktu laiku (DL 44.panta pirmā daļa);
7. Minimālās algas izmaksas prasība laikā starp norīkojumiem (DL 74.panta septītā daļa);
8. Vienošanās par apmācību izdevumu atlīdzināšanu (DL 96. pants);
9. Ar darbinieku dalību arodbiedrībā saistītie jautājumi (DL 110. pants u.c.).


M.Badovskis pateicas ziņotājiem par prezentāciju un informē, ka par visiem prezentācijā skartajiem jautājumiem ir bijušas diskusijas ar sociālajiem partneriem arī iepriekš un Darba likumā ietvertais risinājums ir uzskatāms par kompromisu, kas panākts līdz šim, tomēr diskusijas turpinās un, ievērojot to, ka LDDK un LBAS turpina darbu pie grozījumiem Darba likuma 68. un 110. pantā, LBAS un LDDK tiek aicināti informēt par panākto progresu sarunās par šo jautājumu. Vienlaicīgi M. Badovskis aicina pārdomāt, vai vairākus prezentācijā skartos problēmjautājumus ir iespējams atrisināt negrozot normatīvos aktus - sniedzot skaidrojumus. M. Badovskis aicina izveidot darba grupu tiesību ekspertu līmenī, kur piedalītos valdības, Ārvalstu investoru padomes Latvijā, LBAS un LDDK pārstāvji, lai detalizētāk izvērtētu Ārvalstu investoru padomes Latvijā priekšlikumus.

E.Baldzēns vērš sēdes dalībnieku uzmanību uz to, ka Ārvalstu investoru padomes Latvijā paustie priekšlikumi ir līdzīgi LDDK vairākkārt paustajiem ierosinājumiem, un, atbildot uz jautājumu par panākto progresu sarunās par grozījumiem Darba likuma 68. un 110.pantā, informē, ka 2015.gada 16.decembrī notiks LDDK un LBAS sanāksme par šo jautājumu, jo abas sarunu puses ir izstrādājušas priekšlikumus grozījumiem. Raugoties uz Darba likumu kopumā, tas šķiet sabalansēts gan no darbinieka, gan darba devēja aspekta raugoties, tomēr iespējams turpināt diskusijas par atsevišķiem Darba likuma pantiem, paturot prātā darba tiesisko attiecību pušu interešu sabalansētību likuma ietvaros.

A.Alksnis pateicas ziņotājiem par prezentāciju - Ārvalstu investoru padomes Latvijā paustais viedoklis sakrīt ar LDDK viedokli, un vērš sēdes dalībnieku uzmanību uz to, ka akcentētie problēmjautājumi attiecināmi uz visu tautsaimniecības nozari, un šo jautājumu risināšanā svarīga nozīme ir sociālajam dialogam.

DLTSA nolemj:
Organizēt darba grupu tiesību ekspertu līmenī, kur piedalītos valdības, Ārvalstu investoru padomes Latvijā, LBAS un LDDK pārstāvji, un tikties 2016. gada janvāra pirmajā pusē. Ārvalstu investoru padome Latvijā tiek aicināta rūpīgi izvērtēt citu valstu pieredzi, izklāstot priekšlikumus darba tiesību jomā.


Par apspriežamo jautājumu izsakās: M.Badovskis, E.Baldzēns, K.Rācenājs, N.Mickeviča, I.Liepiņa, D.Teice u.c.

2.jautājums
Elektronisko identifikācijas karšu ieviešana būvniecības nozarē.

Ziņotājs: Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents Normunds Grīnbergs un Latvijas Celtnieku arodbiedrības projektu koordinators Mārtiņš Dunskis.


N.Grīnbergs un M.Dunskis iepazīstina sēdes dalībniekus ar sagatavoto prezentāciju par profesionālās identifikācijas karšu ieviešanu būvniecības nozarē, vēršot sēdes dalībnieku uzmanību uz to, kā šādu identifikācijas karšu ieviešanas mērķis būvniecības nozarē ir paaugstināt darbinieku kvalifikāciju, nodrošināt efektīvas darba drošības un aizsardzības prasības un samazināt ēnu ekonomiku. Minētā elektroniskā identifikācijas karte varētu aizstāt šobrīd esošo darbinieka apliecību. Kontrolējošās institūcijas (VDI, VID, PTAC, BVKB) varētu pārbaudīt identifikācijas kartes datus tiešsaistes režīmā vienotā IT sistēmā. Kā piemērs tiek minēta Lielbritānijā ieviestā prakse.

Ziņotāji informē, ka ir notikušas sarunas/diskusijas starp būvniecības nozares sociālajiem partneriem – LCA un LBA un ir nodibināta nozares sociālo partneru darba grupa, kā arī 2015.gada 16.oktobrī noslēgta vienošanās starp nozares sociālajiem partneriem. Tāpat iesniegti kopēji būvniecības nozares sociālo partneru priekšlikumi par identifikācijas karšu nepieciešamību Ēnu ekonomikas apkarošanas padomei, kā arī saņemts atbalsts no LBAS un LDDK.
Notiek sarunas ar nozares profesionālajām organizācijām (LBS, LAS, LAK) un valsts institūcijām (EM, VID, VDI).

Ziņotāji informē, ka identifikācijas karšu ieviešanai nav plānots pieprasīt valsts budžeta finansējumu, un šobrīd tiek strādāts, lai piesaistītu Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu. Tāpat būvniecības nozares sociālie partneri neplāno, ka minēto karšu ieviešanai būtu jāizstrādā jauni normatīvie akti, jo uzskata, ka vairāki būvniecības nozarē iesaistītie komersanti sākotnēji būs noskaņoti negatīvi pret elektroniskā identifikācijas kartes ieviešanu.

Ziņotāji uzsver, ka prezentācijas mērķis ir panākt formālu DLTSA atbalstu profesionālo identifikācijas karšu sistēmas ieviešanai būvniecības nozarē.

Sēdes dalībnieki uzdod precizējošus jautājumus.

Vairāki sēdes dalībnieki pauž viedokli, ka profesionālo identifikācijas karšu sistēmas ieviešanai būvniecības nozarē būtu veicama, izmantojot ģenerālvienošanos.


DLTSA nolemj:
Pieņemt informāciju zināšanai.


Par apspriežamo jautājumu izsakās: M.Badovskis, A.Grigorjevs, I.Liepiņa, E.Baldzēns, D.Teice u.c.

3.jautājums

Par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2014/67/ES par to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu, pārņemšanu.

Ziņotājs: Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktora vietniece Ineta Vjakse un Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta Administratīvo tiesību nodaļa vadītāja Anda Smiltēna.

M.Badovskis īsumā informē, ka saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2014/67/ES par to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu, (turpmāk – Direktīva) pārņemšanu tiek strādāts pie grozījumiem normatīvajos aktos, lai veiksmīgi ieviestu Direktīvas prasības tiesību praksē. M.Badovskis aicina LDDK un LBAS pārstāvjus uz neformālu tikšanos pirms minēto grozījumu izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē, lai uzzinātu sociālo partneru viedokli.

I.Vjakse ziņo par paredzamajiem grozījumiem Darba likumā saistībā ar Direktīvas pārņemšanu.

A.Smiltēna ziņo par paredzamajiem grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā un Civilprocesa likumā saistībā ar Direktīvas pārņemšanu.

Sēdes dalībnieki uzdod precizējošus jautājumus.

LBAS atbalsta paredzamos grozījumus Darba likumā un solidārās atbildības institūta kontekstā lūdz pieaicināt būvniecības nozares pārstāvjus.

DLTSA nolemj:
2015.gada 14.decembrī organizēt neformālu tikšanos, lai apspriestu paredzamos grozījumus normatīvajos aktos saistībā ar Direktīvas pārņemšanu.


Par apspriežamajiem jautājumiem izsakās: M.Badovskis, I.Kola, A.Auziņa, N.Mickeviča, R.Lūsis u.c.


4.jautājums

Informācija par Latvijas Tirgotāju asociācijas priekšlikumiem grozījumiem Darba likuma 129.pantā.

Ziņotājs: Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākais eksperts Astra Pilsuma.

A.Pilsuma ziņo, ka 2015.gada 22.septembrī Labklājības ministrijā ir saņemta Latvijas Tirgotāju asociācijas vēstule ar priekšlikumu grozījumiem Darba likuma 129.pantā, paredzot to papildināt ar trešo daļu šādā redakcijā: „Izziņu var pieprasīt arī cits darba devējs, ar kuru darbinieks būtu gatavs slēgt darba līgumu”.

LDDK izsaka neizpratni par šāda priekšlikuma tiesisko jēgu, tomēr vērš sēdes dalībnieku uzmanību uz to, ka neskatoties uz to, ka Latvijas Tirgotāju asociācija ir LDDK biedri, tā nav informējusi LDDK par šiem priekšlikumiem, līdz ar to LDDK pārstāvjiem DLTSA nav pilnvarojamu paust LDDK saskaņotu viedokli.

LBAS izsaka neizpratni par Latvijas Tirgotāju asociācijas priekšlikuma mērķi, jo pats darbinieks potenciālajam darba devējam var sniegt to interesējošo informāciju.

DLTSA nolemj:
Pieņemt informāciju zināšanai.

Par apspriežamajiem jautājumiem izsakās: M.Badovskis, I.Kola, A.Alksnis, E.Baldzēns u.c.


5.jautājums

    Darba aizsardzības prakses standarts metālapstrādes nozarē un Darba aizsardzības prakses standarts mežizstrādes nozarē.

Ziņotājs: Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākais eksperts Jolanta Geduša.

J.Geduša informē par saskaņošanas gaitu DLTSA akceptēšanai iesniegtajiem darba aizsardzības prakses standartiem mežizstrādes un metālapstrādes nozarei, kam komentārus bija snieguši tikai VDI un Labklājības ministrija.
Papildus dalībnieki tika informēti par izstrādes procesā esošajiem prakses standartiem skaistumkopšanas nozarei un viesnīcu, restorānu un sabiedriskās ēdināšanas nozarei.

DLTSA nolemj:
Apstiprināt Darba aizsardzības prakses standartu metālapstrādes nozarē un Darba aizsardzības prakses standartu mežizstrādes nozarē.


6.jautājums

Informācija par vēstuli Eiropas Komisijas komisārei M.Tissenai saistībā ar darbinieku norīkošanas direktīvas pārskatīšanu.

Ziņotājs: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Eiropas tiesību un politikas dokumentu eksperte Nataļja Mickeviča.

N.Mickeviča ziņo, ka LBAS ir saņēmusi informāciju no trešās personas par vēstuli, ko kopumā parakstījuši astoņi ministri (to skaitā arī Labklājības ministrs U.Augulis), Eiropas Komisijas komisārei M.Tissenai saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 16.decembra direktīvas 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā pārskatīšanu, kurā ministri informē, ka neatbalsta šīs direktīvas pārskatīšanu.
 
Ievērojot to, ka darbinieku Mobilitātes pakotne ir prioritārs nodarbinātības politikas jautājums, turpmāk LBAS vēlas uzzināt par šādiem Labklājības ministra parakstītiem dokumentiem nepastarpināti.
M. Badovskis informē, ka LBAS lūgums tiks izvērtēts, vienlaikus paskaidrojot, ka minēta vēstule nebija skaņojama ar sociālajiem partneriem un bija kā atbilde uz citu Eiropas Savienības dalībvalstu ministru rakstīto vēstuli, kas aicināja uz nekavējošu rīcību saistībā ar iepriekš minētās direktīvas pārskatīšanu.

DLTSA nolemj:
Pieņemt informāciju zināšanai.


7.jautājums

Citi jautājumi

Informācija par Eiropas Komisijas rekomendācijas par līdzīgas samaksas principu ieviešanu.

 
Ziņotājs: Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākā
 eksperte Astra Pilsuma.
 
A.Pilsuma informē sēdes dalībniekus, ka 2014.gada 19.jūnija DLTSA sēdē sēdes dalībnieki pirmo reizi tika iepazīstināti ar EK rekomendāciju (2014. gada 7. marts) par to, kā ar pārredzamības palīdzību nostiprināt principu par vienādu darba samaksu sievietēm un vīriešiem, sēdes dalībnieki tika lūgti rūpīgi izvērtēt rekomendācijas saturu un izlemt, kurus no rekomendācijā minētājiem risinājumiem iespējams ieviest praksē, neveicot grozījumu normatīvajos aktos. A.Pilsuma atgādina, ka minētā rekomendācija paredz, ka dalībvalstīm būtu jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu šīs rekomendācijas piemērošanu, un tās tiek aicinātas paziņot Eiropas Komisijai par minētajiem pasākumiem līdz 2015.gada 31.decembrim, lai ļautu Eiropas Komisijai cieši novērot situāciju, sagatavot ziņojumu par šīs rekomendācijas ieviešanas gaitu un, pamatojoties uz minēto ziņojumu, novērtēt turpmāku pasākumu nepieciešamību.

DLTSA nolemj:
Labklājības ministrija atkārtoti nosūtīs LBAS un LDDK izvērtēšanai EK rekomendāciju (2014.gada 7.marts) par to, kā ar pārredzamības palīdzību nostiprināt principu par vienādu darba samaksu sievietēm un vīriešiem.


Sēdi slēdz 16.20


Sēdi protokolēja:                                                                                   A.Pilsuma

Sēdes vadītājs:                                                                                M.Badovskis