Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

  • Politikas mērķis un rezultāti

Politikas virsmērķis: veicināt ģimeņu nodibināšanu, stabilitāti, labklājību un sekmēt dzimstību.

Apakšmērķi:

Palielināt materiālo atbalstu, kā arī uzlabot preču, pakalpojumu un vides pieejamību ģimenēm.
Dažādot darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējas.
Mazināt ģimeni destabilizējošos faktorus.
Aizsargāt bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu tiesības augt ģimenē.

Politikas rezultāti:

Palielinājusies dzimstība.
Samazinās nabadzības riskam pakļauto ģimeņu īpatsvars.
Uzlabojas bērnu attīstībai un audzināšanai labvēlīgi apstākļi.
Bāreņu un bez vecāku gādības palikušiem bērniem vairāk iespēju augt ģimenē.


Galvenie politikas rezultatīvie rādītāji:

Rādītājs  

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Izdevumi ģimenēm ar bērniem (no IKP)1, %

1.7

1.5

1.1

1.0

1.2

1.3

1.6

 ..

Summārais dzimstības koeficients1, %

1.5

1.4

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

...

Nabadzības riska indekss mājsaimniecībās, kurās viens pieaugušais audzina vismaz vienu bērnu1, %

39.0

37.6

41.5

38.3

41.1

37.0

34.4

...

Nabadzības riska indekss mājsaimniecībās, ko veido 2 pieaugušie un 3 un vairāk apgādībā esošu bērnu1, %

37.6

37.1

35.9

32.6

27.7

34.5

25.5

...

Nabadzības riska indekss bērniem (0-17) kopumā1, %

26.3

24.7

24.4

23.4

24.3

23.2

18.6

 ...

Personu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas bērna aizgādības tiesības, ja konstatēta vecāku vardarbība pret bērnu vai ir pamatotas aizdomas par vardarbību pret bērnu, attiecībā pret visu personu skaitu, kurām pārskata gadā pārtrauktas bērna aizgādības tiesības, %2

10.0

10.9

9.5

9.9

12.0

12.5

14.98

15.5

Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu īpatsvars visu nepilngadīgo bērnu skaitā valstī, %3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.2

2.0

 2.0

Aizbildnībā un audžuģimenēs (ģimeniskā vidē) dzīvojošu bērnu īpatsvars visu ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaitā, %4

78.1

78.3

77.8

76.7

77.9

79.6

80.4

 82.5

Adoptēto bērnu īpatsvars visu adoptējamo bērnu skaitā, %5

18.3

18.6

21.1

19.5

17.8

22.7

20.8

 19.2

 

1Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde (CSP)
2Datu avots: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI)
3Datu avots: CSP, VBTAI, Labklājības ministrija 
4Datu avots: VBTAI 
5Datu avots: Labklājības ministrija