Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

  • Politikas mērķis un rezultāti

Virsmērķis ir uz solidaritātes principiem balstīta nabadzības un ienākumu nevienlīdzības mazināšana

Mērķis – sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.
 
Politikas rezultāti: Palielināts sociālās palīdzības pārklājums, t.i., pieaug sociālo palīdzību saņēmušo personu īpatsvars no kopējā personu skaita ar zemiem ienākumiem (1.kvintiles1 ienākumu grupā).
 
Galvenie politikas rezultatīvie rādītāji2:
Rādītāji2009201020112012201320142015
2016
Par trūcīgām atzīto personu īpatsvars no privātajās mājsaimniecībās dzīvojošo personu skaita, %8.310.910.48.76.75.3 4.2 3.5
t.sk. par trūcīgām atzīto personu pirmās kvintiļu grupas pārklājums (privātajās mājsaimniecībās), %41.354.452.043.633.626.5 21.0 19.5
GMI pabalstu saņēmušo personu pirmās kvintiļu grupas pārklājums (privātajās mājsaimniecībās), %14.728.829.823.416.111.6 8.7 7.1
Dzīvokļa pabalstu saņēmušo personu divu kvintiļu grupu pārklājums (privātajās mājsaimniecībās), %15.725.025.822.919.916.9 14.4 13.0
Pašvaldību sniegtās sociālās palīdzības vidējais apmērs personai mēnesī, euro13.317.120.818.717.117.6 17.2 18.0
t.sk. pašvaldību sniegtās ienākumu testētās sociālās palīdzības vidējais apmērs personai mēnesī, euro 
14.116.519.918.415.8

15.7

 15.4 15.0
 
1Kvintile ir viena piektā daļa (20%) no mājsaimniecību skaita, kuras Mājsaimniecību budžeta apsekojumā (MBA) sagrupētas augošā secībā pēc to rīcībā esošā ienākuma uz vienu mājsaimniecības locekli.
2Datu avots: Valsts statistikas pārskats par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību novada/republikas pilsētas pašvaldībā; CSP