Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Maija sanāksmju darba kārtība

11.maijs


Padomes direktīvas projekts, ar ko īsteno Eiropas Savienībā darbojošos Lauksaimniecības kooperatīvu Ģenerālās konfederācijas (COGECA), Eiropas Transporta darbinieku federācijas (ETF) un Zvejnieku saimniecību nacionālo organizāciju asociācijas (EUROPÊCHE) 2012. gada 21. maijā noslēgto un 2013. gada 8. maijā grozīto nolīgumu, ar ko īsteno Starptautiskās Darba organizācijas 2007. gada Konvenciju par darbu zvejniecībā

-       sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa un Zemkopības ministrijas nozares padomnieks Ričards Derkačs

13.maijs

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 16.decembra Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā

-       sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Vivita Bērziņa un Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktors Māris Badovskis

18.maijs

Sociālo partneru deklarācija par sociālā dialoga jaunu startu

-       sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

20.maijs

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par dalībvalstu likumu, noteikumu un administratīvo pasākumu tuvināšanu attiecībā uz preču un pakalpojumu pieejamības prasībām

-       sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele un Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta vecākā referente Dace Kampenusa

23.maijs

Padomes direktīvas projekts, ar ko īsteno Eiropas Savienībā darbojošos Lauksaimniecības kooperatīvu Ģenerālās konfederācijas (COGECA), Eiropas Transporta darbinieku federācijas (ETF) un Zvejnieku saimniecību nacionālo organizāciju asociācijas (EUROPÊCHE) 2012. gada 21. maijā noslēgto un 2013. gada 8. maijā grozīto nolīgumu, ar ko īsteno Starptautiskās Darba organizācijas 2007. gada Konvenciju par darbu zvejniecībā

-       sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa un Zemkopības ministrijas nozares padomnieks Ričards Derkačs


24.maijs

Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas

-       sanāksmē piedalījās Kultūras ministrijas nozares padomniece Zane Vāgnere un Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita šķibele


27.maijs

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā

-       sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa